Ældre årgange af Kosmos mv.

Til Læserne!

Den jordiske Menneskehed er nu naaet frem til et Stadium i sin Udvikling, hvor den maa lære at forstaa, at den guddommelige Visdom vælder frem alle Vegne. Gud taler til Menneskene gennem alle Ting, behagelige og ubehagelige, gennem Kriser, Fattigdom og Arbejdsløshed, gennem Krig, Revolution og Lidelse saavel som gennem Sundhed, Styrke og Velvære, gennem Kærlighed, Tolerance og Visdom. Alt er Udstraaling af det samme Væsen. Alt er en ud over Verden, gennem hele Universet, gennem Mikrokosmos og Makrokosmos rungende Røst eller Tale. Den vibrerer gennem Stjernernes Skin. Den lyser i Klodernes Gang. Den hviskes gennem den sagte Brise og mumles i Skovens Dyb. Den fløjtes gennem Fabrikernes Sirener og mærkes i Maskinernes Larm. Den synges over Vuggen og tales ved Graven. Den er Anelse, Vished og Tro. Den er Viden, Erkendelse og Haab. Den er Død, Opstandelse og Liv. Den er Farve, Vibration og Lys. Den er alt, hvad der overhovedet kan sanses, tænkes og opleves. Og da denne Tale, jo mere den forstaas af Individet, viser sig som en Bekræftelse paa, at "Alt er saare godt", vil den altsaa være identisk med den allerhøjeste Kærlighedsmanifestation og Visdomsforkyndelse. Det vil derfor ikke være vanskeligt at forstaa, at det vil være identisk med Naivitet at begynde paa at monopolisere, indkapsle eller begrænse denne almægtige Røst til kun at kunne udgøres af en enkel Religion, Sekt eller Tro, til kun at kunne manifesteres gennem et Dogme, en Prædikant eller et Medium,, gennem en Bog, et Blad eller et "Budskab" o. s. v., ligegyldigt hvor guddommeligt og oprigtig enhver af disse Realiteter saa end maatte være. Dette maa naturligvis ikke forstaas saaledes, at nævnte Realiteter skal forklejnes eller ignoreres, men den nuværende Udvikling kræver, at Menneskehedens Øjne maa aabnes for, at disse hver især kun udgør en enkelt Straale, en enkelt Sætning i den førnævnte samlede guddommelige Kærlighedsmanifestation og Visdomsforkyndelse. En hvilken som helst anden Form for Opfattelse, der gaar ud paa at gøre nogen af disse Realiteter til "eneste saliggørende", er illusorisk og som saadan underminerende for den i den paagældende Realitet nedlagte guddommelige Kraft. En aaben Erkendelse af, at "alle Ting tjener dem til Gode, som elsker Gud", hvilket vil sige en Forstaaelse af, at kun alle Livets Erfaringer tilsammen kan danne den guddommelige Lære, den guddommelige Undervisning, den guddommelige Kærlighed, der alene kan føre Individet fremad mod en forklaret Tilværelse eller gøre det [slut på side 1] til "eet med Vejen, Sandheden og Livet", vil saaledes være den Basis, paa hvilken den nu begyndende ny Verdensepoke vil komme til at hvile.

*

Naar mit Arbejde, hvilket vil sige det udkomne første Bind af "Livets Bog", mine Foredrag og de herpaa baserede Studiekredse Landet over, har begyndt at vække Interesse, har begyndt at skabe Bevægelse, er det i Henhold til det før beskrevne absolut nødvendigt, at denne Bevægelse ikke bliver vildledt til at begrænse, indkapsle eller krystalisere sig i en Forening, Sekt eller Trossamfund og derved blive et ensidigt monopoliserende "eneste saliggørende". Det er nemlig mit Arbejdes Mission at vise Menneskene hen til Guds egen i Form af de daglige Erfaringer og Oplevelser manifesterede "Tale" og derigennem gøre dem til frie Aandsforskere og ikke til en kunstig aandelig Sammenslutnings "Embedsmænd" og "Undersaatter".

