Ældre Kosmos og Kontaktbreve

Kontaktbrev 1956/12 side 5
<<  16:19  >>
45. – Min besvarelse af Ananai-Kyos tredie punkt.
Efter at læserne nu kender grundlaget, ud fra hvilket mine besvarelser på Ananai-Kyos særlige hovedspørgsmål eller programpunkter er givet, og hvorfor det har været nødvendigt for mig at gøre besvarelsen på nævnte bevægelses ønskede oplysninger om min private person til eet med disse besvarelser, skal jeg her gå over til at gengive de oplysninger, jeg gav som svar på kongressens treide programpunkt. Som før beskrevet drejede dette programpunkt sig om "Videnskabens fremtid og menneskenes almindelige velfærd". – Og her er mit svar:
Med hensyn til min egen person skal jeg oplyse, at jeg er født i fattigdom og oplevede min barndom i huset hos min onkel og tante. Jeg har ikke fået nogen akademisk uddannelse. Har fået den almindelige tvungne folkeskoleundervisning. Har været vogterdreng, mejerist, og senere kontormand. Jeg har været velsignet med et medfødt inderligt gudsforhold, der allerede i min barndom åbenbarede for mig visse af de i den autoriserede kristendom forekommende fejlagtige opfattelser og dogmer. Men det var først efter mit tredivte år, at Gud indviede mig i min mission, og jeg blev aktiv i verdensgenløsningens tjeneste. Nogle vidunderlige psykiske oplevelser i blændende lysvariationer, jeg oplevede, viste sig at være en organisk indvielse af mig til den mission eller det hellige kald, der nu igennem ca. treogtredive år har udgjort hele mit liv, min bevidsthed og væremåde. Denne min indvielse eller denne hellige begivenhed efterlod mig i en tilstand, hvor jeg var blevet vågen dagsbevidst i verdensaltets struktur, love og principper. Jeg oplevede i min vågne dagsbevidste tilstand løsningen på livets mysterier. Jeg så, at alt hvilede i Gud. Jeg så, at alt var levende. Jeg så, at hele universet blev båret og styret af kærlighed. Jeg så, at alle skabelser i naturen altid uundgåeligt førte til et slutfacit, hvor de var til glæde og velsignelse for levende væsener, og at det var dette princip, der måtte blive fundamentet for vor egen manifestation og skabelse. Jeg så alle skæbners årsag, og at de levende væsener i virkeligheden selv er deres skæbnes ophav. Jeg så, at vi alle levede i en vedvarende genfødelse eller reinkarnation. Jeg så, at vi alle var udødelige væsener. Jeg så mange andre af livets store skjulte årsager, principper og manifestationer. Og den evige Fader velsigner mig stadig med denne kosmiske oplevelsesevne og den heraf affødte kosmiske bevidsthed. Og udelukkende på denne måde kommer jeg i besiddelse af min kosmiske viden. Jeg har ikke studeret eller læst religiøse værker ud over bibelen. Det er derfor en kendsgerning, der kan kontrolleres, at jeg får min viden helt ved den guddommelige udvidelse af mit sansesæt, der blev skænket mig igennem de forannævnte guddommelige oplevelser. Det er blevet min mission at gøre denne kosmiske videnskab forståelig for den menneskelige intelligens, så menneskene selv teoretisk kan opleve den som videnskabelige kendsgerninger. Denne videnskabeliggørelse af kosmos eller verdensbilledet nedskriver jeg i mit store hovedværk "Livets Bog". I denne skabelse er jeg nu nået til nedskrivningen af 6. bind. Over to tusinde kapitler eller afsnit rummer den til dato færdige del af nævnte værk.
