Ældre Kosmos og Kontaktbreve

Kontaktbrev 1956/25 side 1
København, den 7-12-1956.
Kære læser!
Jeg tilstår åbent, at af alle områder i livet er der ingen jeg frygter mere end det psykiske, koncentreret i ordet "spiritisme". Til gengæld er der kun få, jeg er så draget imod! Lyder det paradoksalt? Nuvel, lad os her være meget ærlige. Hvis vi har øjne derfor, rummer livet, vort eget daglige liv, et hav af psykiske foreteelser, som, om vi helt forstod at tyde dem, meget hastigt ville afsløre, at vi på alle områder er omgivet af en psykisk verden, der uafbrudt griber ind i vore hændelsesforløb. I dette er der intet mærkeligt, idet vi selv aften efter aften beder, - om vi da ellers gør det - om vi må være beskyttede, og om vi må få kraft (eller hjælp) til at handle i kontakt med de love, vi erkender eksisterer. Vor bøn er her en direkte henvendelse til en psykisk verden, og svaret må derfor også blive psykisk, hvilket vil sige en indgriben i form af impulser fra et plan, hvis eksistens vi gennem vor bøn har akcepteret, men hvis tilstand vi kun er meget lidt vidende om.
Her er det så, at vi i vor verden møder mennesker, der i den grad har koncentreret sig om at udvikle kontakt med dette psykiske plan, at de har kunnet bygge en hel lære over denne kontakt. Og læren er smuk, meget smuk endda, ja måske noget af det smukkeste som findes. Men den er en lære, en begrænset foreteelse, som tiltrækker nogen og frastøder andre. Personligt finder jeg det helt i sin orden, at de mennesker, der helt er i kontakt med denne lære, slutter sig sammen i de efterhånden velkendte cirkler, der normalt dannes med et medium som centrum. Jeg vil blot aldrig selv kunne gøre det, ligeså lidt som jeg kunne tænke mig at være medlem af andre idealistiske sammenslutninger. Noget i mig akcepterer uden vanskelighed af nogen art, at andre har det sådan, at det for dem er naturligt at være "med" - lemmer i disse foreningsdannelser, når jeg blot selv må være fri. Jeg egner mig simpelthen ikke til det, og jeg må åbent sige, at havde Martinus gjort sit arbejde til en forening med faste rammer og alt det, ja, så måtte jeg også der have renonceret. Jeg må altså være fri, for så vidt som man overhovedet kan være fri i denne verden. Men selvom man ikke er medlem af disse mange i virkeligheden så værdifulde sammenslutninger, kan man læse deres litteratur, de bøger de udgiver. Og her finder jeg, at det menneske, der på grund af en eller anden tåbelig aversion nægter sig glæden af at studere den spiritualistiske, teosofiske og antroposofiske litteratur, - jeg kunne her supplere de valgte bevægelser op med mange flere - i virkeligheden snyder sig selv. Disse bevægelser havde ikke fået det omfang, de vitterligt har, om de største af personerne indenfor dem ikke havde bragt os alle noget værdifuldt! Og jeg har da også været overordentlig lykkelig ved, at netop Martinus gang på gang har givet udtryk for, at ethvert åndsudviklet menneske bør studere alt, hvad det kommer i berøring med, for derigennem at finde den form for sandhed der sender de mest livgivende impulser gennem dets nervesystem.
