Ældre årgange af Kosmos mv.

Kosmos Feriekoloni.

Grundet paa de stadigt stigende Udgifter vedrørende Koloniens Administration og Vedligeholdelse forhøjes Priserne paa samtlige Hustyper for Sæsonen 1943 med Kr. 1.00 pr. Dag. Prisen for de forskellige Typer fordeler sig saaledes:

Hustype A. Kr. 8.50 pr. Døgn.
Hustype B. Kr. 7.50 pr. Døgn.
Hustype C. Kr. 6.50 pr. Døgn.

Desuden indføres der i den kommende Sæson den Ordning, at Koloniens Administration selv overtager Rengøringen efter endt Lejemaal mod følgende Tillæg:

Hustype A. Kr. 4.00
Hustype B. Kr. 3.00
Hustype C. Kr. 2.00

Indgaaede Lejemaal gøres bindende fra 1. Marts d. A. Tilladelse til Teltning paa Koloniens Omraade vil ikke blive givet i den kommende Sæson.

Da Kolonien praktisk talt er belagt for Sæsonen 1943, anmoder vi enhver, der kan tænke sig at gæste den i Folke-Ferieperioden, at henvende sig her til Bureauet, hvor alle Oplysninger desangaaende kan faas.

Martinus.