Jeg kan ikke her gå i detailler med dette store værks indhold, men blot udtale, at det har til mission at opdrage menneskene til at lære det sprog at kende, der åbenbarer sig i alle naturens og livets processer og tilskikkelser. Thi hele naturen i universet er jo Guds direkte tale til menneskene. Her åbenbarer Gud hele sin alvisdom, almægtighed og alkærlighed i et sprog, der nu igennem åndsvidenskaben kan læres, så menneskene kan komme direkte i kontakt med Gud. Denne almægtige Guds tale eller åbenbaring viser sig altså for os som det samlede verdensalt med sine kloder, sole og mælkeveje og den uendelige udfoldelse af livsformer eller levende væsener, Gud igennem denne almægtige storhed indblæser livets ånde. Den del af dette vældige sprog, den altoverskyggende guddommelige åbenbaring, i hvilken Gud mest henvender sig til mennesket, er den, der kommer til udløsning igennem vore nærmeste omgivelser af levende væsener og naturprocesserne, igennem vore fjender såvel som igennem vore venner, igennem lidelserne og genvordighederne, igennem krigene, mord og drab og igennem freden og kærlighedsmanifestationerne. Alt er her udtryk for sammensætningen af den påvirkning af mennesket, der skal til for at hæve det op til den mentale højde, der hedder "Guds billede". Igennem "Livets Bog" eller åndsvidenskaben vil man således også opleve, at verdensfreden ikke kan skabes alene ved traktater og overenskomster mellem nationer. Traktater og forbund kan være ustabile. Verdensfreden kan derimod udelukkende være dette, at det enkelte menneske må slutte fred med verden. Det er ikke verden, der skal slutte fred med mennesket. Verden er Guds åbenbaring. Det er igennem Verden, at Gud skaber og udvikler de levende væseners organismer og mentalitet. Det er i kraft af verden, at vore sanser, syn, hørelse, lugt o.s.v. og ligeledes vore intellektuelle evner er blevet til. Det er igennem verden eller naturens processer, at Gud har velsignet os med forstand. Det, der således har skænket os disse vore store goder, må da være det, vi skal søge at komme i kontakt med. Der, hvor vi ikke er i den guddommelige harmoni med verden, er vi ikke i harmoni med Guds åbenbaring for os. Og der, hvor vi således ikke er i harmoni med Gud, der opstår disharmonierne, sygdommene, hadet og fjendskabet mellem menneskene. Det er her, at mennesket saboterer livet i stedet for at befordre det.
Denne min foran beskrevne mission har efterhånden samlet mange interesserede mennesker omkring mig. Disse mennesker er ikke tilknyttet min sag eller mission ved nogen foreningsdannelse, medlemskort eller noget andet kontraktligt bånd. De er derimod udelukkende knyttet sammen ved den store fællesinteresse for studiet af mine kosmiske analyser og kærligheden til mig og min mission. Ved hjælp af flere i mit arbejde uddannede medarbejdere udgør mit arbejde nu en institution for studiet og udbredelsen af kosmisk videnskab. Foruden min sags hovedbygning, instituttet på Mariendalsvej, hvor der om vinteren gives foredrag, kursus og undervisning i kosmisk videnskab, har vi også en ferieby, hvor flere hundrede mennesker kan feriere og studere åndsvidenskab. Vi har også her foredrag og undervisning. Da den egentlige feriesæson kun strækker sig over juli måned, har forholdene dannet sig således til, at ca. 300 gamle ubemidlede mennesker har kunnet gives gratis ferie her i de øvrige sommermåneder.
(De ønskede foto af mig selv og hovedbygningen vedlagt).
46. – Det fjerde programpunkt i verdensreligionskongressen.
Hvilken velfærd giver den religion, der er baseret på den almægtige Gud?
Mr. Yonosuko Nakanos (overhovedet for Ananai-Kyo) besvarelse;
At leve i overensstemmelse med den kosmiske hensigt kaldes religion.
Universet skabtes af de tre kræfter fra solen, månen og jorden, og alle andre skabelser frembragtes af kraften fra universet. At kende vor skabelse er at kende os selv. Vi kender da den almægtige videnskab eller kosmiske hensigt, når vi kender os selv. Det kaldes tro at holde universets love.
Den menneskelige intelligens og de menneskelige teorier udtrykker kun det menneskelige ideal. Derfor må verden frigøres for den menneskelige intelligens og moral, for at den kan blive renset. Verden må løftes ud af mørket af den guddommelige nåde. Mennesket må vide, at det er umuligt at løse verdens problem ved dets egen intelligens eller teori. Den guddommelige ånd har til hensigt at bringe universet, mennesket og alle andre ting i en fuldkommen tilstand ved at oplyse menneskene, universet og alt andet. Da den guddommelige ånd er således, er alle menneskene inde i Guds plan. Universet og andre vil ikke blive fuldkomne, med mindre menneskene først er blevet det, da menneskene er skabningens herre og skal vende tilbage som en del af kosmos' sjæl.