I min tilværelse blev det Martinus åndsvidenskab, der blev det mest inspirerende, det mest inciterende, og jeg ser ingen grund til at skjule, at jeg er lykkelig ved, at jeg først mødte ham og derfor kunne studere den ovenfor berørte litteratur udfra de grundsætninger, jeg gennem ham havde erhvervet mig. For mange år siden lærte Martinus mig, at mennesket i sin åndelige søgen har valget mellem to retninger. Det kan søge efter lighedspunkter mellem de åndelige retninger, og det kan søge efter ulighedspunkter. Vælger det den første metode, vil det gang på gang opleve frydefulde fornemmelser i sjælen, thi da vil det udvikle en evne til i alt og overalt at finde "Guds fodspor i sandet". Da vil det se, at overalt hvor åndelig higen og udtryk er udløst i kontakt med tilværelsens absolutte ærlighed, vil det frembragte bære spor af den ægthed, der altid giver genklang i sjælen. Der vil man bag om formens mere eller mindre betydende rolle føle med hele sin sjæl, at det talte eller skrevne er udtryk for en oplevelse på allerhøjeste plan. Og man vil efterhånden takket være sin indstilling komme i besiddelse af evnen til i alt og overalt at kunne skille "avnerne fra kernerne".
Omvendt derimod, om man kun indstiller sig på at finde ulighedspunkterne. Da vil man uundgåeligt falde i den ene afgrund efter den anden og sluttelig opleve, at man istedet for en velsignelsesrig tolerance og medmenneskelig forståelse har fået tilegnet sig et infamt talent for nederdrægtig intolerance. Man vil da, hver gang man står overfor noget, der ligner det, en anden har skrevet, falde for fristelsen til at påstå, at vedkommende har "stjålet" sin viden fra den anden osv. Om De kunne se mig i dette øjeblik, ville De smile ved synet af mig, for jeg har faktisk et meget lunt udtryk i mine øjne ved tanken om alle de gange, jeg på min vej har mødt typen, mødt dette, at "det" har Martinus "stjålet" fra Rudolf Steiner og "det" har han "stjålet" fra Beasant, Leadbeater osv. Det er såmænd kun ganske få uger siden, at jeg har fået at vide, at han for mange år siden "dagligt" har besøgt et nærmere betegnet teosofisk bibliotek, hvor han lærte alt det, han nu ved!!!
Nuvel, man lærer at lade det enkelte menneske have den glæde, der mest synes at forlyste dets egen sjæl, men er man ikke medlem af noget, har man ihvert fald den indre tilfredsstillelse, at man ikke er forpligtet til at gå i kamp mod nogen, for noget! Personligt valgte jeg at søge lighedspunkterne, og jeg kan roligt anbefale enhver at gøre det samme. For hvor har jeg dog nydt det, hver gang jeg i en bog er faldet over et eller andet, der helt bekræftede, hvad Martinus allerede havde fortalt mig.
ARTHUR FINDLAY
Foran det æteriske
Overlevelsen efter Døden videnskabeligt paavist
----
Spørgsmaal: Her paa Jorden kan vi kun iagttage det fysiske, nemlig Jorden, Solen og Stjernerne. Hvad indeholder det, vi kalder Rummet?
Svar: Jeg kan kun svare Dem, saavidt mine Kundskaber rækker. Omsluttende denne Klode findes en anden Verden af Substanser, der vibrerer hurtigere end dem, I kan opfatte. Verdensaltet er et uendeligt Hele, men De opfatter kun deraf, hvad De kan se, høre og føle. Tro mig, Livet eksisterer i andre Verdener af en Substans, som er finere end fysisk Stof, og hvorom I paa Jorden ikke kan danne eder nogen Forestilling. Hin Verden, hvortil jeg kom efter det, I kalder Døden, omkredser eders Verden og bestaar af Planer af forskellig Tæthed, og disse bevæger sig i Rotation sammen med Jordens Omdrejning.
Spørgsmaal: Er eders Verden da en reel og haandgribelig Verden?