Desuden kan intet som helst aandeligt Foretagende i absolut realistisk Forstand holdes sammen uden paa Basis af Kærlighed og den deraf følgende Evne til Praktisering af Idealisme, Tolerance og Respekt for alt og alle. Enhver aandelig Sammenslutning paa andre Former for Basis saasom: Aftaler, Kontrakt eller Medlemskort vil derfor være uægte eller hykleriske i samme Grad som "Medlemmerne" mangler Evne til at repræsentere eller praktisere disse Sammenslutningers Love, Aftaler, Læresætninger eller Idealer. Men en Sammenslutning, der udelukkende er baseret paa den medfødte Kærlighedsevne hos Individerne, er jo en ægte eller naturlig Sammenslutning og kan kun eksistere under Begrebet: "Hvad Gud har sammenføjet kan Menneskene ikke adskille". Den behøver derfor ingen Love, ingen Aftaler, ingen Forskrifter, ingen Løfter for sit Sammenhold. Hvert enkelt "Medlem" er jo en "Draabe" af Kærlighed. Og ligesom Vanddraaben er prædestineret til at smelte sammen med andre Vanddraaber og derved er med til at skabe Oceanet, saaledes er "Kærlighedsdraaberne" ogsaa prædestinerede til at smelte sammen med andre "Kærlighedsdraaber", hvorved den naturlige Sammenslutning eller et "Kærlighedsocean" kommer til Syne. Men ligesom Vanddraaben ikke kan indgaa Forbindelse med Olie- eller Fedtdraaber, saaledes kan "Kærlighedsdraaben" heller ikke indgaa Forbindelse med "Intolerance"-, "Misundelses"-, "Gridskheds"- og "Bagtalelsesdraaberne" o. s. v. Og det er jo netop dette, der, om end ubevidst, søges foranstaltet ved de mange forskellige religiøse Sammenslutninger eller Foreninger. Disse er i stor Udstrækning at ligne ved en Flaske, i hvilken man ved Hjælp af et "Medlemskort" har blandet "Kærlighedsdraaber", "Intolerance"-, "Misundelses"- og "Gridskhedsdraaber" o. s. v. sammen og forsynet "Flasken" med en Etikette, paa hvilken der staar "Ren Kærlighed". De allerfleste saadanne "Flasker" eller religiøse Sammenslutninger indenfor Jordens Zoner viser i en ikke ringe Udstrækning Reaktioner mellem saadanne usammensmeltelige "Draaber" indenfor deres respektive Rammer eller Begrænsninger, men som ukendt med de virkelige Fakta naturligvis paaberaaber sig at være Udtryk for den rene, uforfalskede Kærlighed, Visdom eller eneste Saliggørelse. Det er denne illusoriske Tilstand, Verden begynder at faa Øjnene op for, og som jeg ønsker at føre alle interesserede Venner af mit Arbejde udenom.

Da "Livets Bog" er Kærlighedens Bog, vil den ganske naturligt blive akcepteret af alle "Kærlighedsdraaberne" indenfor Sekterne, indenfor Sammenslutningerne, indenfor Religionerne Verden over, eller med andre Ord, den er et Redskab for alle saadanne Væsener, der i Kraft af deres udviklede Kærlighedsevne allerede af Gud er sammenføjet. Der behøves derfor ingen ydre Foranstaltninger, Medlemsskaber eller Kendemærker paa denne naturlige aandelige Sammenslutning. Alle bærer jo deres "Stempel", deres "Medlemskort" til Syne i deres Væsen. De Væsener, der ikke bærer Medlemsskabet i deres Væsen, men kun i et Papirsbevis eller Foreningsmærke, kan [slut på side 2] jo kun imponere Naiviteten eller ligesom "gode Ord fryde Daarer".

