Ældre årgange af Kosmos mv.

Sæsonen sluttet.

Naar dette Blad er kommet Læserne i Hænde, er Vintersæsonen forlængst sluttet, og alt her er nu indstillet paa at forberede Sommerarbejdet og gøre alt klar til Modtagelsen af alle vore Sommergæster. Jeg vil derfor gerne benytte Lejligheden til hermed at sende alle Vinterens Studiedeltagere min hjerteligste Tak for Deres venlige Tilslutning til Arbejdet. De mange kærlige Breve og Takskrivelser, vi har modtaget, samt den store Mødeflittighed og Interesse, der blev udvist overfor saavel selve Studiekredsarbejdet som min egen Foredragsserie her i Foraaret, har været overordentlig inspirerende for os.

Og hermed et hjerteligt "Velkommen" i Kolonien. Og til de, der ikke har Lejlighed til at komme der, vil jeg sige "paa rigtigt glædeligt Gensyn til Efteraaret!"

Med min hjerteligste Hilsen!

Martinus.