Ældre årgange af Kosmos mv.

Spørgsmaal og Svar

Under denne Rubrik besvarer Martinus de af Læserne indsendte Spørgsmaal, der har almengyldig Betydning. Spørgsmaalene kan indsendes anonymt.

Spørgsmaal:

Finder der Besættelser af onde Aander Sted? Kan et stakkels Menneske virkelig huse en saadan Aand, og hvad er Aarsagen til dette?

Svar:

Besættelse kan finde Sted og er ofte en fremragende Faktor i Aarsagen til Forbrydelser, Mord og Drab. I saadanne Tilfælde, hvor en Ugerning skyldes en Besættelse, kan Forbryderen bag efter ikke gøre nogen Rede for sin Udaad. Han har nærmest været i en Slags Halvtrance. Han erindrer kun, at han blev grebet af en uimodstaaelig Trang til at udføre Forbrydelsen. Da Videnskaben endnu ikke er saa fremskreden, at den kan dokumentere Besættelse som Aarsag, bliver denne undertiden fejlagtigt opgivet som "pludseligt Udbrud af Sindssyge".

Aarsagerne til Besættelse kan være vidt forskellige, men skyldes i de fleste Tilfælde en fremragende Jordbundethed hos det aandelige Væsen, der er Ophav til Besættelsen. Denne Jordbundethed kan f. Eks. bestaa i Hævngærrighed dels overfor Individet, der bliver besat, og dels overfor det Individ, der er Genstand for Forbrydelsen.

Besættelse kan ogsaa være af lys Natur, men den Form er ikke saa almindelig, idet lyse Aander forholdsvis hurtigt forlader den første Sfære i den aandelige Verden, hvilken er den Sfære, hvorfra al mørk Besættelse kan udløses, og som derfor hovedsageligt kun huser primitive og mørke Aander, eller Væsener der endnu fryder sig over mørke og dræbende Manifestationer.

Overfor aandelig Besættelse har ethvert normalt Individ saa megen Modstand, at det ikke kan besættes mod sin Villie. Besættelse kan derfor kun finde Sted i saadanne Tilfælde, hvor Individet har tabt Troen paa denne sin Villie eller har mistet sin Selvkontrol, f. Eks. i Trance, Hypnose, under Hidsighedsanfald o. s. v. Under disse Tilstande kan stærke, mørke Aander tage det paagældende Væsens fysiske Legeme mere eller mindre i Besiddelse og hensynsløst gennem dette søge sine primitive fysiske Begærs Tilfredsstillelse.

Det gælder derfor om aldrig at tabe sin Selvtillid, thi i Overbevisningen om, at intet aandeligt Væsen kan tage ens fysiske Legeme, [slut på side 15] der jo absolut kun er bestemt for en selv, i Besiddelse, ligger Beskyttelsen. Ret Tanken ind paa Gud, hver Gang du mærker noget psykisk Ubehageligt nærmer sig, og du vil da være den sejrrige eller uovervindelige Hersker i din egen Organisme, thi en saadan Tankeindstilling i Renkultur udløser Vibrationer, der afkræfter enhver Form for mørk psykisk Indvirkning, paa samme Maade som Vand kan slukke Ild.