Ældre årgange af Kosmos mv.

 
 

Som Afslutning paa Bladets Aargang 1937 vil jeg gerne hermed bringe alle vore Læsere og trofaste Venner af mit Arbejde min mest dybtfølte Tak for al hjertelig Tilslutning og Samarbejde i det forløbne Aar.

Da 1937 i Særdeleshed har været et stort Udviklingsaar, navnlig for den Del af Sagen, der hedder "Kosmos Feriekoloni", hvor vi har faaet nye Jordarealer, Gartneri og Forsamlingshus m. m. føler jeg mig i særlig Grad tilskyndet til at udtrykke min Taknemmelighed overfor de Personer, der ved direkte praktisk Udfoldelse af Sympati for Sagen har været tilsvarende direkte medvirkende Aarsag til, at nævnte Udvidelser kunde komme indenfor Mulighedens Grænse allerede i Aar.

Vi har nu en dejlig Feriekoloni, en fuldkommen naturlig Samlingsplads, et guddommeligt Mødested, indenfor hvis Rammer der efterhaanden kan gøres Plads til flere Hundrede Mennesker, der i Sommerens sollyse Dage, friske Briser og blaa Vover kan glæde sig over det frie Samvær med hverandre, søge Rekreation for Sind og Legeme i den fælles Higen mod Forstaaelsen af de evige Problemer, den fælles Uddannelse i at "se Gud".

Store Opgaver er endnu tilbage at løse. Men i Haab og Tillid til, at den samme lyse og lykkelige Aand, den samme praktiske Sympati eller Kærlighed, der hidtil har strømmet mig i Møde fra mange Sider, ogsaa i de kommende Aar maa hvile over vor Mission og fjerne alle Hindringer, beder jeg Dem alle nær og fjern modtage min inderligste Jule- og Nytaarshilsen.