Ældre årgange af Kosmos mv.

Spørgsmaal og Svar

Under denne Rubrik besvarer Martinus de af Læserne indsendte Spørgsmaal, der har almengyldig Betydning. Spørgsmaalene kan indsendes anonymt.

Spørgsmaal:

I det daglige Liv bliver man Vidne til, at et meget stort Antal Mennesker maa bruge Briller. Hvorfor er det menneskelige Syn saa svækket?

Svar:

Hovedaarsagen til, at det menneskelige Syn i saa stor en Udstrækning er svækket, som Tilfældet er, er at finde i den Omstændighed, at den jordiske Menneskehed i det sidste Aarhundrede ved Hjælp af Opfindelsen af det stærke kunstige Lys har faaet Evne til at gøre Nat til Dag. Denne kunstige Forlængelse af Dagen betyder jo Merudnyttelse af Synet. Denne Merudnyttelse kan Synsorganerne kun udvikles til at taale ved en langsom Træning gennem flere Generationer. De første Generationer maa derfor netop komme til at repræsentere Svækkelse af Synet i mange forskellige Nuancer, i Særdeleshed da de mere og mere beskæftiger sig med Detailler eller Genstande af mindre Formater, blandt andet ved Læsning og Skrivning. Men Menneskenes Synsorganer vil sluttelig blive trænet op til at være denne Tilstand overlegen; og de kommende Generationer vil saaledes i tilsvarende Grad efterhaanden blive hævet over Synssvækkelse.