Ældre Kosmos og Kontaktbreve

Kosmos 1976/5 side 50
 
af Trevor Ravenscraft (Thanning og Appel)
Det er godt tredive år siden, at dette århundredes største tragedie, ja, måske menneskehedens største selvskabte katastrofe, indtraf i form af II verdenskrig, der foruden utallige forfølgelser og pinsler kostede 25 millioner mennesker livet. Og sjældent har en katastrofe været så uløseligt knyttet til en enkelt personlighed som her til Adolf Hitler. I de hidtidige beskrivelser af dette menneske har man nævnt egenskaber som enestående suggestive evner i forbindelse med sygelig trang til selvhævdelse. I "Skæbnespydet" føjes der en hel dimension til denne beskrivelse. Nok har man hørt, at Hitler var overtroisk, men at han havde betydelig indsigt i okkultisme og med Martinus' udtryk havde "lavpsykiske" evner, som han benyttede til sort magi, har kun ganske få været bekendt med. Efter forfatterens mening er det først nu i den "psykedeliske" tid, hvor mange mennesker har gjort erfaringer med oversanselige tilstande, at en tilstrækkelig stor læserkreds vil kunne fatte de indvielsesriter og den udøvelse af sort magi, der foregik i inderkredsen af ledende nazister. Fra første til sidste side er bogen en dokumentation af den fare, som er forbundet med at eksperimentere med overfysiske kræfter, når man ikke har en suveræn moralsk karakter.
Forfatteren har sit kendskab til Hitler fra en engelsk dr. Johannes Stein, som studerede i Wien i årene 1909-13 og dér lærte Hitler at kende. Hitler levede dengang et meget forhutlet liv, hvor han kun tjente lidt penge ved at sælge akvareller. Dr. Stein fortæller, at Hitler på den tid "nåede til højere bevidsthedsplaner ved brug af narkotika og foretog dybtgående studier af middelalderlig okkultisme og rituel magi..."
Longinus spyd
Vendepunktet i Hitlers negative udvikling blev oplevelsen af et spydhoved, der lå sammen med det habsburgske dynasti's kronregalier på Hofburgmuseet i Wien. En legende fortæller, at det var det spyd en romersk centurion, Cassius Longinus, havde stødt ind i siden på Jesus Kristus på korset. Da Hitler fik at vide, at der yderligere var knyttet den legende til spydet, at den der gør krav på det og løser dets hemmeligheder holder verdens skæbne i sine hænder på godt og ondt, blev han som tryllebunden af dette våbens mystik: "Jeg følte det somom jeg selv engang i et tidligere århundrede i historien havde holdt det i mine hænder – og somom jeg selv engang havde krævet det som magtens talisman og havde holdt verdens skæbne i mine hænder..."
Det er ufatteligt, at denne fattige, "blege, sygeligt udseende unge mand" ca. 25 år senere skulle fremtræde som det tyske riges ubestridte fører og ved indtagelsen af Østrig kunne hjemføre dette magtsymbol til sit eget rige. Når det alligevel skete, skyldes det ifølge forfatteren, at Hitler blev besjælet af dæmoniske kræfter, ja, blev benyttet som medium af Antikrist eller Lucifer. Johannes Stein skriver, at Hitler efter sin oplevelse blev et mere og mere bevidst og villigt redskab for den verdens ødelæggende kraft i den dæmoniske ånd, der havde grebet ham. Han tilføjer et citat af Hitler, der vel kan tages som udtryk for hans mediumisme: "Jeg bevæger mig som en søvngænger, når forsynet dikterer."
Thulegruppen
I Wien havde Hitler lært sort magi af en boghandler, Ernst Pretzsche. Senere, da han havde gjort tjeneste i I verdenskrig som korporal og socialt set var kommet på fode, blev hans oplæring overtaget af Dietrich Eckart, der foruden at være en af de stiftende medlemmer af nazistpartiet var en "overbevist satantilbeder, en mand, der havde nået den højeste indvielse inden for den sorte magi's kunst og ritualer og den centrale skikkelse i en mægtig og omfattende okkultistgruppe, Thulegruppen. Han hævdede overfor med-okkultister i Thulegruppen, at han personligt havde modtaget en slags satanisk bebudelse, der gik ud på, at han var bestemt til at blive redskabet for Anti-Krist, den mand, der var inspireret af Lucifer til at erobre verden og føre den ariske sag frem til hæder og ære. Bogen fortæller om, hvordan Hitler blev optaget i denne gruppe, og det antydes, hvilke uhyggelige og sadistiske indvielsesritualer, der blev bragt i anvendelse for at åbne Hitlers "centre for forbindelse med magterne".
