Ældre Kosmos og Kontaktbreve

Kontaktbrev 1953/28 side 3
<<  26:38  >>
ÅNDSVIDENSKAB FOR HVERMAND
Af Erik Gerner Larsson
(fortsat)
den på en anden rude, og "væksten" vil da fortsætte sin linie fra "moderplanten". At disse processer selvsagt ikke ville kunne finde sted, dersom det hele blot beroede på "tilfældige kræfters spil" nævnes kun for at understrege det levende væsens tilknytning til dem. Men der er andre funktioner i forbindelse med disse materialisationer vi må være fortrolige med, og det er bl.a. den kendsgerning, at vi her står overfor den fuldkomne udløsning af kosmisk automatik. Thi den kraft, vi har givet navnet "instinkt", er i virkeligheden den som kosmisk automatik inkarnerede intuition. Samtlige skabelsesakter i planteriget bærer intuitionens stempel. Alt er her fuldkomment. Form, farve, duft – alt bærer spor af de høje åndelige verdeners skabelsesmæssige fuldkommenhed. Midt i hadets og mørkets verden, i selve den kulminerende intolerances domæne lyser plantevæsenet op som et guddommeligt budskab til det ensomme og ulykkelige menneske. Lad os et øjeblik lytte til Martinus egne ord om plantevæsenet i Livets Bog I stk. 183: "Hvad vilde Jorden være, hvis der på den ikke fandtes Planter? – Den vilde rent fysisk fremtræde som en øde og gold Ørken. Overalt, hvor vi møder Planter, møder vi Genskin af Salighed. Den Glæde eller Behagsfornemmelse, som det udviklede Jordmenneske paa en sollys Sommerdag føler, naar Kornet bølger i Brisen, og Havernes og Engenes Blomsterflor i Duft og Farver kærtegner det helt ind i Tanke og Sind, er saaledes et Genskær af Atmosfæren fra lysere og renere Regioner end den robuste og dødbringende materielle Verden. Men med dette paa en Sommerdag gennem Planteriget reflekterende Salighedslys bliver en i Individet eksisterende ubevidst eller døende Tendens til en Erindring om en Lysverden, det engang har forladt, en Erindring om noget, der er smukt og skønt, her midt i Livets mørkeste Tilværelsesplan bragt til Live, givet fornyet Kraft og Styrke til Stimulering af dets Længsel efter atter at vende tilbage til Lysets Riger. Er ikke netop Planterne Inspirationskilde for Kunstnere, Forfattere og Videnskabsmænd? – Er ikke Planterne Naturens egne Kærtegn overfor Sunde og Syge, overfor Lykkelige og Ulykkelige? – I enhver frisk Blomst eksisterer Kontrasten til Vinterens Kulde. Saalænge der findes en Blomst, kan Erindringen om en højere Verden ikke slettes ud."
"Uddrivelsen af paradis".
For helt at kunne forstå den proces, der ligger bag plantevæsenets tilsynekomst på det fysiske plan, er det nødvendigt at standse en kort stund og betragte hele vor universelle livsplan, som den tager sig ud, sanset eller oplevet igennem kosmisk bevidsthed. Som allerede gentagne gange bemærket er enhver livsoplevelse betinget af tilværelsens kontrastprincip, der udløser sig i form af en ustandselig oplevelse af hunger og mættelse. Medens hungeren udløser sig som en stadig koncentreret dragning imod det begærede, udløser mættelsen sig som en voksende frastødning af det tidligere så voldsomt begærede. Denne proces er kendt af enhver. Men kun de færreste ved, at denne af alle oplevede kendsgerning også gør sig gældende i det store kosmiske spiralkredsløb, hvor den betinger, at ethvert levende væsen kommer til at opleve den totale opfyldelse af sit begær efter lys, hvilket vil sige fuldkommen livsoplevelse, – og den totale oplevelse af denne tilstands modsætning. Første gang almindelige mennesker møder denne urokkelige kosmiske sandhed, reagerer de fleste voldsomt imod den. Flertallet af udviklede mennesker er nu så mætte af mentalt mørke, af sorg, modgang og lidelse, at de synes, at dersom der virkelig findes en tilstand af lys og skønhed, så skal intet, absolut intet, nogensinde få dem til frivilligt at forlade den. Selvom man nok forstår denne indstilling, er den dog uden rod i den logik, på hvilken verdensaltet beror. Thi konsekvensen af den ville uundgåeligt blive en ligevægtstilstand, eller en tilstand af død, og sådan er livet ikke. Liv vil altid være identisk med bevægelse, og evigt liv vil derfor også være det samme som evig bevægelse. Og bevægelsesretningen vil altid være angivet af det foran nævnte kontrast- eller hunger- og mættelsesprincip. Den ting eller tilstand, man er mæt af eller har udlevet, har ophørt med at udløse dragning på ens sind, og det ligegyldigt om det er en fysisk livret eller en åndelig paradistilstand. Hvert eneste paradisområde i livet har således en lys- og skyggeside, en tiltræknings- og frastødningsside. Og når vi retter vor bevidsthed imod salighedsvæsenet, der nu lever helt indesluttet i sit eget lys, sine egne, for enhver smerte udrensede erindringer, som det på sin egen bevidste viljes bud formår at materialisere eller "give liv", er det forståeligt, at der må komme et tidspunkt, hvor denne specielle form for livsoplevelse begynder at tabe magten over bevidstheden. Der er ikke her tale om et tidsbegreb, men derimod udelukkende om et mættelsesbegreb. Livet i denne zone er, som allerede berørt, totalt inaktivt, hvilket vil sige, at der ingen nyoplevelse finder sted. Alt er i denne zone eller livssfære genoplevelse! At denne genoplevelse i sin natur er vidunderlig