Ældre Kosmos og Kontaktbreve

Kontaktbrev 1956/1 side 7
<<  6:19  >>
le få at se. - Men nu blev jeg imidlertid nødsaget til at afbryde mine betragtninger. Man var tidligt på færde her i hovedkvarteret. Og jeg var da også næppe blevet færdig med min barbering og påklædning, da kongreslederen mr. Asamiya bankede på døren. Det daglige program for kongressens deltagere var inddelt således: kl. 7.00 blev man vækket. Kl. 8.00 morgenmad. Kl. 10.00 kongresdeltagelse. Kl. 12.00 frokost. Kl. 14.00 kongresdeltagelse. Kl. 16.00 the, og kl. 19.30 middag. Aftenen havde man så til egen rådighed, og ligeledes pauserne imellem spisetiderne og kongresdeltagelsen. Da jeg omtrent var færdig med min påklædning, da mr. Asamiya kom for at vække mig, havde jeg god tid. Mr. Asamiya viste sig at være en meget venlig mand, der var meget omsorgsfuld for mig. Trods sprogvanskeligheden kom vi i en meget fin kontakt med hinanden, ligesom han havde en vidunderlig evne til at bevirke, at sprogvanskeligheden ikke i noget som helst øjeblik skulle blive trykkende. Igennem mine medbragte oversættelser af mine skrifter blev han indviet i mine synspunkter, hvilke tiltalte ham så meget, at han senere har skrevet til mig om at få mere af mit materiale tilsendt, ligesom det også forøgede hans sympati og ærbødighed for mig under opholdet i hovedkvarteret. Han førte mig nu over til spisesalene, der lå ovre i en anden af hovedkvarterets mange bygninger. Her var allerede nogle af gæsterne i færd med at spise, og andre indfandt sig efterhånden. De var alle asiatere med undtagelse af en dame fra Amerika, miss. Francis Cassard og mig selv. Miss. Cassard, der var professor i historie, repræsenterede Christian Science på religionskongressen. Hun blev min sidemand ved bordet i spisesalen såvel som i kongressalen. Jeg skal senere komme tilbage til min opfattelse af kongresdeltagerne, der ikke blot var meget venlige imod mig, men hvoraf der også var nogle der blev stærkt interesseret i mig og mit arbejde. Spisesalen for de udenlandske gæster var stor og rummelig. Den var på ægte japansk vis adskilt fra de øvrige rum i bygningen ved skydevægge, der var formet som vinduer. Men i stedet for glasruder benyttede man mat silkepapir. Ruderne kom derved til at ligne ruder af mat glas. Ydervæggene var ligeledes skydevægge, formet som vinduer, men her benyttede man rigtige ruder af mat glas. Disse store vinduesarealer gav et vidunderligt dejligt lys i salen. Der var således ingen udsigt gennem vinduerne, men til gengæld fordeltes sollyset på en behagelig måde, så det ikke kom til at genere. Rent bortset fra disse skydevægge var salen udstyret på europæisk vis. Bordene var også dækkede på europæisk måde. Dog var der foruden kniv og gaffel også et sæt spisepinde til hver kuvert. Her serveredes dejlig vegetarisk mad. Her var også rigeligt med kogt ris og megen frugt, ligesom der var rigeligt med mælk, skønt jeg på mine senere udflugter kun så - to - køer i hele det område af japansk landskab, jeg havde lejlighed til at passere.
Det var et meget ejendommeligt syn for mig at se den artistiske færdighed, hvormed asiaterne kunne håndtere de to spisepinde, og som tilsyneladende gjorde kniv og gaffel overflødig. Ved bordet taltes der ivrigt, og stemningen var meget god. Serveringen besørgedes af unge japanerinder i deres smukke japanske kostumer. De var altid meget smilende og venlige, og sørgede godt for, at gæsterne ikke sad med tomme tallerkener eller glas. Maden hentede de ved en skranke eller disk i forgrunden af salen, hvor de fik den udleveret af en ældre dame, som her forestod uddelingen. Hertil blev maden indbragt fra tilstødende store køkkenlokaler, hvor mange mennesker arbejdede med tilberedelsen og bearbejdelsen af råmaterialerne til de mange gæsters ernæring. Takket være den gode og sympatiske stemning, der herskede i salen, kom jeg i en god og behagelig kontakt med de øvrige gæster, men naturligvis foreløbig kun ved mimik eller "hjertets sprog", som de kaldte det. Alle viste mig således her stor sympati og glædede sig til at tale med mig, når tolken ankom. Da jeg forlod spisesalen, kom jeg i korridoren forbi en sal, hvor sidevæggen var trukket til side. Denne sal var spisesal for japanerne. Og her sad alle japanerne på selve gulvet og spiste ved lave borde, hvis højde var tilpasset denne for en europæer ejendommelige spisemåde.
