Ældre årgange af Kosmos mv.

Til Læserne!

Dette for venligst at meddele, at den Forsinkelse, Bladets sidste Numre har været Genstand for, ikke skyldes Postvæsenet, men derimod meget Arbejde indenfor Administrationen. Sagens hurtige Vækst, Koloniens store Gæsteantal i denne Sæson, Mogens Munchs Ophold i Militærnægterlejr o.s.v. har forøget Arbejdet saaledes, at det ikke har været muligt for os at faa Bladet ud rettidigt. Men nogle ny Dispositioner, vi har truffet, vil nu i Fremtiden bevirke, at Ekspeditionen igen bliver normal. For Bladets Vedkommende vil dette dog først kunne ske fra og med September- eller Oktobernummeret, hvorfor jeg beder Læserne have Taalmodighed det lille Stykke Tid endnu.

Samtidig vil jeg gerne takke hjertelig for den Overbærenhed, Læserne til Dato allerede har udvist.

Med kærlig Hilsen

Martinus.