Ældre årgange af Kosmos mv.

Studiekredsarbejdet.

Sæsonen sluttet.

Som Afslutning paa Studiekredsarbejdets 8. Sæson vil jeg gerne hermed bringe alle Studiekredsdeltagerne mine Medarbejderes og min egen hjerteligste Tak for Tilslutningen.

Trods den haarde Vinter, der skabte nogen Uregelmæssighed i Arbejdet i Provinsen, har Sæsonen været rig paa Vækst i Tilslutning til Undervisning og Foredrag, saavel som i Salg af Bøger og paa Abonnement.

Nu er Sommersæsonen for Døren. Og Gerner Larsson og Mogens Munch er da ogsaa forlængst taget til Klint for at varetage alle de nødvendige Forberedelser, der gerne skulde være færdige til Pinsen, til hvilken Tid næsten alle Pladser i Kolonien er forudbestilt.

Som Læserne allerede ved, har vi den Glæde, takket være stor Forstaaelse og Velvillie fra trofaste Venner af Sagen, at kunne aabne Koloniens 6. Sæson for vore Gæster med en Præsentation af syv nye Bungalows med tilsammen ialt 28 faste Køjepladser.

Endvidere har vi andre glædelige Overraskelser til vore Besøgende, blandt andet et helt nyt Toneanlæg i Foredragssalen, ligesom vi nu ogsaa er blevet i Stand til at vise Kino- og Farvefilm, dels til Undervisningen og dels til Underholdningen.

Yderligere vil der fra og med denne Sæson, foruden mine to ugentlige Foredrag, hver Dag blive afholdt Studie- og Spørgetimer, ledet af Gerner Larsson og Mogens Munch. Med disse Studietimer, der afholdes dels i Foredragssalen, naar der kræves Lysbilleder eller Film, og dels i fri Natur, naar Vejret tillader det, og dels i Koloniens ny Læse- og Radiostue, skulde der saaledes være skabt den bedst mulige Adgang til, i Forbindelsen med Ferien, for vore Gæster at faa opklaret Problemer og Spørgsmaal i Aandsarbejdet, de, for [slut på side 127] manges Vedkommende, ellers ikke har Adgang til.

Og med disse Forbedringer er Kolonien saaledes bragt et godt Stykke fremad mod det, der er dens store Maal: at blive en højeste intellektuel og fysisk Ferieplads for Voksne og Børn, en ideel Hvile- og Samlingsplads, hvorfra man virkeligt kan vende solbrændt, glad og frisk tilbage og i Ordets absolutte Forstand være styrket paa Sjæl og Legeme.

Og det er med en saa meget desto større Glæde, at vi i Aar har faaet ovennævnte Udvidelse af Koloniens Liv, eftersom det falder sammen med de alvorlige Dønninger af Begivenhederne ude i Verden, der nu er naaet helt frem til vore fredelige Kyster. Der er nu, mere end nogensinde, Brug for Kræfter, der kan skabe – ikke Sortsyn eller Pessimisme – men en virkelig logisk underbygget Optimisme. Og det er jo netop det, der er Sjælen eller Kræfterne i hele vort Undervisningsarbejde. At det ikke alene er teoretisk, men ogsaa praktisk, er Kolonien et sandt Vidnesbyrd om. Det er ikke faa Mennesker, der nu kan bevidne, at den Aand, der raader i Kolonien, udelukkende er baseret paa at opdrage og lære alle Mennesker at forlene sig med Begivenhederne, komme i Kontakt med Livet og Kræfterne og se det guddommelige Forsyns Styrelse, ikke alene i Medgangen, der kan selv et Barn mærke Lykken, men ogsaa se noget stort og guddommeligt i den uafvendelige Modgang. Her viser det sig ofte, at det, man troede var en Ulykke, Forfølgelse eller et Martyrium, det var en virkelig guddommelig skærmende Haands Beskyttelse mod Realiteter eller Begivenheder, der, uden Modgangen, virkeligt kunde være blevet en fundamental Ulykke, Lemlæstelse eller Undergang for en selv. Og med denne Opfattelse bliver man ikke hadefuld eller hævngærrig paa de styrende eller skæbnedannende Kræfter, men ser Lyset i Mørket og bliver i Kontakt med den guddommelige Villie. Og Glæden over Livet og Tilværelsen bliver atter det centrale i vor daglige Gerning og Væremaade. Og hermed endnu engang Tak for Vinteren, der gik. Og paa hjerteligt Gensyn i Kosmos Feriekoloni.

Martinus.