Ældre årgange af Kosmos mv.

Spørgsmaal og Svar

Under denne Rubrik besvarer Martinus de af Læserne indsendte Spørgsmaal, der har almengyldig Betydning. Spørgsmaalene kan indsendes anonymt.

Spørgsmaal:

I et Skriftsted i Bibelen staar skrevet, at "En retfærdig Bøn formaar meget", i Forbindelse med dette tænker jeg paa Christi Ord paa Korset, da han bad for sine Fjender og sagde: Fader forlad dem, thi de vide ikke hvad de gøre. –

Jøderne, som i deres Uvidenhed forfulgte og korsfæstede deres Genløser, har jo ikke trods denne Bøn kunnet slippe med, som der staar andetsteds, at Fædrenes Synd skal nedarves paa Børnene til tredie og fjerde Led, thi vi er jo stadigvæk Vidne til, hvorledes Jøderne er udsat for Had og Forfølgelse. Nu spørges der, er Forfølgelserne mod disse Folk udløst paa Basis af hin Forbrydelse som tidligere Slægter begik, og som bestod i Christi Korsfæstelse og Død, og i saa Fald, vil disse Forfølgelser ikke da blive bragt til Ophør, alt som Virkningerne af den nye Verdensimpuls spores.

Svar:

Da en Bøn er et Begær, og et Begær i okkult Belysning er en aandelig Energiudløsning, der, hvis Begæret er stærkt nok, tilsidst, om end ad usynlige Veje, vil resultere i Bønnens Opfyldelse, kan en Bøn formaa endog overordentlig meget. Men da Bønnen virker ligesaa godt i Mørkets som i Lysets Tjeneste, bør man vogte meget nøje paa, at ens Bøn, hvilket i dette Tilfælde altsaa vil sige et hvilket som helst Ønske, ikke er af en saadan Natur, at dets Opfyldelse bliver til Gene og Lidelse for andre Væsener, thi i saa Fald hører det ind under "sort Magi", og vil som saadan sluttelig falde tilbage paa sit Ophav med tilsvarende ubehagelige eller mørke Virkninger.

Med Hensyn til Jødernes Forfølgelse, da er denne meget mindre et Resultat af dette Folks Korsfæstelse af Verdensgenløseren Jesus af Nazaret end et Resultat af dets standhaftige Vedholdenhed ved deres endnu ikke udlevede Religion eller dets for Vestens Folk forældede Traditioner.

Havde Flertallet indenfor det jødiske Folk været modtagelige for Kristendommen, saaledes som den udgik fra Verdensgenløserens Person, og helt havde kunnet akceptere denne i sin Renkultur, kan det ikke nægtes, at Jøderne vilde være blevet overordentlig mange Lidelser kvit og i Dag have været det førende Folk i Verden paa Livets højeste religiøse Omraade. De særlige Omstændigheder, der bevirkede, at – ikke Jøderne, men "Hedningerne" blev Kristendommens Modtagere, kan jeg ikke komme ind paa her, men blot nævne, at Jødernes Lidelses- eller Trængselstid skyldes et særligt uligevægtigt Forhold mellem deres Intelligens og Følelse, og at dette Forhold netop bliver afhjulpet gennem Lidelserne. Jødernes Lidelseshistorie vil saaledes være forbi, alt eftersom den faar affødt den naturlige Balance mellem Intelligens og Følelse i det nævnte Folks Bevidsthedspsyke.

Men lad mig med det samme udtrykke, at det ikke er Udtryk for nogen større Kristendom at forfølge Jøderne. Det udviklede Menneske indenfor Kristendommen kan kun ligesom Kristus selv se bort fra Korsfæstelsen og i Taknemlighed erindre sig dette Folks Historie, der blev det udløsende Moment for den kosmiske Straale, gennem hvilken alle Jordens Slægter nu skal velsignes.