Ældre årgange af Kosmos mv.

Mogens Munch.

Herved har jeg den Glæde at kunne meddele, at Mogens Munch fra og med denne Sæsons Begyndelse er knyttet til mit Arbejde, foreløbig som Lærer for Begynderholdet indenfor Gerner Larssons Studiekresvirksomhed her i København.

Mogens Munch, der forøvrigt er kendt af Læserne fra sine Artikler her i Kosmos, er 23 Aar. Tog Studentereksamen fra Frederiksborg Statsskole 1931 og immatrikuleredes derefter ved Universitetet og Polyteknisk Læreanstalt i København. Tog Filosofikum 1932 og har paa nuværende Tidspunkt taget første Del af sin Ingeniøreksamen. [slut på side 140] Anden Del vil han sandsynligvis være færdig med om ca. et Aars Tid.

Den unge Student, der har vist stor Interesse og Kærlighed for min Sag, ligefra det Øjeblik han for ca. 6 Aar siden kom i Berøring med den, har de for en Lærer meget heldige Kvalifikationer: stor Indsigt i selve Sagens kosmiske Analyser, stor mental Ligevægt eller aandelig Beherskelse. Og da han samtidig har et sympatisk Væsen, er det kun med Glæde, at jeg ser ham knyttet til mit Arbejde, og jeg har kun Grund til at haabe, at det maa blive til stor Velsignelse, saavel for ham selv, som for dem, der skal lære de evige Fakta at kende under hans Varetægt.

Martinus.