Den Intellektualiserede Kristendom
Hvorfor den fysiske verden eksisterer
59. For at kunne opholde sig og leve i denne allerhøjeste sfære af hele verdensaltet må man være absolut total ekspert i alvisdom, almagt og alkærlighed, såvel praktisk som teoretisk. Men denne allerhøjeste guddommelige væremåde kan absolut kun tilegnes i den fysiske verden, hvor alle har adgang til nydelsen af kundskabens træ, der som identisk med væsenernes daglige liv giver dem lejlighed til at opleve og lære, hvad der er ondt eller godt. De må altså lære at gøre det onde og lære at gøre det gode. I en verden, hvor de hverken kunne gøre det onde eller det gode, ville al udvikling være en umulighed. De levende væsener kan umuligt blive eksperter, hverken i det onde eller gode, uden ved praktisk at opleve begge manifestationsarter til fuldkommenhed eller til genialitet. Eksperter i det gode kan væsenerne umuligt blive uden først at måtte være eksperter i det onde. Men dette onde, som i virkeligheden kosmisk set ikke er noget onde, er ganske uundværligt for Guds skabelse af mennesket i sit billede. Det er således i virkeligheden et gode, men et ubehageligt gode. Væsenerne kan således umuligt blive eksperter i det gode uden at have gennemlevet det onde til absolut total praktisk fuldkommenhed. Men hvordan skulle væsenet få denne praktiske oplevelse af det onde uden ved i en tilstrækkelig tidsepoke at måtte gennemleve det som en livsbasis, ja ligefrem som en livsbetingelse? - Må ikke dyrene og de meget ufærdige mennesker endnu leve i krig, mord og drab som livsbetingelse? - Har vi ikke netop set, at overdådig forkyndelse, prædikener, religiøse blade og tidsskrifter, missionærer og missionsselskaber, religiøse sekter og samfund verden over har forkyndt, at krig, mord, drab, had, forfølgelse, intolerance, løgn og bedrageri osv. er vejen til mørket? - Men har al denne religiøse udfoldelse frelst menneskene fra det onde? - Er menneskeheden verden over blevet til et fredens rige? - Er jorden blevet til en kristendommens lysende klode i verdensrummet? - Absolut ikke. Rent bortset fra, at kristendommens atmosfære er begyndt at lægge sin velsignelse ind i mange menneskehjerter, har den absolut ikke hverken frelst eller har til opgave at frelse verden eller rettere menneskeheden. Kristendommen er ikke en foreteelse, ved hvilken menneskeheden skal frelses. Kristendommen er et rige, der er livets eller hele verdensaltets allerhøjeste livssfære. Her eksisterer ikke nogen som helst anden manifestationsform end netop kulminerende almagt, alvisdom og alkærlighed. Dette er en guddommelig helligåndens stråleverden, der omgiver alle fysiske verdener i hele verdensaltet. I denne guddommelige stråleverden findes hjemstedet for alle færdige mennesker i Guds billede efter hans lignelse. Denne høje sfæres befolkning, der således lever i hjemstedet for Guds hellige ånd, kan umuligt gøre noget som helst, der hører ind under det onde. De er alle eksperter i kulminerende visdom og tilsvarende kulminerende i alkærlighed. Tænk på Jesus Kristus, så har man en indbygger fra dette overjordiske hellige rige. Alle jordens levende væsener på det fysiske plan, alle uden undtagelse, er bestemt til på det fysiske plan at skulle omformes eller omskabes til at være i Guds billede efter hans lignelse for at kunne blive hjemmehørende beboer af denne Guds altomfavnende hellige verden eller livets sande hjemsted i Guds hellige primære bevidsthed, Guds hellige ånds kulminerende paradis for alle levende væsener.