Det er nødvendigt for mennesket at gøre sig livets principper klar og at vide, hvad det guddommelige er. Al fremgang for den menneskelige ånd kommer fra Gud, kosmos' magt.
Det er umuligt at komme i forbindelse med den guddommelige sjæl, kosmos' store ånd ved at blive undervist gennem tale eller litteratur. Det er umuligt at udtrykke det med ord, da den guddommelige sjæl er usynlig.
Verdensfreden vil ikke komme, med mindre kosmos' lov bliver anvendt i menneskenes verden.
Filipineren Mr. E. L. Tropas besvarelse:
Der findes en masse forskellige religioner i verden i dag; men ingen forståelse dem imellem.
Menneskene går i kirke og derefter hjem og fortsætter deres uheldige livsførelse.
Det er ikke nok at ønske godhed og fred, ønsket må omsættes til handling, der skaber freden.
Livet er 3/4 åndeligt og 1/4 fysisk.
Hvad vi sår i dag, skal vi høste i morgen.
Uden fortid ingen nutid, uden nutid ingen fremtid.
Den fuldstændige åndsvidenskab er det inderste i livet og kilden til livet i verden; men en sådan videnskab må være fuldstændig, før den rigtig kan anvendes og give velfærd til alle mennesker og til alle ting og væsener i verden.
Først må vi rense vort daglige liv for laster, såsom drikkeri, rygning, dans o.s.v. Vi må kunne tilgive og elske vore medmennesker.
Inderen Mr. Vaijanat Athavales Besvarelse:
Begreberne lykke og velvære udtrykt med ordet "velfærd" betyder ikke individuel materiel lykke eller velvære, men social og åndelig lykke og velvære.
Religion er en eksperimental videnskab, hvor forsøgene foregår i ens eget menneske – legeme – laboratorium ved hjælp af bevidstheden.
Religion baseret på den almægtige Gud er aldrig fornuftstridig, men i harmoni med fornuften.
Min egen besvarelse:
En sådan religion, der virkelig på videnskabelig grundlag er baseret på Gud, vil i første instans give menneskene en indgående viden, der på indlysende måde kan afklare for menneskene de sande årsager til alle de lidelser og besværligheder, de krige og lemlæstelser, de sygdomme og utidige dødsfald, den nød og elendighed o.s.v., der i dag skaber tilværelsen for menneskeheden til et ragnarok. Denne viden om eller afklaring af årsagerne til mørket vil naturligvis få menneskene til at ændre den materielle politik til fordel for skabelsen af alle jordens mennesker til eet folk og til een stat eller til et virkeligt internationalt verdensrige, regeret eller styret af en tilsvarende verdensregering. Denne verdensregerings medlemmer vil efterhånden kun omfatte indviede væsener eller kosmiske videnskabsmænd. Den materielle verdensadministration vil blive omlagt til fordel for en beskyttelse af menneskene mod at blive hensynsløst udnyttede af andre mennesker. I verdensstaten vil ingen mennesker kunne komme til at leve på andres bekostning. Ethvert barn, der kommer til verden, vil blive oplært og undervist i de manifestationsfelter, det har særlige talenter eller anlæg for. Enhver kommer således på deres rette hylde. Penge vil forsvinde ud af sagaen, da de efterhånden vil blive totalt overflødige. En lille del af menneskeheden med maskinerne vil kunne fremstille hele det materielle behovs livsvigtige produkter. Dette vil her ikke skabe arbejdsløshed, men gå i retning af at afskaffe de tvungne leveveje. Jeg kan ikke her gå i detailler med den udvikling, som fremtiden i kraft af kosmisk videnskab eller en videnskabelig verdensreligion vil antage. I mit hovedværk "Livets Bog" har jeg givet en ret indgående analyse af menneskehedens fremtid i dette verdensrige. Nævnte verdensriges kultur vil i sit guddommelige slutfacit eller i sin færdigskabelse overstråle alt, hvad den almenmenneskelige mentalitet i dag kan fatte. Her vil den almægtige videnskab forlængst have fjernet hadet og vreden, de dødbringende og sygdomsbefordrende tankearter og forestillinger fra den menneskelige mentalitet. Og Guds ånd i form af den på den almægtige videnskab baserede verdensreligion vil som en varmende sommersol stige op over den jordmenneskelige, mentale horisont og smelte hadets og krigens isterræner og bringe den guddommelige kærlighed til at vibrere i alle hjerner og funkle i alle øjne og bringe enhver menneskelig hånd til at kærtegne og velsigne. I en så overjordisk eller himmelsk glans må den nuværende kulturepokes dødbringende slagskygger vige, og dens mordprocesser, lidelses- og lemlæstelsestendenser, røveri- og plyndringstilstande etc. fortone sig og blive til intet i dette Guds åsyns strålevæld.