Svar: Ja, den er meget reel for os, men de Vilkaar, vi gaar ind til, beror paa vor Sjælstilstand. Dersom vi ønsker det, kan vi finde os omgivet af yndefulde Landskaber. Vor Aand spiller en stor Rolle i vort Liv her. Ligesom vi lever i Omgivelser, der svarer til vor mentale Udvikling, saaledes tiltrækkes Aander af samme Type som vor egen. Lige tiltrækker lige i denne Verden, derfor drages ogsaa ligesindede sammen, saasnart vore to Verdener mødes. De slette her føler sig tiltrukket til ondsindede i eders Verden, og de gode til de gode hos eder. Vi kan, naar vi ønsker det, paatage os jordiske Vilkaar ved at nedsætte vore Vibrationer, vore Legemer bliver derved tungere og mere opfattelige for Menneskeøjet, saaledes som de, der under deres Jordeliv havde Evne til at opfatte vore Vibrationer, fortæller det.
Spørgsmaal: Er alle Beboere af eders Verden i Kontakt med Jorden Tid efter anden?
Svar: Jo højere og mere udviklede vi bliver, desmindre er vi i Berøring med eders Verden. Jo mere Udviklingen skrider frem, desmindre tænker vi paa Jorden. Det er altsammen et Spørgsmaal om Behag. Vi kan komme i Kontakt med jordisk Virksomhed ved Ønsket derom; dersom vi ikke ønsker det, vender vi ikke tilbage til eder.
Spørgsmaal: Beholder vi altid vor Individualitet?
Svar: Tænk paa et Landskab med Dale og Bakker. Regnen falder, og Draaberne samles efterhaanden i smaa Strimer, som flyder ned og danner en Bæk, denne falder i en Flod, der tilsidst udmunder i Havet. Hvert Individ kan sammenlignes med et Atom i Regndraaben; Atomet antager Form og Individualitet under hele sit Løb fra Bjerget til Havet, og selv i Havet mister det ikke sin Individualitet. Saaledes med os, vi skrider fremad og fremad uden at miste vor Individualitet, indtil vi optages i Fuldkommenhedshavet, hvor vi bliver en Part af Guddommen.
Spørgsmaal: Det er i Sandhed en meget klar Illustration, men lad os et Øjeblik vende tilbage til det Svar, De gav mig paa mit Spørgsmaal, om eders Verden var haandgribelig og reel. De sagde, at eders Omgivelser var afhængige af eders Sjælstilstand. Er eders Liv da rent mentalt, eller kan I berøre og føle Tingene ligesom vi. Med andre Ord, er eders Verden materiel ligesom vor?
Svar: Vor Verden er ikke stoflig, men den er desuagtet virkelig og haandgribelig, den er opbygget af Substanser med langt hurtigere Vibrationer end den Materie, som danner eders Verden. Vore Tanker kan derfor paavirke den paa anden Maade end eders Tanker kan med jordisk Stof. Som vor Karakter er, saadan er vor Tilstand. Den gode befinder sig i skønne Omgivelser, den slette i deres Modsætning.
Spørgsmaal: Mener De, at De lever i en Drømmeverden, hvor alt synes virkeligt, men ikke er det?
Svar: Nej, vi lever ikke i en Drømmeverden; som jeg har sagt, vi lever i en reel og haandgribelig Verden, skønt Atomernes Sammensætning er forskellig fra de Atomer, som opbygger eders Verden. Vore Tanker kan indvirke paa denne følbare Substans paa en Maade, som eders ikke kan paa fysisk Stof. I lever i en Verden af lavere Vibrationer.
Spørgsmaal: Lever hver af eder derfor i sin egen Verden?
Svar: Ja, enhver, De saavel som jeg; men hvis De mener, om hver af os kan se og føle de samme Ting, maa jeg svare ja. Alle paa samme Plan ser de samme Ting. Vi har samme Verden som eder, men i en finere Tilstand.
Spørgsmaal: Kan I berøre det, I ser?
Svar: Ja, naturligvis, vi kan berøre, føle og have de samme Fornemmelser som eder.
Spørgsmaal: Kan I spise og fordøje eders Føde?
Svar: Ja, vi spiser og drikker, men det er ikke det, I forstaar med at spise og drikke; for os er det en sjælelig Betingelse, vi nyder det aandeligt, ikke legemligt, som I gør.
