Ældre Kosmos og Kontaktbreve

Kosmos 1976/12 side 134
Til forsidebilledet: Dansk læge undersøger barn i Tanzania for spedalskhed.
Der er et svælg mellem de rige industrilande og u-landene både økonomisk, teknisk og med hensyn til uddannelse, lægehjælp og ernæring o.s.v. De rige lande har tilegnet sig eller tilhandlet sig de fattige landes råvarer, såsom olie, mineraler, ædle metaller, fine træsorter og befolkningernes produkter som tæpper, frugter og afgrøder til latterligt små priser og ofte under militært pres.
Strømmen er dog ganske småt begyndt at gå den anden vej i form af U-landshjælp, som for alle landes vedkommende ligger under 1 % af nationalproduktet. Den medmenneskelige hjælp er ydet gennem mange år af missionsselskaber og andre velgørende organisationer, som udsender læger, lærere m.v. og for nogle landes vedkommende også for statsmidler, og et stort fælles hjælpearbejde er ydet gennem FN. Man indser nødvendigheden af ikke at skabe endnu større kløfter end der er nu. Men der er idag som også tidligere stærke undertrykkere og underudviklede, undertrykte nationer, hvor nøden og lidelserne er uhyggelige, og man kan ikke forestille sig, at denne situation kan ændres uden ved en rejsning af undertrykte mod undertrykkerne, mod dem der lukrerer eller hæver sig på andres bekostning.
Men undertrykkere og undertrykte findes også indenfor de rige nationers områder, mellem befolkningsgrupper, f.eks. fremmedarbejdere og den nationale befolkning, og mellem enkeltpersoner, hvor nogle for økonomisk vindings skyld eller af ærgerrighed søger at hæve sig til en større position med ærefulde hverv i stedet for den, dette naturligt ville tilkomme ifølge evner og anlæg. Alt dette er krig på forskellige niveauer, og den fred, som mange mennesker længes efter, er ikke i sigte eller ligger på den anden side voldsomme oplevelser og svære lidelser. Freden er jo ifølge Martinus lig med alkærligheden. Det alkærlige menneske røres ikke af ydre vanskeligheder. Han ser Guds plan i alt, det behagelige såvel som det ubehagelige, og han på sin side kan ikke bære over sit hjerte at gøre noget, som kan såre andre. Den alkærlige er freden. Fra ham udstråler forståelsens varme og tilgivelse til dem, der bevidst eller ubevidst sårer ham.
Ændring af vor bevidsthed i retning af alkærligheden sker mest gennem ydre påvirkninger som et resultat af skæbne eller karma og kun for en del kan vi på grund af teoretisk tilegnet viden bevidst ændre vort sind og vor situation under viljens tryk. Det lidet, som vi imidlertid kan gøre for at påvirke vor egen og vore medmenneskers situation i retning mod en lykkeligere tilstand, bør vi også gøre.
Lægen på billedet gør sit job i en verden, hvor kvalificeret lægehjælp er et sjældent gode. Vi har alle et job at gøre for en bedre og fredeligere verden.
tb
Foto: Inger Lise Hvolby