En anden kendt Hitler-historiker, Alan Bullock har karakteriseret Hitlers talegaver således: "Hitlers magt til at forhekse et publikum er blevet sammenlignet med den afrikanske medicinmands eller den asiatiske shamans okkulte magi, andre har sammenlignet den med et mediums følsomhed og hypnotisørens magnetisme." Skønt Bullock ikke kendte Hitlers okkulte baggrund, er han alligevel, siger denne bogs forfatter, kommet sandheden meget nær, idet Hitler, når han talte, mistede krontrollen over sine clairvoyante evner og blev et redskab for negative åndelige kræfter.
Nietzsche: Gud er død!
Der hentydes gang på gang til reinkarnation i bogen, og både Hitler og de førende nazister udpeges som reinkarnationer af ledende skikkelser i middelalderen, som havde stor negativ magt. Gøring var således stolt over, at hans inkarnationer altid havde fulgt førerens. Hitler selv skulle have været en vis grev Landulf II af Capua, en afsat ærkebiskop, der søgte tilflugt på Kalot Enbolot på Sicilien, hvorfra han udøvede magiske kræfter af frygtelig virkning. Denne greve var blevet kastreret som ung, da han blev grebet i forførelse af en adelig kvinde, hvilket havde forøget hans had og bitterhed mod mennesker. Her ligger ifølge forfatteren årsagen til de seksuelle perversioner, som hævdes at have indtaget en central plads i Hitlers liv. Han kendte kun til seksuel udløsning ved den værste form for sadisme og masochisme, han måtte påføre andre smerte eller selv lide smerte for at kunne få seksuelle følelser.
Nietzsche var frem for nogen den filosof, som vakte Hitlers foragt for kristendommen, idet han kaldte den en religion for "slaver, svæklinge og de indtørrede rester af en racebærme". For Nietzsche var Gud død. Og fordi Gud var død, er det mennesket selv, der har ansvaret for sin egen udvikling og udviklingen af alle riger på Jorden. Gennem uimodståelig vilje til magt, bliver mennesket et overmenneske, der kan klare denne opgave. En anden væsentlig inspirationskilde for Hitler var Richard Wagner, der betragtede sig selv som en profet, hvis skæbne det var at vække tyskerne, så de så deres forfædres storhed og deres egen races overlegenhed. Det var gennem Wagners opera "Parsifal", bygget over de hellige grals fortællinger (i virkeligheden indvielsesritualer) fra middelalderen, at Hitler kom på sporet af "Skæbnespydets" betydning og den åndelige makrokosmiske kamp om menneskets sjæl.
Bogen giver en indgående beskrivelse af den åndelige udvikling bag de mange skæbnesvangre begivenheder, som fandt sted mellem I og II verdenskrig og bringer hidtil ukendte oplysninger om mange offentlige personer. Den bringer også en detailleret beskrivelse af, hvorledes hadet mod jøderne opstod og greb om sig. For Hitler blev jødehadet en springstav til selv at få magt og indflydelse. Når Himler sagde: "Jøderne er lige så langt fra os, som dyrene er fra menneskene", fortsatte Hitler: "derfor er det ikke en forbrydelse at udslette dem, eftersom de slet ikke hører hjemme i menneskeheden."