Spørgsmaal: Jeg kan ikke se Dem, men hvis jeg kunde, hvorledes vilde De da se ud?
Svar: Jeg har et Legeme, som er en Genpart af det, jeg havde paa Jorden; de samme Hænder, Ben og Fødder, og de bevæger sig paa samme Maade som Deres. Dette æteriske Legeme havde jeg paa Jorden indvævet i den fysiske Krop. Det æteriske er det virkelige Legeme, en nøje Dublet af den jordiske Krop. Ved Døden befries vi fra den kødelige Dragt og fortsætter vort Liv i den æteriske Verden, virkende gennem det æteriske Legeme, ligesom vi gjorde det paa Jorden gennem den fysiske Krop. Det æteriske Legeme er lige saa substantielt for os nu, som det fysiske var for os, da vi levede paa Jorden. Vi har de samme Fornemmelser. Naar vi berører en Genstand, kan vi føle den, naar vi retter vort Blik paa noget, kan vi se det. Skønt vore Legemer ikke er materielle, som De forstaar Ordet, har De dog Skikkelse og Ansigtstræk, og vi bevæger os fra Sted til Sted som eder, kun langt hurtigere.
Spørgsmaal: Hvad er Sjælen? Er det noget andet end Hjernen?
Svar: Ja i Sandhed. De tager Deres Sjal med Dem herover, men efterlader Deres fysiske Hjerne. Vor Aand eller Sjæl paavirker vor æteriske Hjerne og gennem den vort æteriske Legeme, ligesom Deres fysiske Hjerne paavirker Deres fysiske Krop.
Spørgsmaal: Vil De fortælle mig noget vedrørende eders Verden?
Svar: Alle paa samme Plan kan se og berøre de samme Ting. Hvis vi ser en Ager, er det en Ager for enhver, som betragter den. Enhver Ting er den samme for disse, som befinder sig paa samme Udviklingstrin. Det er ikke en Drøm, alt er virkeligt for os. Vi kan sidde sammen og glæde os ved hinandens Selskab, ligesom I kan det paa Jorden. Vi har Bøger og kan læse dem. Vi har de samme Følelser som I. Vi kan gaa en lang Spadseretur paa Landet og møde Venner, som vi ikke har set i lang Tid. Vi mærker alle den samme Duft af Blomster og Græsmarker, som I gør. Alt er haandgribelig Virkelighed, men af større Ynde end noget paa Jorden. Her findes intet Forfald af Blomster og Græsmarker, Træer og Blomster ophører kun at gro og forsvinder derpaa. De dematerialiseres. Der findes en Lighed med det, I kalder Død. Vi kalder det Transition. Engang naar vor aandelige Vækst bliver utilstrækkelig, gaar vi til et andet Plan, hvorfra det ikke er saa let at vende tilbage til Jorden. Dette kalder vi den anden Død. De, som er passeret gennem den anden Død, kan vende tilbage og besøge os paa vort Plan, men vi kan ikke komme til dem, før ogsaa vi har passeret den. Det er det, eders Bibel kalder den anden Død. De, som er gaaet gennem den, kan som oftest ikke komme og tale til eder direkte ved Materialisation, som jeg gør nu, men de kan give deres Budskab til mig eller en anden paa mit Plan, og vi kan overbringe eder det.