24. Jeg præstenteres for Ananai-Kyos overhoved.
Nu var klokken imidlertid blevet nogle få minutter i ti, det tidspunkt, på hvilket kongresforedragene hver dag tog sin begyndelse. Mr. Asamiya førte mig nu til kongressalen, der lå på første sal i en af hovedkvarterets moderne bygninger. Det var en dejlig sal med behageligt lys. Den var ligesom spisesalen udstyret med store skydevinduer og kunne vel rumme ca. 400 mennesker. I forgrunden var der en forhøjning, der strakte sig over hele salens bredde. Heroppe på den var der en talerstol med mikrofonanlæg. Til højre var der et bord, beregnet for Ananai-Kyos overhoved. Her i nærheden på samme side var der også to særlige pladser, beregnede til to damer, der ledsagede ham. Til venstre for talerstolen var der et bord, for bevægelsens præsident mr. Shin Negami. Ved samme bord sad også bevægelsens japansk-engelske tolk mr. Seiki Miyoshi. Her bag ved var der borde, beregnede til sekretærer, oversættere og andre medarbejdere til hjælp for kongressen. I baggrunden af denne forhøjning var på dekorativ måde anbragt et nationalflag fra hver af de deltagende nationer.
Nede på gulvet foran i salen nærmest ved den omtalte forhøjning var der borde og stole beregnede for kongresdeltagerne. Heraf var de forreste rækker beregnede for de udenlandske gæster, medens rækkerne bag ved var beregnede for bevægelsens egne ledere fra dens forskellige afdelinger rundt om i landet. På hvert bord var anbragt en plade med navnet på den, for hvem bordet var reserveret. Her bag ved igen var der en stor tom gulvplads beregnet for bevægelsens menige medlemmer. Disse sad her på orientalsk vis på selve gulvet under foredragene.
Jeg blev altså af kongreslederen mr. Asamiya ført ind i denne sal, hvor alle deltagerne allerede havde taget plads. Han førte mig videre igennem salen og lige op på forhøjningen og præsenterede mig her for Ananai-Kyos overhoved mr. Ynosoku Nakano. Han var en noget fyldig, ældre herre, antagelig sidst i tresserne. Han havde et mildt og smilende ansigt og var klædt i en sort folderig dragt med vide ærmer. Han mindede mig noget om en tibetansk lama. Ja, hele sceneriet mindede mig meget om filmen "Tabte horisonter". Dog var hovedkvarteret her nok omgivet af bjærge, men man skulle ikke, således som i filmen, over næsten ufremkommelige sneklædte tinder for at komme hertil. Fujijama var det eneste bjærg, der havde sne på toppen. Men ligesom filmens "Shang-ri-la" påberåbtes at være hjemstedet for en højere, human verdenskultur, som efterverdenen skulle komme til at leve på, således påberåbtes Ananai-Kyo også at være hjemstedet for skabelsen af en verdensreligion, altså også en ny kultur, som efterverdenen skulle komme til at leve på og derved blive frelst fra undergang. Jeg blev altså i øjeblikket præsenteret for denne påtænkte verdensreligions overhoved. Han hilste venligt og smilende på mig på orientalsk vis med store buk, som dog endte med et håndtryk, vistnok til stor forundring for den tilstedeværende forsamling. Det er jo ikke almindeligt at hilse med håndtryk i Japan eller i de andre lande i det fjerne Østen. Om der har været nogle af bevægelsens medlemmer, der har fundet denne min hilsemåde profan og helligbrøde imod overhovedet, ved jeg ikke. Jeg mærkede det i alt fald ikke. Derimod oplevede jeg de følgende dage under mit ophold i hovedkvarteret ofte dette, at en eller anden af de yngre japanere greb min hånd og gav mig et rigtigt hjertevarmt håndtryk. Når jeg så i denne situation forbavset så op, så jeg altid ind i et par kærligt, smilende mørke øjne, hvis ophav på denne måde med sit hjertes sprog søgte at tilkendegive for mig sin glæde over, at jeg var iblandt dem.
Efter præsentationen for bevægelsens overhoved blev jeg ført til sæde ved det bord, der var beregnet for mig, og på hvilket en plade med mit navn var anbragt.
