Ældre årgange af Kosmos mv.

Til Læserne.

Jeg vil gerne begynde det nye Aar med at udtrykke en hjertelig Tak for alle de mange kærlige Julebreve og Nytaarshilsener, jeg har modtaget fra Venner af Sagen. Det har været mig en stor Glæde og Kilde til Inspiration at se den store Sympati og Hjertevarme, hvormed man omslutter mit Arbejde, mine Medarbejdere og mig selv. Det lover overordentlig godt for Fremtiden. Det er jo netop Hjertevarmen i en Sag, der er dens Livskraft.

Endvidere vil jeg ogsaa gerne have Lov til med det samme at udtrykke min Taknemlighed for den venlige Tilslutning, som mine Læsere ved deres Abonnement har ladet "Kosmos" blive til Del i dets ny Udgave.

Ligesom det har været mig en stor Glæde at naa frem til at faa "Kosmos" udsendt i sin nuværende Form, haaber jeg, at denne Form maa blive til ligesaa stor Glæde for alle Læserne.

Desværre har det ikke været muligt for mig at kunne undgaa at maatte forhøje Abonnementsprisen. "Kosmos" har jo endnu ikke en "Familie Journal"s eller et "Hjemmet"s store Oplag, der kan gøre et rigt udstyret Blad enormt billigt.

Da "Kosmos" kun er Organ for praktisk Livsvidenskab, og det derved i mindre Grad er Underholdning, end det er en Anvisning paa Menneskenes forkerte Indstillinger til Livet og Tilværelsen og dermed paaviser Nødvendigheden af Menneskenes "Tagen fat i sig selv" til Fordel for en Højnelse i virkelig Moral og Tolerance overfor Omgivelserne, overfor sine Fjender, Konkurrenter og Medbejlere til Livets Gunst og saaledes udelukkende appellerer til den virkelige aandsmæssige Elite af Menneskeheden, er det givet, at et saadant Blad i Pris ikke kan konkurrere med Blade, der udelukkende kun lægger an paa at være Underholdning for sine Læsere. Det er nemlig en Kendsgerning, at der er flere Mennesker, der vil læse Eventyr, gode Romaner, Rejsebeskrivelser og Sensationer fra det daglige Liv, end der er Mennesker, der vil læse Blade eller Bøger, i hvilke de faar at se at deres Kødspisen, deres Tobaksrygning, samt en hel Række af de Foreteelser, som de med Liv og Lyst har vænnet sig til saa at sige ikke at kunne undvære i deres daglige Færden, er uheldige, er Sygdomsspirer, er Aarsag til mental Underminering, sjælelig Nedbrydning eller Demoralisering. Det kan jo ikke nægtes, at der kræves en langt større Modenhed, hvilket vil sige Udlevethed af de uheldige Foreteelser, før Hungeren efter sjælelig Oplysning eller den sidstnævnte Art af Litteratur bliver en Livsfaktor, end der kræves for at tørste efter Underholdning. Og det bliver derfor givet, at det Befolkningslag, der hungrer efter Livsvisdom er meget tyndere, end det der hungrer efter Underholdning. Der bliver saaledes et langt større Publikum til et Blad, der giver Underholdning, end til et Blad der giver Livsvisdom. Derfor maa sidstnævnte Art af Blade altid blive dyrere end den førstnævnte.

Med Hensyn til "Kosmos" da maa det altsaa høre til den dyre Kategori. Men til Gengæld vil Pengene til "Kosmos" være givet godt ud, for man er derved med til at støtte en stor Sag, er med til at befordre Udgivelsen af et kostbart, farveillustreret Værk, igennem hvilket Menneskeheden gives Adgang til den absolut højeste Viden om Livet og dets evige Love, en absolut videnskabelig eller intellektuel Bekræftelse paa Jesu store Mission og Arbejde, og hvorved man saaledes, maaske endda uden at ane det, er med i Verdensgenløsningens store Fuldførelse. Og saa er her endda ikke nævnt den Berigelse af guddommelig Viden og ædle Forvandling, man med sit retmæssige Studium af "Kosmos" paafører [slut på side 1] sig selv, en Forvandling der kun kan betyde Lykke og Glæde for en selv saavel som for ens Omgivelser.