Da jeg saaledes er fuldt indforstaaet med, at Gud alene kan sammenføje og adskille, har jeg absolut intet hermed at gøre. Jeg kan derfor ikke paa nogen som helst Maade være Basis for aandelige Ordensdannelser, Religionsstiftelser, Sektmanifestationer eller andre Former for særlige ydre Sammenslutninger, men er udelukkende kommen til Verden for at være en hjælpende Faktor i den af Gud selv her paa Jorden allerede oprettede "Menighed", hvis "Medlemmer" er "Kærlighedsdraaberne" eller de utalte skjulte Væsener, der indenfor alle Samfundslag, alle Sekter, alle Trosforbund, alle Verdensanskuelser i Dag kan elske sin Næste, kan tolerere andres Opfattelse af Universet, Livet og Guddommen, har Respekt for alt levende og som derfor vægrer sig ved at skabe Sorg, dræbe, slagte og lemlæste. Til disse er jeg sendt, og kun disse vil komme mig i Møde. Alle andre behøver mig ikke, for de kan ikke forstaa mig. Ja, de vil endog skabe Modstand mod min Mission gennem deres endnu ikke overvundne lavere Tendenser saasom Intolerance, Uærlighed og Bagtalelse o. s. v., ganske uanset af hvor fremtrædende Embeder, Grader eller Klasser de saa end maatte repræsentere indenfor deres respektive Orden, Sekt eller Trosbekendelse. Men overfor disse Væsener har jeg kun "at vende den højre Side til, naar jeg bliver slaaet paa den venstre", og mane alle andre til at "tilgive dem, thi de véd ikke, hvad de gør". Gud vil tale til dem ad andre Veje, fra andre Planer, gennem andre Bevidsthedslag.

*

Med Hensyn til mit Arbejde, vil det altsaa være baseret paa, uden at nogen derfor behøver at give Afkald paa deres eventuelle aandelige Støtte eller inspirerende Kraft fra andre Aandscentrer eller Visdomskilder, det være sig Religioner, Sekter, Bøger eller Blade, at være inspirerende for alle Mennesker, i hvem der er Tolerance, Næstekærlighed, aandelig Interesse og Længsel efter en højere Form for Oplevelse af Livet samt har Talent for Forstaaelse af den ny Verdenskultur.

Som et fundamentalt Led i dette mit Arbejde er Manifestationen af "Livets Bog", der igen er det samme som Analyserne af Verdensaltet, Livet og dets Love, Guddommen og de levende Væsener, i Form af en eneste logisk sammenhængende Tankerække synliggjort ikke alene for "Troen" eller Følelsen, men ogsaa for Forstanden eller Fornuften, og som atter garanterer samme Bogs Identitet som absolut Sandhed i Kraft af, at de gaar op i Livets evige og sluttelige Generalfacit: "Alt er saare godt". Men af denne Bog er som bekendt endnu kun første Bind udkommen, idet de efterfølgende Bind jo ikke er færdige. Da disse Binds Manifestation ikke lader sig udføre i Løbet af hverken Dage eller Uger, men kun i Løbet af Aar, har jeg ikke tænkt mig, ligesom jeg heller ikke kan føle det rigtigt, at trække mig tilbage til en skjult Ensomhed og overlade alle mine allerede opnaaede mange Venner og Interesserede til en blind og underminerende Ventetid, medens jeg fuldfører de kommende Bind. Imidlertid vil det være umuligt for mig at hellige mig Foredragene, da disse jo kræver Rejser, og Rejser kræver Tid, hvilket igen kun kan betyde Sinkelse, ja maaske endog en Hindring for Bogens videre Fuldendelse. Naturligvis mener jeg, at jeg, i Lighed med, hvad jeg plejer, vil kunne afholde nogle enkelte Foredrag af og til ved saadanne Lejligheder, hvor dette ikke sinker mit Arbejde paa Bogen, men helt gaa op i disse kan jeg ikke, før "Livets Bog" er færdigmanifesteret.

