Ældre årgange af Kosmos mv.

Mogens Munch

30 Aar.

Da en af mine nærmeste Medarbejdere, Civilingeniør Mogens Munch, den 27. April passerer sin 30 Aars Fødselsdag, har jeg her følt Trang til at give et lille Udtryk for min Taknemlighed for hans store og kærlige Indsats i min Sags Tjeneste.

Mogens Munch kom i Berøring med min Sag igennem Gerner Larsson i Aaret 1930 for senere i September 1936 at indgaa som fast Medarbejder i samme Sag. Han tog Studentereksamen fra Frederiksborg Statsskole 1931 og immatrikuleredes derefter ved Universitetet og Polyteknisk Læreanstalt i København. Tog Filosofikum 1932, blev cand. polyt. 1938.

Som Læserne heraf vil se, begyndte Mogens Munch saaledes sit Medarbejderskab i Sagen allerede to Aar før, han endnu havde taget sin Ingeniøreksamen. Den unge studerende var saaledes ikke bange for at tage fat, men passede i disse to Aar trofast sit Undervisningsarbejde her i Sagen samtidigt med, at han selv maatte studere paa Læreanstalten og Universitetet.

Mogens Munch

Den samme Ihærdighed og Trofasthed lagde Mogens Munch ogsaa for Dagen senere, da han maatte aftjene sin Værnepligt i Militærnægterlejren i Maarum, Grib Skov. Paa Motorcykle, undertiden i Regn og Slud, undertiden i Snevejr eller glat Føre, tog den unge Ingeniør frem og tilbage mellem Maarum og København for at lede sin Studiekres sidstnævnte Sted. Men nu er baade Læreanstalt, Universitet og Militærnægterlejr jo et overstaaet Stadium, og Mogens Munch har siden helt kunnet hellige sig min Sag, hvilken Sag han, ligesom Gerner Larsson og flere andre, jo forlængst har gjort til sin egen. Foruden at han i de senere Aar har forestaaet Studiekresarbejdet i Provinsen og saaledes har maattet befinde sig meget paa Rejse, er han ogsaa med til at bære en overordentlig stor Del af Arbejdet her paa Bureauet. Og da Sagen med sine forskellige Grene: Livets Bog, Kosmos, Korrespondanceafdelingen, Feriekolonien, Ekspedition og Regnskab, efterhaanden har udviklet sig til en ret omfattende Virksomhed, vil man kunne forstaa, at der her i Sagens Centrum ikke er levnet nogen af os særlig Tid til et saakaldt "Privatliv". Men Mogens Munch har forlængst, med sit stilfærdige og kærlige Væsen og sin fuldstændige Væren eet med Sagen, dokumenteret Berettigelsen af sin Plads her i Centrum, og at han, med den [slut på side 191] Livsgerning han, trods Modvind fra sine nærmeste og fristende økonomiske Tilbud fra anden Side, valgte, fulgte et medfødt Kald.

Jeg kan derfor her, ved Mogens Munchs Indtræden i Manddommens skønne, modne Sfære, kun udtrykke min egen, saavel som mine nærmeste Medarbejderes, hjerteligste Tak for Samarbejdet i de forløbne Aar og vor inderligste Glæde ved Tanken om det fortsatte Samarbejde for Menneskeheden igennem kommende Aar.

Martinus.