*   *   *

Som Læserne maaske allerede har opdaget, er der i Bladet et Par smaa Overraskelser. For det første er Bladet blevet paa 24 Sider i Stedet for, som bebudet, paa 20. Ved en Ompostering i vore Planer er det blevet muligt for os at yde Læserne dette lille Plus. Og Bladet vil saaledes fremdeles udkomme med dette Sideantal.

For det andet vil Bladet fremtidigt indeholde en Spalte Stof paa det internationale Fællessprog "Esperanto". Da dette Sprog har mange danske Dyrkere, og disse igen staar i udstrakt Forbindelse med Esperantister rundt om i Landene, har vi saaledes her ligesom aabnet et lille Vindue ud til den store Verden.

For at de, der ikke kan Esperanto, ikke skal være forfordelt, vil Artiklen ogsaa forekomme paa dansk i Bladet. Begge Udgaver af Artiklen vil blive placeret paa en saadan Maade her i Bladet, at den, med eventuel Forsendelse til fremmede Esperantister for Øje, kan udklippes uden at skade noget andet af Bladets Stof.

Esperanto er et kunstigt Sprog, konstrueret af den polske Læge L. Zammenhof (1859– 1917), som offentliggjorde det under Pseudonymet Dr. Esperanto ("den haabende") med det Formaal derved at skabe et internationalt Hjælpesprog. I Forhold til andre lignende Sprog frembyder Esperanto ubestrideligt store Fordele, og det er vel det eneste kunstige Sprog, der praktisk har godtgjort sin Brugbarhed (bl. a. paa forskellige Kongresser).

Esperanto var i stærk Udvikling, men stagnerede noget under Verdenskrigen. Men nu er det igen i stærk Udvikling og vil sikkert paa Grund af sin store Lethed og Simpelhed vinde en enorm Plads i den internationale Udvikling.

I et internationalt Arbejde som det, der repræsenteres igennem "Livets Bog" og "Kosmos", forekommer det mig, at Esperanto kan være af uvurderlig Nytte som en foreløbig Bro mellem det danske Sprog og de fremmede Sprog, der tales af alle eventuelle udenlandske interesserede i mit Arbejde.

Igennem Esperanto vil mange interesserede Verden over kunne komme i Berøring med mit Arbejde med det samme og behøver saaledes ikke, som det ellers vilde være nødvendigt, at vente, til det engang foreligger oversat til de store Verdenssprog.

Esperanto er saaledes en Bro mellem dansk og alle fremmede Sprog. Kineseren og Russeren, Hinduen og Japaneren ligesaavel som en hvilken som helst Europæer finder alle ved Hjælp af Esperanto med samme Lethed Vej til Forstaaelsen af det, vi eventuelt maatte føle os tilskyndet til at skrive til dem her i Bladet. Det er saaledes et første lille Forsøg, men nok til at finde en foreløbig Ørenlyd hist og her ude i den store Verden.

Et nyt Supplement til vort internationale Arbejde har dermed taget sin Begyndelse.

Det er muligt, hvis Tilslutningen bliver stor nok, at der vil blive oprettet Esperantokursus indenfor Sagen. Det vil jo kunne have enorm Betydning for Sagens Udbredelse, at saa mange som muligt af dens Venner kan tale Esperanto.

*   *   *

Den ny Udgave af "Kosmos" har saaledes faaet sine Opgaver stærkt forøget, dels med Udgivelsen af andet Bind af mit Hovedværk og dels med Oversættelsen til Esperanto foruden dets almindelige, Sagen vedrørende, Bladstof.

Men med den Trofasthed og Velvillie Læserne hidtil har vist Bladet, kan "Kosmos" i sin ny Form kun blive til endnu større Glæde [slut på side 2] og Velsignelse for alle interesserede end hidtil.

Og det er i fuld Tillid hertil, at jeg paabegynder Udgivelsen af "Kosmos" Aargang 1939.

Med kærlig Hilsen til alle mine Læsere.