Derimod vil der altid være saa mange Øjeblikke tilovers, at jeg kan skrive Artikler om forskellige af Tidens aktuelle Emner, belyst fra det kosmiske Plan eller ud fra de Retningslinier, i hvilke de vil komme til at udvikle sig i den ny Verdenskultur. Samtidigt føler jeg ogsaa Nødvendigheden af, at de, af de talrige Spørgsmaal, der bliver rettet til mig, der kan have almen Interesse, maa besvares. Da det jo vil kræve alt for megen Tid at skulle besvare hvert enkelt [slut på side 3] Spørgsmaal personligt, vil man kunne forstaa, at et Blad som nærværende kan være af uvurderlig Nytte. Naar dertil kommer, at der i dette ogsaa kan oprettes en Rubrik for Fortolkning og Uddybning af de for de uøvede eller utrænede Aandsforskere sværeste og vanskeligste Punkter i "Livets Bog", og hvorved denne saaledes skulde blive tilgængelig for en endnu større Kreds, end det ellers vilde være Tilfældet, samtidigt med, at der ogsaa skulde være en Rubrik, i hvilken de interesserede Læsere, der maatte sidde inde med bekræftende eller for Sagen fordelagtige Erfaringer, kunde komme til Orde, synes Nødvendigheden af et saadant Blads Udgivelse at være af en saadan Karakter, at den ikke mere kan undgaa at være en Samvittighedssag for de med mit Arbejde eller min Mission mest fortrolige Personer. Og det er da ogsaa paa Basis af saadanne forstaaende Menneskers varme Interesse og Opofrelse for Sagen, at de økonomiske Hindringer for første Bind af "Livets Bog" og øvrige Realiteter Sagen vedrørende blev overvundne, og at nærværende Blad hermed begynder at udkomme. Dette er saa meget desto mere paaskønnelsesværdigt, eftersom "Livets Bog" koster en ikke helt ringe Formue at fremstille, ligesom et Bladforetagende heller ikke er nogen billig Foranstaltning.

Og da "Livets Bog" saavel som "Kosmos" ikke er baseret paa nogen som helst Form for økonomisk Spekulation i okkulte Evner eller psykisk Viden ved sensationel Tilfredsstillelse af den meget udbredte vulgære og usunde jordmenneskelige Nysgerrighed, men udelukkende er baseret paa Aabenbarelsen af det for den samlede Menneskehed absolut "Eneste fornødne", ganske uden Hensyn til, om denne Aabenbarelse eller Belysning af de virkelige Fakta virker "kedelig" eller "sensationel" for det store Flertal, og da en højere Aandslitteratur jo endnu ikke er den mest efterspurgte, er hverken "Livets Bog" eller "Kosmos" noget stort udbyttegivende Forretningsforetagende. Men jeg haaber, at alle, der virkelig har haft Glæde og Udbytte af at læse den udkomne Del af "Livets Bog", ogsaa vil faa Glæde og Udbytte af at læse "Kosmos" og støtte dette med sit Abonnement, i Særdeleshed naar man derved er med til at bevirke, at mit Arbejde kan gøres lettere økonomisk tilgængelig og derved naa ud til en Kres af søgende Mennesker, til hvilken det ellers ikke vilde naa.

Med Hensyn til Bladets kommende Indhold kan her nævnes, at følgende aktuelle Emner, saasom: Ligbrænding, Fosterfordrivelse, Sexualisme, Vivisektion, Tvangstanker, naturlig Ernæring, narkotiske Nydelser o. s. v., foruden de faste Rubriker: "Fortolkning af Livets Bog" og "Spørgesiden" af mig selv vil blive behandlede. Endvidere vil der ogsaa blive gjort Plads for andre Personers for Sagen gavnlige Erfaringer og Oplevelser, i Særdeleshed naar disse er af en saadan Natur, at de ikke forstyrrer Bladets Karakter, der ligesom "Livets Bog" skal holdes oppe paa et Niveau, hvor det ikke bliver et Angreb paa nogen eller noget, men derimod et universalt Defensorat for alt og alle og saaledes i Harmoni med Livets virkelige Facit være en Omfavnelse af alle, der retter Blikket mod de evige Fakta, eller alt, hvad der kommer ind under Begrebet "At elske sin Næste som sig selv".

Martinus´ underskrift