----
At få det at se, man selv elsker, med andres øjne og andres udtryk er jo dog kun en ny åbenbaring af det elskedel Kommet så langt, vil jeg bede Dem læse vedlagte bilag igennem. Det stammer fra den berømte engelske spiritist Arthur Findlay's kloge bog "Foran det æteriske". (Uranus Forlag, København 1948) Bogen er kommet på et utal af sprog og i et utal af oplag, hvad der forekommer meget naturligt, når man læser den. For den bærer nemlig præget af den ægthed, det virkeligt sande alene har. Jeg kunne have valgt andre udsnit end det her citerede. Når jeg har valgt dette, skyldes det simpelthen, at det i alt bekræfter, hvad Martinus har givet udtryk for, og fordi det fortæller om noget, jeg synes er så umådelig værdifuldt, nemlig "den anden død" eller den enkle kendsgerning, at det, at hjertet standser sit travle virke, ikke er ensbetydende med, at man af den grund er "død" i dette ords dybeste betydning. Jeg'et plus psyken eller bevidstheden har nok draget sig udaf den fysiske organisme, men den verden, det nu befinder sig i, er ikke den sande åndelige verden i den betydning, at det nu er født i en virkelig ny verden. Det er kun i "mellemtilstanden" mellem det virkelige liv her og det virkelige liv der. Det er, billedlig talt, mere i et "omklædningsrum", end det er i den virkelighedens verden, det ved sin fysiske død begyndte rejsen til.
Utallige mennesker har stillet sig selv de spørgsmål, Arthur Findley her stiller den svarende bevidsthed. (Jeg kan ikke lide udtrykket "ånd". Det er så ofte blevet brugt i latterliggørelsens tjeneste, at jeg foretrækker ordet "bevidsthed".) Som De vil se, omhandler de her givne svar mest den såkaldte "første sfære", eller den tilstand vi alle må passere umiddelbart efter vor fysiske død. I denne sfære er livet næsten "jordisk" i den forstand, at det endnu er præget af jordiske forestillinger og tankearter. Men efter en kortere tids forløb, ja for meget udviklede mennesker ofte førend de endnu helt har forladt det fysiske plan, er denne tilstand passeret, og mennesket betræder da den virkelige åndelige verden. Denne verden er så afvigende fra vor egen, at man meget sjældent hører om den gennem medier. Og det er i virkeligheden ganske naturligt, da den i sin natur afviger så uendelig meget fra vor, at kun symbolernes sprog her er istand til at virke vejledende. Og det er da også her, jeg vil prøve at fuldende disse beskedne kommentarer til det gengivne bilag, som jeg har læst mange gange med lige stor glæde. Mange mennesker søger spiritismen, fordi de nærer tvivl om livets fortsatte eksistens. Det har jeg faktisk aldrig gjort. Og jeg må ærligt sige, at de mange detaljeberetninger fra den åndelige verdens første sfære kun har interesseret mig meget lidt, dertil har de alle været mig for subjektive. Jeg er ganske klar over, at intet menneske kan stå frem og give en generel skildring af livet efter døden. Det kan give en skildring af sit liv, ligesom jeg kan give en skildring af mit på dette plan, uden at denne skildring dog dækker andet end netop mit liv her. Derfor måtte jeg også i denne sag gå til Martinus for at få den orientering, der gav luft og igen tillod hjertet at banke frit. For Martinus er det ganske enkelt, at den mest oplyste her i vor verden får det rigeste liv, – og at den tilsvarende situation også gælder livet efter døden. Derfor lægger Martinus hovedvægten på de kosmiske love, de kosmiske analyser. De er ikke landet, men landkortet. De er ikke livet, men principperne efter hvilke livet leves. At kende lovene for mentaliteternes skabelse er vigtigere end at kende tyvetusinde mentaliteter, og at vide hvorledes tankerne skal blandes, og af hvilke materier de skal blandes, er vigtigere end at kende nok så mange sande, men dog alligevel subjektive beretninger fra den del af den åndelige verden, som nok ligner vor, men som dog når alt kommer til alt kun er et gennemgangsområde til det liv efter døden, der ikke blot er en salig eller trist kopi af livet på vort eget plan, men en virkelig ny, underfuld verden!
Læst med fornuft rummer den spiritistiske litteratur vidunderlige oplysninger. Læst ukritisk er den præcis lige så farlig, som alt andet man sluger uden at have evne til at fordøje det på rette måde!
Med kærlig hilsen fra Martinus og samtlige medarbejdere!
Deres hengivne
Erik Gerner Larsson