Ældre årgange af Kosmos mv.

Fra Kosmos Feriekoloni.

Afslutning paa Sæsonen 1937.

Mens disse Linier skrives, er Sæsonen paa Kosmos Feriekoloni i Færd med at afslutte og Husene tilskoddes. Men den vidunderlige og styrkende Idyl, der knytter sig til Kolonien og dens Omegn er der stadig. Mange Blomster med skønne Farver, Sommervarme med blaa Himmel og hvide Skyer holder Stand endnu. Ja, selve Kattegattet viser sig fra sin varme Side og indbyder [slut på side 95] endnu til Svømmeture, Dukkerter og Boltring i sine friske og salte Vover.

Men det travle Liv, Kampen for det daglige Brød, Selvopholdelsesdriften, levner endnu ikke Menneskene ret megen Tid til Feriering og Nervehvile. Og de sidste af vore Feriegæster er da ogsaa, naar disse Linier læses, forlængst vendt tilbage til deres daglige Dont. Men et Tilbageblik over Sommeren, der nu er paa Hæld, viser en Sæson, der har været overordentlig vellykket, fuld af Solskin, baade fysisk og mentalt. Fra alle Sider har jeg haft den Glæde kun at møde Lovord og Takkeskrivelser for Kolonien, Foredragene og Gæsternes indbyrdes hjemlige Samvær, hvilket sidste i Aar synes at være kommet et godt Stykke frem imod den lyse og lykkelige Kærlighedens Aand, som det til enhver Tid skal være Koloniens fornemste Opgave at repræsentere.

Naar Sæsonen har kunnet forløbe saa godt som ovenfor nævnt, skyldes det naturligvis ogsaa i stor Udstrækning Gæsternes særlige sympatiske og venlige Indstilling til hele Sagen, til mine Hjælpere, samt deres Hundrede Procents Interesse for Foredragene og velvillige Indstilling til alle andre Foreteelser vedrørende Koloniens Liv og Administration. Og jeg kan derfor ikke slutte Sæsonen uden herigennem paa mine Medhjælperes og egne Vegne at bede alle, der i Sommer har været vore Gæster paa Kolonien, modtage vor hjerteligste og varmeste Tak for Samværet i den lyse Sommer, der svandt, men som langt mere end i nogen tidligere Sæson har lovet godt for Fremtiden.

Koloniens nyerhvervede Ejendom. (Set fra Haven.)

Og som en lille ekstra Understregning heraf har jeg yderligere den Glæde at kunne meddele alle Sagens Venner, at Kolonien, trods sine i denne Sæson allerede foretagne Udvidelser med nye Jordarealer, Gartneri og Forsamlingshus, inden sin Afslutning af samme Sæson yderligere er blevet udvidet ved Køb af Forfatteren og Journalisten Hr. Holger Rosenbergs Ejendom, som ligger i Koloniens umiddelbare Nærhed. (Se Billedet.)

Samme Ejendom, der er en hel lille Torneroseidyl, vil komme til at yde en for Kolonien værdig Administrationsbolig, ligesom den kan give mig den særlig beskyttende Afsondring og Ro, som Udførelsen af Fortsættelsen til mit Hovedværk "Livets Bog", der nu er forestaaende, uundgaaeligt kræver, og som jeg umuligt vilde kunne paaregne mig i selve Koloniens Gæsteomraade.

Og hermed slutter saa Sommersæsonen 1937. Paa kærligt Gensyn ved Vinterarbejdet, Foredragene og Studiekresene her i København og Provinsen.

Martinus.