Ældre Kosmos og Kontaktbreve

Kosmos 1968/26 side 295
KOSMOS
Når De næste gang åbner kuverten med KOSMOS, er der bl. a. sket det, at formatet er blevet ændret. Vi håber, De synes om denne og enkelte andre ændringer, som foretages samtidig. De skyldes alle ønsket om nu at tage det næste skridt i retning af et større tidsskriftspræg.
Vi håber hermed at opnå det værdifulde, at bladet i højere grad vil egne sig som informationsmateriale i forholdet til mennesker, som ikke kender Martinus arbejde. Hertil kommer så den fordel, at det ikke længere skal foldes og i øvrigt nu kan stå på en almindelig reol.
I løbet af få år fuldender Martinus sit livsværk, idet han færdiggør sidste bind af "Det evige verdensbillede". Hermed afsluttes den første virkeligt store periode i Martinus og instituttets arbejde, nemlig den indadvendte periode. Her har det været hovedopgaven at skabe de bedst mulige betingelser for, at Martinus kunne færdiggøre sit arbejde med de kosmiske analyser. På forskellige måder skal der fra nu af tages betydelige skridt til at overgå til den næste periode. Den bliver i høj grad udadvendt, idet den skal tage sigte på at informere omverdenen om Martinus analyser, om den indsigt i livet, de kan give, og om den livsholdning, de leder hen til.
Det er klart, denne udadvendte periode vil stille sine specielle krav til instituttet og dets medarbejdere. Der må tænkes og arbejdes i nøje overensstemmelse med analyserne og tidens nye krav til informations- og oplysningsvirksomhed. Vi må finde frem til de rigtige og effektive fremgangsmåder. Her vil det være naturligt og rigtigt også at være meget opmærksom på den ungdom, der på så mange områder er i opbrud i forhold til den traditionelle tankegang.
Med bl.a. disse forhold i tankerne er der også taget et initiativ, der vedrører selve redaktionen af KOSMOS. Hidtil har der ikke været en fast redaktør. Det bliver der nu. Der er truffet aftale med instituttets mangeårige medarbejder Per Bruus-Jensen om, at han påtager sig redaktionsarbejdet fra nytår. I første omgang medfører dette, at bladet for eftertiden vil være forsynet med et stort forsidebillede, der så vidt muligt har helt aktuel interesse. I forbindelse med dette billede skriver Bruus-Jensen hver gang en ledsagende artikel.
I bladets hidtidige hovedindhold bliver der ikke tale om ændringer, men måske til en vis grad om en udvælgelse eller kombination, der sigter på at skabe en gennemgående redaktionel linje.
På længere sigt er der mulighed for at forsyne bladet med interessante mindre tekster i tilknytning til billeder og tegninger. Her har både Mogens Møller, Børge Hamberg og Anne lise Hønnike givet tilsagn om medarbejderskab. Her foreligger der helt specielle muligheder for at gøre et egnet stof og særlige situationer levende og lettilgængelige for læseren. Det ved enhver, der har set eksempler både på Mogens Møllers, Børge Hambergs og Anne Lise Mønnikes tegne- og illustrationskunst. Hver på sin måde har de særlige talenter på de områder, der her er brug for. Hidtil har disse illustrationsmuligheder dog været benyttet i alt for beskeden udstrækning, men vi håber, at vi også her står over for en ny udvikling.
En forside med et stort billede må anses for at være et virkeligt aktiv set fra et informationssynspunkt, men samtidig nødvendiggør dette et nyt og mere moderne "hoved" på denne forside, Der er derfor nu fastlagt et forsidearrangement, der i sin form er næsten neutralt som på julekosmos. Dette arrangement er i samarbejde med Martinus fastlagt så fleksibelt, at det kan tilpasses både til forskelligartede billeder og tegninger.
Per Bruus-Jensens virksomhed som foredragsholder og skribent er kendt af de fleste. Han har skrevet en række glimrende artikler og bøger. Han har gennem en årrække udarbejdet og udgivet et omfattende korrespondancekursus i Martinus Kosmologi. Dette kursus er meget dybtgående i sin behandling af stoffet og repræsenterer en tilsvarende indsigt i analyserne. De besvarelser af spørgsmål, der til stadighed udkommer i KOSMOS under rubrikken "Læseren spørger og instituttet svarer...." har vakt berettiget opmærksomhed.
Disse ting i forbindelse med det omfattende samarbejde med instituttets øvrige medarbejdere, der stadig vil være tale om, og som vil blive udbygget, giver store muligheder. Der kan ikke være tvivl om, at instituttets blad for eftertiden vil komme til at præsentere sig bedre og få en række indslag, der vil være en fordel i forhold til mennesker, som ikke er informerede. Vi håber og regner også med, at disse ting vil betyde en kærkommen fornyelse for alle hidtidige abonnenter og læsere.
Når der er kommet god gang i det nye redaktionsarbejde, vil vi meget gerne høre læsernes mening om bladets forskellige former for indhold. Der kunne herved komme en vekselvirkning i gang, som kunne have en gavnlig indflydelse på bladets udvikling.
For en ordens skyld skal til sidst tilføjes, at de ændringer, der her er omtalt, har et så ringe økonomisk omfang, at de ikke medfører nogen prisforhøjelse. Det lidt mindre format vil heller ikke indskrænke stoffets omfang, da skriftstørrelse og tekstfelt bliver afpasset derefter.
Med venlig hilsen
og ønsket om et
rigtigt glædeligt nytår
Ib Schleicher