Ældre årgange af Kosmos mv.

Fra Kosmos Feriekoloni.

Vi er nu atter naaet frem til den Tid paa Aaret, hvor Planer og Bestemmelser træffes for Sommerarbejdet, der jo hovedsageligt er henlagt til vor skønne Koloni ved Kattegat.

Om nogle faa Dage tager Gerner Larsson allerede Ophold paa Kolonien, dels for at nyde godt af den sunde Luft og komme til Kræfter, og dels for at begynde Forberedelserne i Gartneriet og i selve Kolonien. Det hele skulde jo gerne være i Orden, naar Sæsonen begynder.

I Aar har vi yderligere den Glæde, at Sæsonen rimeligvis kommer til at strække sig lige fra Midten af Maj til hen imod første Oktober.

Erfaringen har vist, at vore egne Gæster, hvilket vil sige Sagens Venner, kun har beslaglagt Kolonien i selve Højsæsonen eller den ordinære Ferietid, der strækker sig fra sidst i Juni til først i August. Men da Sommeren som bekendt strækker sig meget længere, idet der kan være herlige Sommerdage allerede i Maj og ligeledes i August og September, har vi følt det stridende mod Sagens Aand at lade saa mange Huse, med omfattende Arealer og Adgang til Strand, Sol og Lys, staa ubenyttede hen, i Særdeleshed nu, da der fra saa mange andre Sider, og i Kraft af den ny Ferielov, arbejdes for at skaffe saa mange Mennesker som muligt Adgang til styrkende Ferieophold i fri Natur ved Skov og Strand.

Jeg tilbød allerede sidste Aar her i Bladet at stille Kolonien til Raadighed for syge og ældre, mindrebemidlede Mennesker indenfor Sagen, til en meget lav Pris i den Del af Sommeren, der laa udenfor selve Feriesæsonen. Men vor Sag er endnu ikke saa omfattende, at der fandtes syge og ældre Mennesker nok, indenfor dens Omraade, til, at mit Tilbud her kunde faa nogen særlig praktisk Betydning.

Anderledes stiller Sagen sig i Aar, da jeg har ladet mit Tilbud gaa videre til den ny Institution: "Dansk Folkeferie", hvis Opgave det er at skaffe Ferieophold til Tusinder af Mennesker, hvoraf mange med smaa Midler. Jeg har saaledes stillet Husene til Raadighed for nævnte Institution til meget smaa Priser til Fordel for mindrebemidlede Familier, hovedsagelig enligtstillede Kvinder med Børn, i den Del af Sommeren, da Husene ellers plejer at være ubenyttede.

Tilbudet er med Glæde blevet modtaget. Og det ser ud til, at Kosmos Feriekoloni i Aar kommer til at bringe Glæde, Sol og Lys til en hel Masse Mennesker, for hvem dette, at komme paa Landet, ellers vilde være en Umulighed.

Men for at det ikke skal berøre Adgangen til Ophold i Kolonien for vore egne Gæster, er Kolonien helt til Raadighed for disse i Tiden fra den 24. Juni til 2. August, indenfor hvilket Tidsrum mine to ugentlige Foredrag i Koloniens Foredragssal er fastlagt. Naturligvis er Paasken og Pinsen ogsaa reserveret vore egne Gæster.

For Folkeferiegæsterne er Kolonien altsaa ikke tilgængelig i ovennævnte Tidsrum. Deres Adgang til Kolonien vil saaledes kun blive i Tiden fra ca. 15. Maj til 24. Juni, og fra 2. August til sidst i September.

Martinus.