Ældre årgange af Kosmos mv.

Udvidelse af "Kosmos' Feriekoloni".

I Henhold til den Succes, som "Kosmos' Feriekoloni" har haft i dens første Sæson og med Henblik paa den Omstændighed, at Udlejningen af Sommerhuse til næste Sæson omtrent er overtegnet, vil en Udvidelse af Kolonien være paakrævet.

Kolonien har som bekendt et Areal paa 9 Tdr. Land, hvorpaa der let vil være Plads til ca. 21 Sommerhuse. Imidlertid er der foreløbig kun opført 7.

I Betragtning af den forholdsvis store Efterspørgsel om Sommerophold paa Kolonien, der fra Sagens Venner foreligger, og i Henhold til, at dette Ophold næsten for alles Vedkommende ønskes samtidigt, hvilket vil sige i den Del af Sæsonen, der falder sammen med Børnenes Sommerferie eller Sæsonens Kulmination, Juni og Juli, vil man kunne forstaa, at det saaledes kun er et meget begrænset lille Antal af Sagens mange Venner, der med de nuværende 7 Huse vil kunne gives Plads til, og i Særdeleshed, da Opholdet for flere Familiers Vedkommende netop ønskes for en Maaned og derover.

Men jeg mener, at en Udvidelse med ca. 7 Huse til vil kunne sætte os i Stand til at efterkomme det meste af den foreløbige Efterspørgsel.

Da disse Huse i Modsætning til de allerede opførte, der hver normalt er beregnet til 4 Personer, kun skulde beregnes til 2 Personer, vil Udvidelsen kunne foretages for et Beløb af ca. 7000 Kr. Dette Beløb søges derfor fremskaffet som Laan fordelt i Portioner a 500 Kr. mod 4 1/2 pCt. Rente og 1/2 pCt. Afdrag pro anno.

De af Sagens Venner, der eventuelt kunne tænke at tegne sig for en saadan Portion af Laanet, bedes venligst sende Meddelelse herom til min Adresse inden 15. Januar 1936.

Martinus.