Den Intellektualiserede Kristendom
Hvad skjuler der sig under begrebet "kristendom"?
47. Kristendommen i sin absolutte renkultur er livets allerhøjeste bevidsthedstilstand. Den et ét med Guddommens bevidsthed. Men den er ikke blot en højeste guddommelig bevidsthedstilstand, den er fundamentet for en lige så høj guddommelig alkærlighedens væremåde. Den kan udelukkende kun tilegnes ved udvikling igennem det daglige livs oplevelser af ondt og godt. Der foreligger absolut ikke nogen som helst anden vej til denne alkærlighedens væremåde end netop ved udvikling, der igen er det samme som "nydelsen af kundskabens træ", der betyder det samme som væsenets daglige oplevelse af ondt og godt. Resultatet af denne oplevelse afføder væsenets udvikling eller vækst fra en lavere livstilstand til en højere. Og således er alle jordens levende væsener underlagt denne vækst. Alle levende væsener er altså på vej mod en højere og højere tilværelsesform. Og det jordiske menneske er nu nået frem til at stå for tur til at skulle blive det færdige menneske i "Guds billede efter hans lignelse". Men det sker absolut kun ved vækst og ikke ved nogen som helst kunstige midler. Den absolut eneste vej til målet er alkærlighedens vækst i væsenet. Den alene gør mennesket til Guds billede efter hans lignelse. Igennem bønnen kan mennesket få overordentlig stor hjælp til at gå vejen, men absolut ikke til at forkorte den. - Kristendommen i sin overjordiske renkultur, fri for al påført jordisk hedenskab, udgør en allerhøjeste visdommens og alkærlighedens væremåde i selve Guds eget billede efter hans lignelse, hvilket igen vil sige den livsoplevelse og væremåde, Gud har bestemt for livets allerhøjeste åndelige sfærers eller tilværelsesplaners hjemmehørende levende væsener. Derfor er alle disse væsener ét med Gud. - Kristendommen er således i sig selv Guds hellige ånd. Den vil velsigne og gennemstrømme menneskene med livets allerhøjeste visdoms- og alkærlighedsinspiration, når de er nået igennem mørkets passage og er blevet forvandlet fra djævlementaliteten til de færdige mennesker i Guds billede efter hans lignelse. Og det er en verden af sådanne færdige mennesker, der vil komme til at danne det bebudede himmeriges rige, der rummer både den fysiske og åndelige verden. Og herfra vil menneskene forlade den fysiske sfære og stige mod højere og højere guddommelige visdoms- og alkærlighedssfærer i det evige uendelige verdensalt. Jeg kan ikke her komme nærmere ind på dette emne, men må henvise til mit hovedværk "Livets Bog". Vi skal blot endnu her tilføje, at kristendommen, som allerede nævnt, er livets allerhøjeste bevidsthed eller mentale tilstand, hvis udslag er kulminerende visdom og alkærlighed. Det ufærdige menneske kan umuligt tilegne sig den ved en viljesakt, ligegyldigt hvor meget det så end måtte ønske det. Den kan derfor umuligt tilegnes hverken ved dåb eller nadver eller andre religiøse ceremonier. Disse kan, hvis de er båret af kærlighed i forbindelse med bøn, være udmærkede støtte- eller hjælpemidler på vejen til det store mål for væsenet, at blive til mennesket i Guds billede efter hans lignelse, men de kan umuligt skabe genvej eller forkorte vejen til dette store, evige lys.