Den Intellektualiserede Kristendom
Virkningerne af væsenernes ulogiske tænkning
99. Dette at tænke totalt og fuldkommen logisk kan således kun læres på det fysiske plan ved at arbejde med og skabe i den fysiske materie. Men at arbejde med den fysiske materie er det samme som at nyde af kundskabens træ. For at kunne skabe totalt fuldkomment i den fysiske materie kræves der opfyldelsen af en bestemt kosmisk lov. Denne lov kendes under begrebet "logik". Det er en almindelig kendsgerning, at enhver skabelse, der ikke er logisk opbygget, ikke kan give noget virkelig solidt og fuldkomment resultat. Denne lov gælder lige så godt for menneskets skabelse af sin væremåde eller sit forhold til omgivelserne, som dets skabelse af rent materielle ting. Hvis menneskene skaber bygningsværker, der ikke er logisk opbygget, kan disse styrte sammen og skabe større eller mindre katastrofer. Når menneskenes væremåde ligeledes manifesteres ulogisk, bliver det også en katastrofe for dem, i samme grad som denne deres væremåde er ulogisk. Ser vi ikke netop, at hele den fysiske verdens mennesker lever i katastrofer, krige, ulykker og lidelser, ja, udviser et sandt ragnarok eller helvede i visse situationer? - Årsagen til al den lidelse er udelukkende menneskenes ulogiske væremåde. Menneskene kan være dygtige til at bygge manuelle ting logisk op og skaber herved meget smukke resultater, skønne kunstværker, bygningsværker, maskiner og en mangfoldighed af andre logisk opbyggede ting, der er til velsignelse for menneskene. Og udviklingen i logisk skabelse sker her i et meget hurtigt tempo. Hvad har dette århundrede ikke allerede vist af videnskabelig udvikling på mange områder? - Bygges der ikke netop skoler, universiteter og læreanstalter for igennem dem at udvikle menneskene i logisk skabelse? - Men ser vi ikke også en mangfoldighed af foreteelser, der hverken repræsenterer sund fornuft, forstand eller logik? - Men når disse egenskaber endnu er meget, meget ufærdige eller mere eller mindre mangler, hvordan kan et menneske da skabe en logisk eller fuldkommen væremåde? - Hvorfor er der verdenskrige? - Hvorfor er der krig mand og mand imellem? - Hvorfor myrder mennesker andre mennesker? - Hvorfor snyder og bedrager, lyver og stjæler mange mennesker fra hverandre? - Hvorfor er der mennesker, der er ved at gå til i rigdom, frådseri og dovenskab, medens andre dør af sult, nød og elendighed? - Hvorfor føres tusinder af mennesker i flygtningelejre omgivet af pigtråd og alskens dræbende vagtforanstaltninger? - Hvorfor er disse mennesker berøvet deres frihed og fædreland? - Hvorfor er jorden på visse områder en kulminerende mørkets jammerdal, medens den på andre områder viser tendenser i retning af at skabe lys, fred og velsignelse for menneskene? -
      Er årsagen ikke netop urokkeligt denne, at menneskene befinder sig på forskellige udviklingsstadier? - I nogle stater er menneskene lidt længere fremme i udviklingen end i andre stater eller nationer. At forholdene i disse fremskredne stater bliver af en højere kultur end i de nationer eller lande, hvor man er endnu længere tilbage i udvikling eller logisk tænkning, er selvfølgeligt. Men dette forhindrer ikke, at hele menneskehedens samlede væremåde er et ocean af ulogiske handlinger og stridende ganske imod logikkens eller fuldkommenhedens love. Hvert eneste menneske i jordens samlede menneskemasse er endnu et mere eller mindre ufærdigt væsen, hvilket vil sige: et væsen, der er under Guds skabelse af det som "menneske i Guds billede" og endnu ikke er nået frem til at kunne tænke logisk eller fuldkomment i alle felter. Det er denne menneskenes ulogiske tænkning i væremåden, denne deres ufærdige tilstand, der skaber alle krige og lidelser under en hvilken som helst form.