Ældre Kosmos og Kontaktbreve

Kontaktbrev 1956/5 side 12
Fra arbejdsmarken.
Igen iår vil der i Påsken blive et hold, som tager sig af den nyttige opgave det er, at bringe pavillonerne istand, før de bliver taget i brug af sommergæsterne. Der vil blive brug for mange hænder. Nærmere meddelelse vil følge i næste kontaktbrev, men det vil glæde os, dersom de, der ønsker at give et nap med, allerede nu vil skrive et par ord derom, eller ringe til H. Laug, Vanløse alle 80, Vanløse (Tlf. Damsø 6640). Vi regner med at der bliver buslejlighed.
Engelskgruppen.
Som følge af Martinus' rejse til Indien og Gerner Larssons forestående rejse forventes der stadigt stigende krav om oversættelser af sagens litteratur til engelsk. I erkendelse heraf har en kreds af medarbejdere sluttet sig sammen om denne opgave. Det er foreløbig meningen at begynde med oversættelse af Gerner Larssons første bog om Martinus (udgivet i 1933), og med oversættelse af yderligere brochurer og informationer, og så få dette udgivet. Det er en meget morsom opgave at være med til, og der forventes da heller ikke at blive vanskeligheder med at få tilslutning af engelskkyndige i det omfang, der måtte blive brug for yderligere medhjælp.
Som bekendt har et stort antal mennesker allerede fundet opgaver indenfor sagen, hvor de til stor glæde og gavn både for sagen og sig selv udretter et eller andet arbejde. Der kan i denne forbindelse henvises til esperantogruppen, der er et godt eksempel på gruppearbejdet indenfor åndsvidenskaben. Et endnu større antal har påtaget sig at støtte sagen gennem økonomiske bidrag, enten til kulturfonden eller til et af de mange specialformål, der stadig har brug for støtte.
Det er imidlertid engelskgruppens håb, at det gennem denne henvendelse må kunne lykkes at komme i kontakt med mennesker, for hvem Martinus' arbejde er kommet til at betyde så meget, at de måtte ønske at tage del i arbejdet for udbredelse af kendskabet til Martinus' analyser. I øjeblikket er der vist ikke noget område, hvor der er mere brug for en indsats, end med oversættelser til engelsk og udgivelse heraf, men som det jo altid er tilfældet – koster sådanne udgivelser til at begynde med en del penge, som først på et senere tidspunkt kommer hjem igen. Og det er i virkeligheden det, det skorter mest på. Esperantogruppen har megen glæde af en støtteordning, der går ud på, at et antal interesserede mennesker har påtaget sig at sende et månedligt bidrag alt efter lyst og evne.
Mon der ikke indenfor denne stærkt voksende interessesfære skulle kunne findes et antal mennesker, der ikke i forvejen er engageret til fordel for sagen, og som kunne tænke sig at gå ind for denne del af arbejdet? Fru Mogens Møller, Ceresvej 3, København F., tlf. vester 7947, har påtaget sig arbejdet som gruppens sekretær og kasserer. (Giro 98387).
Gruppen arbejder også med planer om at skabe en undervisningsafdeling, hvor der foruden lejlighed til at opfriske engelskkundskaberne skulle være mulighed for at supplere gloseforrådet med den specielle terminologi, åndsvidenskaben anvender. En sådan adgang til at deltage i special-undervisning må imødeses med forventning af alle engelskkyndige indenfor sagen, men realisationen af disse planer vil i første omgang være afhængig af, om det lykkes at opnå den fornødne støtte til gruppens arbejde, og dernæst, når betingelserne for deltagelse foreligger af, om der er tilstrækkelig interesse for at være med.
Med venlig hilsen
Erik Darsø
Kontaktafdelingen