Den Intellektualiserede Kristendom
En overjordisk kosmisk verden, der er alle levende væseners virkelige hjemsted
58. Nu var altså denne hellige begivenhed, strålen fra Guds eget bevidsthedsplan, nedplantet i jordmenneskehedens livsområde. Dette var et lys fra en mentalitet og væremåde, der er livets allerhøjeste, idet det udelukkende består af kulminerende alvisdom, alkærlighed og almagt. At dette rige ikke er af denne verden og ikke har hjemme på det fysiske plan, bliver til kendsgerning derved, at det fysiske plan absolut kun er beregnet til at være et område, hvor menneskene og for øvrigt alle levende væsener kan blive trænet og oplært i denne alvisdommens og alkærlighedens væremåde, hvilken mentalitet netop er det samme som det, der er udtrykt som "den hellige ånd". Denne hellige ånd er altså det samme som den allerhøjeste viden og den allerhøjeste kærlighedsevne. Det er disse to fundamentale livsoplevelsers og væremåders funktioner, der er hjemmehørende i de højeste åndelige verdener hinsides den fysiske død. Hinsides hele det fysiske verdensalt forekommer der således et åndeligt alvisdommens og alkærlighedens verdensalt. Dette åndelige eller kosmiske verdensalt, der er højt hævet over al fysisk tilværelse, er alle levende væseners evige og absolutte, virkelige hjemsted.