25. Passiv iagttagelse.
Da kongressen blev holdt på engelsk, og min tolk først kunne komme den næste dag til middag, måtte jeg indtil da nøjes med at være passiv deltager i kongressen. Men dette bekom mig i virkeligheden slet ikke ilde. Jeg kunne derved i fuldstændig ro og mag med hele min sjæl og sanseevne som passiv tilskuer iagttage selve kongressen og dens deltageres psykiske struktur. Da de allerfleste talere ikke blot udtrykker sig ved ord, men også ved ansigtsudtryk og betoninger, der afslører temperament, energi eller mangel herpå, var jeg ikke helt afskåret fra at kunne opfatte de forskellige deltageres standard i humanitet, i indre ro og fred. Jeg kunne ligeledes se, om de havde fanatiske anstrøg, om de var dogmatisk bundne eller de var intellektuelt frie mennesker, om de udtrykte velvillie eller stærk protest eller lignende, når de en efter en udfoldede sig på talerstolen. Enhver tale, der bliver holdt, vil i al almindelighed ikke blot være ord, men vil også være en større eller mindre afsløring af disse mentale lag. De af nævnte mentale lag, der er stærkest og mest ubehersket tilstede i sit ophavs psyke, vil være tone- og temperamentsbestemmende for samme ophavs tale eller foredrag. Jeg kunne således her i fred og ro danne mig en opfattelse af de forskellige taleres individuelle, mentale struktur. Og jeg var glad for at se, at der herskede fred og ro. Her var ingen hæftige diskussioner, selvom jeg nok kunne se, at meningerne ikke altid var samstemmende. Og naturligvis havde de forskellige deltagere hver sin egen specielle opfattelse. De var næsten alle ledere af religiøse ordener eller sekter, indenfor hvilke de så at sige var ypperstepræster eller højeste åndelige autoritet. De var ikke så meget kommet her til kongressen for at indhente nye oplysninger om den evige og virkelige sandhed om livet, og hvormed de kunne drage hjem og reformere deres orden eller sekt til det bedre, som de var kommet for at udtrykke, hvorledes en verdensreligion efter deres mening skulle skabes. Og det var jo også dertil, at de alle var blevet inviteret. Ligesom enhver moder som regel synes bedst om sit barn, således går det også i mange andre tilfælde i livet. Og her var der naturligvis, ligesom i alle andre sammenslutninger af mennesker med forskellig religiøs livsopfattelse, personer, der ikke helt kunne frigøre sig fra dette moderens princip: kun at bryde sig om sit eget barn, hvilket her i dette tilfælde vil sige: sin egen opfattelse og mening om en verdensreligions skabelse. Og denne situation er jo ganske naturlig. Den vil aldrig i noget som helst tilfælde kunne undgås i en forsamling af mennesker fra højst forskellige trin i udviklingen. Ethvert af disse menneskers livsopfattelse må være mere eller mindre nær eller fjern fra den virkelige livets mening, alt eftersom det udviklingstrin, af hvilket den er et udslag, ligger nær eller fjernt fra denne livets mening eller dets evige urokkelige sandhed. Men dette forhindrer jo ikke, at en sådan religiøs sammenkomst af mennesker fra højst forskellige udviklingstrin og livserfaringsfelter og uafhængigt af nationalitet og race kan have sin store betydning og velsignelse for menneskehedens åndelige førelse fremad imod verdensfreden, selvom det ligger ganske udenfor al menneskelig magt at skabe en virkelig verdensreligion. En verdensreligion, altså en religion, der kan forene alverdens mennesker i den samme opfattelse af Gud, i den samme opfattelse af verdensaltet, i den samme opfattelse af livets mening, i den samme opfattelse af, hvad der virkelig er fuldkommen moral og væremåde, er ikke noget, man kan lave eller give menneskeheden. Thi denne religion er intet mindre end selve livsmysteriets videnskabelige løsning, kosmisk bevidsthed eller den af Kristus bebudede "hellige ånd". Men livsmysteriets videnskabelige løsning kan kun opleves igennem en mental, organisk struktur, der efterhånden bliver til i ethvert menneske gennem dets udvikling, reinkarnation og skæbneoplevelse. Gennem denne Guds egen skabelse af mennesket i sit billede vil alverdens mennesker engang med tiden blive forenet i den samme guddommelige videnskab og erkendelse af livsmysteriets evige facitter og dermed i den højeste moral og væremåde eller i den kulmination af fuldkommen mentalitet, der hedder "kærligheden".
26. Kongresdeltagerne.
Den næste morgen kom mr. Asamiya ligesom dagen i forvejen og hentede mig til morgenmaden. Her blev jeg præsenteret for tre nye kongresdeltagere, som var ankommet i nattens løb. Det var mr. Tropa, overhovedet for en stor bevægelse på Filippinerne, der hed "The Lamplighter", miss. Biscara og mr. Rodolfo G. Cacpal. De var fra Filippinerne. De var alle tre meget mørke af lød og havde blåsort hår. De var klædte i ejendommelige sorte, guldgallonerede dragter. Mr. Tropas hår nåede helt ned over skuldrene. Han var en mand antagelig i nærheden af 50 år. Hans ledsager, mr. Rodolfo Cacpal, en ung mand ca. 20 år, havde også langt hår. Miss. Biscaras hår var også meget fyldigt og hang i en fletning ned ad ryggen. Disse tre mennesker udgjorde nogle af kongressens mest levende og energiske mennesker. Dette gælder navnlig mr. Tropa. Han havde kolossale talegaver og talte det engelske sprog helt virtuosmæssigt. De blev meget interesserede i mig og beklagede meget, at de ikke kunne tale med mig. Men
  >>