er i denne forbindelse en sag for sig. Det, vi her er interesseret i, er, at den salighedsfornemmelse, der i denne verden gennemstrømmer den oplevendes bevidsthed, er af en så overvældende art, at den ustandselig bringer salighedsvæsenet i ekstase. Da ekstase er en tilstand, der afviger fra den almindelige glæde- eller lykkeoplevelse ved at frembringe et overskud af energi, har vi her nøglen til vor forståelse af plantevæsenets skabelse. Thi dette energioverskud har ingen anden anvendelsesmulighed end den, at bygge bro mellem salighedsrigets totalt indvendige tilstand og den udenfor beliggende "ydre verden". Da salighedsvæsenet komm er fra tilværelsens højeste ydre lysregion, intuitionens verden eller, som Martinus kalder den "Den guddommelige verden", som det selv fuldt bevidst har trukket sig tilbage fra, er det let at se, at dets kurs nu går imod disse vældige lysoplevelsers modsætning. Men den "uddrivelse", der her er tale om, har intet med grum dramatik at gøre. Intet levende væsen tvinges i disse zoner bort fra et lys, de af hele deres sjæl begærer. Den guddommelige verden er den hundrede procents frie viljes domæne, og man må derfor forstå, at når salighedsvæsenet, som jo blot udgør den sidste udklang af det levende væsens oplevelse af det kulminerende lys, nu dybt i sin underbevidsthed begynder at drages imod modsætningen til dette kulminerende lys, så er det dette begær, der er den inderste drivende kraft i ekstase- eller længselsenergiernes retning imod det fysiske plan. Da ingen energi kan udløses uden at være formdannende, og da salighedsvæsenet endnu er så nær knyttet til intuitionsenergien, som tilfældet er, er det givet, at dets tankeformer endnu stadig er under de højintellektuelle zoners kontrol. Ufuldkommen tænkning er endnu disse væsener så fjernt, at en hvilken som helst tanke- eller åndsfunktion fra dem bærer de fuldkomne verdeners stempel, også selvom den kun er anelse, i modsætning til f.eks. det jordiske menneskes anelsesfunktioner, der meget ofte er præget af de uintellektuelle kræfters indslag.
Da salighedsvæsenets inderste begærverden nu begynder at antage en helt ny tone eller tilstand, i hvilken det, der før var lys, begynder at blive mørke for det, samtidigt med at det, der er mørke for os, forekommer dette væsen attråværdigt, står vi her overfor den "uddrivelse af paradiset", vi i symbolsk form har i den bibelske skabelsesberetning. Salighedsvæsenet aner lys i den modsætning, som livet i den ydre verden er til det liv, det oplever. Disse anelser "fortætter" sig successive og bliver til mere og mere koncentrerede længsler, der begynder at påvirke den ydre materie.
Det er denne påvirkning, vi møder i form af "frostblomsterne" og plantevæsenerne, der altså alle er at betragte som salighedsvæsenets første spæde kamp for at skabe sig en reaktionsdygtig organisme på det ydre plan. Og det er derfor, at planten er det væsen, der har den mindste vågne dagsbevidsthed af samtlige fysiske væsener, idet den kun kan ane forskel på behag og ubehag. Selvom vi senere skal vende tilbage til de her berørte problemer og for alvor uddybe dem, har vi nu altså her det første overblik over årsagen til plantevæsenets psyke og dets tilsynekomst som repræsentant for den fuldkomne kosmiske automatik. I modsætning til os er planten totalt uvidende om sit eget udseende og fremtræden. Den er kun inkarneret længsel. Dette skal man vide, fordi det giver livet meget dybe perspektiver. Thi den samme proces, der foregår i salighedsvæsenets bevidsthed, foregår også i vor egen. Også vi befinder os i en paradissfæres uddrivelsesområde, nemlig dyrerigets. Dybest set er vi det "forlængede salighedsvæsen". Endnu har vi ikke total vågen dagsbevidsthed. Vi er endnu "åndeligt sovende" på mange områder. Men tidligere "fjernhorisonter" rykker os liv for liv nærmere og nærmere og påvirker os nu med overordentlig stor kraft. Tidligere dunkle anelser afløses nu i stadigt voksende omfang af dagklar viden, som i hvert fald på de rent fysiske områder, nu nærmer sig sin fuldkommenhed. Men også på de åndelige områder sker der nu stærke forskydninger fremefter, og det beror udelukkende på den kendsgerning, at også vore inderste og tilsyneladende mest skjulte længsler er "synlige" på andre planer, hvor de virker som de "nødskrig", der får de kosmisk bevidste og dermed åndeligt fuldkomne væsener til at iklæde sig vor zones kød og blod og gennem deres ord og væremåde blive det lys, der leder vore skridt frem imod den verden, som i hele sin natur udgør vor egen verdens modsætning.
Ligesom vi i vort indre fornemmer, at vi er på vej imod andre og højere åndelige tilstande, fornemmer eller aner plantevæsenet en for det højere verden forude, en verden hvor det ikke som nu skal stå bundet til et sted og i alt være afhængig af den omgivende natur. Det er denne anelse, der fører eller "udvikler" det frem imod dyreriget, og også her støder vi på den kendsgerning, at selv planteriget, så åndeligt uformuende det end forekommer os, har sin paradistilstand og modsætningen hertil. Thi dybt i planteriget sker der en forskydning i grundenergiernes indbyrdes kombination. Bagom instinktenergien vokser tyngdeenergien frem, og på et givet
(fortsættes)
  >>