Artikelsamling 1

FORORD

Denne bogs 45 Martinus-artikler er i perioden 1933-1983 blevet publiceret i "Kosmos", tidsskrift for Martinus Åndsvidenskabelige Institut. Bortset fra de artikler, der allerede er udgivet i bogform, er samtlige de Martinus-artikler, der er blevet bragt i Kosmos i årene 1933-1968 medtaget i denne artikelsamling. Dertil kommer elleve artikler, der har været bragt i Kosmos i de efterfølgende år, bl.a. fem artikler der blev publiceret i Kosmos i 1981 -1983 umiddelbart efter hans bortgang.
      Af hensyn til bogens indeks og for at gøre de ofte meget lange artikler mere læsevenlige er alle artikler forsynet med nummererede afsnitsinddelinger og stykoverskrifter. Efter hver artikel er der en følgetekst med historiske og faktuelle oplysninger. Efter den sidste artikel er der udover en historisk oversigt også en oversigt over de artikler, der er forsynet med stykoverskrifter efter Martinus' bortgang.
      Artikelsamlingen kan være en god introduktion til Martinus' verdensbillede, da den indeholder de tidlige artikler fra trediverne og fyrrerne, der giver et interessant indblik i den første pionertid og i den måde, hvorpå Martinus valgte at introducere sit verdensbillede for en samtid, der var meget fremmed over for disse nye tanker.
      Før sine foredrag skrev Martinus som oftest et manuskript, som han dog ikke brugte under foredraget, da han altid talte frit og inspireret. Disse manuskripter kunne så senere trykkes i bladet Kosmos.
      Han betragtede sine artikler og foredrag som et udstillingsvindue for sin åndsvidenskab, fordi han ikke altid i den korte form kunne nå at underbygge sine analyser. Han henviste derfor til sine hovedværker Livets Bog og Det Evige Verdensbillede for et grundigere studium af livets store analyser. Med sine artikler og foredrag ønskede Martinus først og fremmest at inspirere til en højere moral og en kærligere væremåde.
      Mange gik opløftede fra Martinus' foredrag med fornyet livslyst og inspiration til at løse hverdagens problemer. Hensigten med analyserne er, at de efterhånden skal omsættes til praktisk væremåde. Det jordiske menneskes udvikling fra dyr til fuldkomment menneske er temaet for mange af artiklerne, idet han ønskede at påpege, hvordan de dyriske og egoistiske tendenser efterhånden vil blive afløst af kærlige og humane anlæg.
 
 
Rådet
Martinus Idealfond
Maj 2002
Forrige