Magiens rødder
Selvom bogen er uhyggelig, er den også interessant, fordi den giver et indtryk af magiens betydningsfulde historie. I den vestlige verdens kristne epoke har stærke udviklingskræfter bl.a. gennem den romersk-katolske inkvisition bekæmpet hvad man kaldte overtro og djævleværk, men som reelt var "lavpsykiske" eller magiske evner, som ifølge Martinus har deres rødder langt nede i menneskehedens primitive forhistorie. Den moderne teknologiske og materialistiske civilisation blev følgen af, at de psykiske evner blev fortrængt. Eksempelvis blev lægen afløseren af den "kloge kone" eller medicinmanden. Bogens forfatter trækker samme hovedlinje op, men med flere detailler. Linjen føres helt tilbage til det sunkne sagnrige Atlantis, hvor clairvoyante evner var almindelige og "i farverige billeder afspejlede den fysiske verdens usete realiteter". "Den personlige evne til at styre og kombinere tanker på intellektuel vis eksisterede ikke dengang. Tankerne syntes nærmest at strømme ind i dem fra højere verdener, der ville påvirke deres vilje." For at lære at tænke, måtte menneskeslægten afvikle de psykiske evner og "lukkes inde" i et tredimensionalt fysisk univers, hvor det kun kunne klare sig ved erfaring og tænkning. Kun derved kunne det nå frem til ideerkendelsen, som i sin højeste udvikling er det intuitive klarsyn.
"Den hemmelige lære" overlevede i Tibet, men også visse steder i Europa fortsatte dens udløbere trods nidkær forfølgelse fra Kirkens side, f.eks. hos Rosenkreuzerne eller hos gralsridderne i middelalderen, i "hvis blod, der var nedlagt stærke clairvoyante evner". Mindesangeren Wolfram von Eschenbacks gralsepos "Parsifal", som inspirerede Wagner til en opera af samme navn, hævdes således at være en beretning om vejen til indvielse (vi må vel tilføje: lavpsykisk indvielse). Denne gren af gralsindviede eller clairvoyante har sine udløbere helt op i vor tid, hvor den nazistiske Thulegruppe repræsenterede det forhåbentlig sidste større eksempel på udøvelse af sort magi, medens den østrigske filosof Rudolf Steiner var den førende skikkelse i en kreds, der kun benyttede deres psykiske evner i den hvide magis tjeneste. Hitler og nazisterne erkendte Rudolf Steiners åndelige status og betragtede i virkeligheden ham som deres største fjende og forsøgte derfor attentat på ham i 1922. For Rudolf Steiners vedkommende giver bogen den interessante oplysning, at han selv betragtede sine clairvoyante evner som en hindring i stedet for en hjælp og derfor afviklede deres funktion, fordi han så, at man kun ved at arbejde med den fysiske verden kan udvikle selverkendelse og frihed som betingelse for kærlighedens opståen, et synspunkt, der er helt i overensstemmelse med Martinus' analyser.
To slags kors
"Skæbnespydet" er en fantastisk bog om menneskets udvikling og kampen mellem det onde og det gode i menneskesindet. Den inddrager en usynlig åndeverden i denne kamp, hvor korsets tegn er symbol på lysets kræfter eller den kristusbevidsthed, som er under fødsel, medens det knækkede kors (hagekorset) er symbol på de døende hedenske kræfter, hvis sidste krampetrækninger vi ser i vor tid. Vi befinder os i et skæringspunkt mellem mørke og lys, hvad man får et stærkt indtryk af ved at tænke på, at Hitler blev leder af det nationalsocialistiske parti i 1921, samme år Martinus nogle få hundrede kilometer længere mod nord oplevede "den store fødsel" og fik den "kosmiske bevidsthed" med hvilken det blev hans opgave at forstærke lysets kræfter og oversætte deres mission til en logisk videnskab. Viden om udviklingslovene, hvori alle mørke kræfter beskrives som led i en nødvendig erfaringsdannelse og forædling af menneskets tanker og følelser, er den største garanti for en endelig og total overvindelse af alt psykisk mørke og skabelsen af et guddommelig fredsrige på Jorden.
SvÅR
 

I Jerusalem, lidt nord for Damaskusporten, ligger en stille have med en gravhule, som mange kristne mener må være Jesu Grav, og klippen oven over skulle være Golgatha, hvor Jesus korsfæstedes. General Gordon fra Karthum var en af de første, der (omkring 1880) henledte opmærksomheden på denne grav, og området er siden blevet passet af en munkeorden og besøges af mange turister og kristne pilgrimme, som beder eller mediterer der.