47. – Det femte og sidste programpunkt i verdensreligionskongressen.
Hvordan ser den moderne verdens ledere på frelsens komme?
Mr. Ynosoku Nakanos besvarelse:
Hvis mennesket modtager Gud med absolut ren tro, vil Gud gå ind i menneskets kød. Den store sjæl i kosmos er et formløst væsen, der styrer hele universet og vil kun gå ind i eet væsen. Kun een er bestemt til at blive inspireret, og han er frelseren.
Efter at jeg havde talt om frelseren, fik jeg nogle forespørgsler fra udlandet, om jeg ikke selv var frelseren. Men jeg erklærer, at det er jeg ikke på grund af min uværdige person. Den, der har forstået den åndelige verden til bunds, er kvalificeret til at se, hvilket væsen frelseren vil være.
Jeg er den, der er blevet kvalificeret til at bringe frelseren frem på jorden ved at vække menneskene og tale om frelserens komme. Det væsen, der er kvalificeret til at være frelser, er bestemt til at komme efter hans selvdisciplin i denne verden er tilendebragt, og når tiden er inde til at frelse de to tusinde og firehundrede mennesker fra deres krise. Gud vil stige ned i den person, der skal være frelser, når kosmos store sjæl er gået ind i dette væsens kød, og derefter skal han kaldes frelser.
Fødes som almindeligt menneske.
Den store sjæl ses af menneskene som universets fænomener; men kan ikke udtrykkes med mund eller pen.
Hans åndelige evner er over vor fatteevne, da han skal repræsentere Gud.
Gud er den skabende kraft bag mennesket og alle andre væsener, og denne kraft er summen af solens, månens og jordens kraft.
Menneskene har den nuværende mørke verden, for de har ikke bedt om, at Gud måtte komme, men prøvet at styre mennesket med deres egen ånd. Jeg håber meget, at alle vise mænd vil prøve at bringe den guddommelige sandhed, der er Guds magt, frem på jorden i samarbejde med mig. Jeg vil ikke kritisere undervisningen af i dag; men jeg vil sige, at det er Guds magt, der giver livet i det, og intet andet kan give det.
Oprindelsen til kunst er i kosmos, for alle aktiviteter kommer fra kosmos' store kunst såsom alle ting, der er vokset op ved de fire årstiders skiften og ved den vækstfrembringende villiekraft.
Religion som den guddommelige hensigt vil blive af stor betydning og komme til at lede verden.
Ud fra dette beder vi, om at frelseren må komme, der vil overføre kosmos' sandhed til jorden. Der er ingen anden vej til frelse for menneskene end denne. Menneskene vil udslettes, med mindre vi uden en dags tøven udvider Guds magt over verden.
Mr. E. L. Tropas besvarelse:
Det eneste formål med frelserens komme er at frelse menneskeheden fra den kommende ødelæggelse.
Frelseren må have svaret på alle gåderne i universet.
Vor jord, der er en planet, skabtes således: Solen skinnede på atmosfæren; varmen fik partiklerne deri til at bevæge sig, kollidere og i positiv og i negativ partikel forenedes, flere kom til, og således voksede jorden. Jorden rullede rundt, og fik derved den runde form. Bliver en planet for hed indvendig, og kan heden ikke få afløb f.eks. i form af vulkaner, eksploderer planeten; det kender vi som stjerneskud. På grund af vulkanske udbrud "rynkedes" jordens glatte overflade, og der opstod bjerge. Kold luft strømmer fra kolde egne til varme, måske til vulkanske udbrud for at køle området. Når sådanne vinde bevæger sig hurtigt, kaldes de tyfoner, og vi ser de tjener et godt formål og ikke dårlige, som vi siger.
Dyr og andre levende væsener er hedens afløb tilbage til luften; jordens "rytmiske musik" fra indersiden af jorden igennem planter og
  >>