Ældre årgange af Kosmos mv.

Martinus:

"Livets Bogs Bureau" faar eget Hus.

Med dette Nummer af "Kosmos", som i Virkeligheden repræsenterer Bladets tiaarige Fødselsdag, idet dette blev startet April 1933, har jeg den Glæde at kunne meddele alle Sagens Venner, at Bureauet fra og med 1. Oktober d. A. faar sit eget private Hus, idet det er blevet muligt for Sagen at erhverve Ejendommen Mariendalsvej 94–96.

Som bekendt har Bureauet allerede et Par Gange tidligere, paa Grund af Sagens stadige Vækst, maattet skifte Bopæl til Lokaler med større Pladsforhold. Og selv om vi kun har haft de nuværende Lokaler et Par Aar, er dog Tilslutningen til Sagens Studiekrese og mine Foredrag vokset saa stærkt, at vi allerede længe har følt Pladsforholdene her altfor snævre. Jeg har saaledes maattet afholde mine Foredrag for flere Hold, idet vor nuværende Foredragssal ikke kan rumme den samlede Tilslutning paa een Gang. At dette fordrer en altfor stor Del af den kostbare Tid, der ellers burde være reserveret til mine skriftlige Arbejder, vil sikkert de fleste af Sagens Venner forstaa. Og dette er da ogsaa Grunden til, at det ikke har været mig muligt at afholde saa mange Foredrag, som det har været ønskeligt.

Desuden er Bureauet efterhaanden blevet til en Institution, der maa opfylde ikke saa faa Krav, hvis alt skal kunne virke paa en for alle Sagens Venner tilfredsstillende Maade. Under dette sorterer jo alle Sagens voksende forskellige Grene, saasom: Udgivelsen af "Livets Bog", Bladet "Kosmos" og vore øvrige Bøger. Dertil kommer Afdelingen for Undervisning: Studiekresene, Foredragene og Korrespondanceafdelingen samt Afdelingen for Oversættelse og Korrespondance med Udlandet. Endvidere er der Afdelingen for Sommerarbejdet: "Kosmos Feriekoloni" og de herunder hørende Foredrag, Udlejning etc. samt Koloniens Gartneri. Samtidigt hermed begynder yderligere Konturerne af nye Afdelinger at komme i Sigte. Blandt andre vil en Afdeling for Undervisning i Aandsvidenskab for Børn blive mere og mere paakrævet. Og man vil saaledes kunne forstaa, at Administrationen af alle disse Grene og Afdelinger i Forbindelse med Praktiseringen af Undervisning og Foredrag ikke kan blive ved med at rummes i en fire Værelsers Lejlighed, selv om denne er usædvanlig stor, uden at Sagen maatte blive temmelig stærkt forkrøblet.

Men det er jo forlængst indenfor Sagen blevet Tradition, at ethvert Problem paa vidunderlig [slut på side 185] Maade er blevet løst, naar det er blevet livsbetingende presserende. Og saaledes er det ogsaa gaaet her. Takket være stor Forstaaelse og Imødekommenhed fra en af Sagens trofaste Venner, Hr. Grosserer J. Jespersen, er Sagen nu kommen i Besiddelse af en Ejendom, der ikke alene har et for samme Sag standsmæssigt smukt og værdigt Ydre, men ogsaa, som Læserne vil se af vedføjede Plan, rummer Foredragssal, Studie- og Kontorlokaler, samt et Laboratorium til Fremstilling af vort Symbol-, Lysbilled- og Filmsmateriale. Da der dertil kommer, at Ejendommen ogsaa rummer Lejligheder til Privatbeboelse for mig selv og mine nære Medarbejdere, og der tillige er Muligheder for en omfattende Udvidelse med en endnu større Foredragssal og ekstra Lokaler, naar det senere bliver paakrævet, er Problemet saaledes foreløbig løst til Fuldkommenhed.

Mariendalsvej 94-96.

Naar Sagen har kunnet erhverve en saa stor og for dens videre Udvikling passende Ejendom, skyldes det som nævnt udelukkende en overordentlig stor Forstaaelse af min Sags Betydning og en herpaa hvilende tilsvarende stor Kærlighed til mit Arbejde fra Hr. Jespersens Side.

Hr. Jespersen har nemlig overdraget min Sag Ejendommen paa saa moderate eller lempelige Betingelser og til en Pris, der ligger saa langt under den ordinære, at det i allerhøjeste Grad kun kan afsløre den totale Tillid til samme Sags eller mit Arbejdes Nødvendighed og en heraf følgende Glæde hos Hr. Jespersen ved at kunne yde samme Sag en saa kærlig fremstrakt hjælpende Haand.

Ved et lykkeligt Træf kom Hr. Jespersen under et Sommerophold paa Løkken Badehotel i Vestjylland i Berøring med første Bind af "Livets Bog" straks efter, at dette var [slut på side 186] udkommet i Sommeren 1932. Hr. Jespersen satte sig efter dette hurtigt i Forbindelse med Bureauet og har været en af mine nære Venner siden, ligesom han ogsaa ved en tidligere Lejlighed har rakt Sagen en hjælpende Haand. Sit Syn paa "Livets Bog" har Hr. Jespersen givet Udtryk for i en Anmeldelse i "Kosmos" Juli 1933.

Plan over Stuetagen i Bureauets ny Ejendom.

Takket være denne Mands Forstaaelse og Imødekommenhed overfor mit Arbejde kan "Livets Bogs Bureau" altsaa fra Oktober byde sin Sags Venner og Interesserede velkommen til Foredrag og Studiekresarbejde eller Samvær i Aandsforskningen under bedre og lykkeligere Lokaleforhold end de, vi hidtil har været i Stand til at byde paa i Sagens Centrum.

Det er Forstaaelse og Velvillie af den her nævnte Art hos Sagens øvrige Mænd og Kvinder, der har baaret denne frem til sit nuværende Stadium. Uden denne vilde der i Dag ikke være udkommet nogen "Livets Bog" eller eksistere noget Bureau, Studiekresarbejde eller Feriekoloni. Ja, min Sag vilde saaledes slet ikke være blevet nogen Sag og vilde dermed ikke kunde være blevet til den Glæde, den i Dag er for mange Mennesker. Jeg kan derfor kun føle mig tilskyndet til her at udtrykke min inderligste Tak til Hr. Jespersen for denne hans Indsats i Sagen saavel som til [slut på side 187] alle de andre af mine trofaste Venner, der igennem Aarene har indesluttet Sagen og dens Ophav i deres Kærlighed, og i Kraft af hvilken den stadigt skal vokse til Velsignelse og Glæde for Mennesker og til Ære for Gud.

Kort

Grosserer J. Jespersen.