Ældre årgange af Kosmos mv.

<<    2:2

Martinus:

Fra Indvielsen den 3. Oktober

(Sluttet.)

Men inden Paabegyndelsen af mine Foredrag var min Korrespondance vokset meget stærkt. Breve taarnede sig op samtidigt med, at ulykkelige Mennesker begærede Samtaler med mig for at søge Raad og Vejledning i deres Kvide. Og en Dag sagde Hr. Løw derfor til mig: "De kan ikke blive ved med at have det paa denne Maade. Der maa dannes et Bureau, og De maa have en Medarbejder, der kan aflaste Dem noget". Den samme Tanke havde allerede længe gæret i mig selv. Og jeg havde længe vidst, at jeg en Dag skulde møde den Mand, der af Forsynet var udset til at være min første og nærmeste Medarbejder i min store Opgave. Og en Dag, i et privat Hjem i Hillerød indenfor min Venskabskreds, traf jeg første Gang Gerner Larsson. Jeg var straks klar over, at han var den af Forsynet udpegede vordende Medarbejder. Han var kun 21 Aar og paa det religiøse Omraade et ganske ubeskrevet Blad, hvilket altsaa vil sige, at han var færdig med den kirkelige Kristendom i dens gængse Form og samtidig uden nogen som helst Tilknytning til eller Studium af nogen anden religiøs Bevægelse eller Opfattelse. Han var saaledes helt paa bar Bund og uden nogen som helst forud mere eller mindre forstenede religiøse Favoritteorier eller Meninger. Der blev saaledes ikke noget Tidsspilde med at fjerne fastgroede "moderne" eller "antikke Dogmer" fra hans Tankeverden. Han gav hele sin Ungdom og sit Liv for den Sag, som han takket være sine intuitive Evner og nævnte rene Indstilling blev utroligt hurtigt hjemme i. Hvilken overordentlig Betydning han derfor senere fik for mit Arbejde, saavel med Hensyn til Undervisning som til den rent materielle Administration, er saa almenkendt indenfor Sagen, at jeg ikke her behøver at berøre dette nærmere.

Imidlertid voksede Sagen igennem mine Foredrag. Og den 1. April 1932 blev "Livets Bogs Bureau" startet og fik sit første Kontor paa Joakim Larsensvej 31.

I Juli samme Aar udkom første Bind af mit Hovedværk "Livets Bog". Og i November, ligeledes samme Aar, paabegyndte Gerner Larsson sit Studiekredsarbejde over nævnte Værk.

I April 1933 startede vi Sagens eget Tidsskrift "Kosmos". Og Aaret efter købte vi Arealerne ved Klint og paabegyndte Skabelsen [slut på side 241] af "Kosmos Feriekoloni", hvis første Sæson aabnede Sommeren 1935.

Pinsedag 1936 indviede Sagen sit eget Flag. Samme Aar erhvervedes "Bondehuset", hvor nu Hr. og Fru Flygge Jørgensen som trofaste Medarbejdere i Sagen residerer.

I 1937 erhvervede Kolonien nye Arealer, hvoraf der paa en Del, under Gerner Larssons Ledelse, blev anlagt Gartneri og Frugtplantage. Paa den øvrige Del, hvor der er Plads til ca. 40 nye Sommerhuse, indviedes Pinsedag samme Aar en Foredragssal, opført af nogle af Sagens Venner i deres Fritid. Endvidere sluttede samme Sæson med Købet af "Villa Rosenborg", hvorved Sagen fik en værdig Administrationsbolig.

Fra Hallen. Fot.: Martinus.

Foruden Gerner Larsson blev mine andre trofaste Medarbejdere Fru Thora Hammarlund, Civilingeniør Mogens Munch og Inger Gaarde efterhaanden knyttet til Sagen og har tjent den kærligt igennem det meste af dens endnu korte Historie. Fru Hammarlund varetager særligt Sprogafdelingen, Oversættelsen af "Livets Bog" og Foredragene til Esperanto. Foruden at deltage i Undervisningsarbejdet varetager Mogens Munch Kontorafdelingen, i hvilket sidste Foretagende der ydes ham stor Assistance af to af Sagens trofaste Venner gennem mange Aar.

Inger Gaarde, som er den yngste af mine nære Medarbejdere, forestaar Husførelsen samtidigt med, at hun uddanner eller dygtiggør sig til at forestaa Undervisningen indenfor en Børneafdeling, som i en nær Fremtid skal oprettes her paa Bureauet.

For dem alle gælder det, at de ikke har den glubende Appetit paa at reformere Verden med egne særlige Favoritideer eller formentlige ufejlbarlige Idealer, der altid ødelægger Ærbødighed og Respekt og derved gør Discipelskab umuligt og hindrer deres Ophav i virkeligt at tilknyttes enhver stor aandelig Sag. De har derfor, ligesom Gerner Larsson, helt kunnet give deres Liv, Ungdom og Kræfter til den Sag, der saaledes for dem er den allerhøjeste Attraa i Livet.

Imidlertid voksede Sagen videre, fik sund og god Tilslutning over hele Landet, ligesom vi har modtaget Bestillinger paa Eksemplarer af "Livets Bog" fra Danske i mange Lande. Efterhaanden blev Lokalerne paa Joachim Larsensvej for smaa, hvorefter vi 1. April 1939 flyttede til større Lokaler paa Glahns Allé 33. I Oktober 1941 oprettedes "Korrespondanceafdelingen", [slut på side 242] hvilket vil sige en Afdeling for Udgivelse af mine Foredrag m. m. i dublikeret Form pr. Brev. Denne Afdeling har igen nu i dette Efteraar affødt en ny Afdeling "Letersekcio", der helt udkommer paa Esperanto.

Og som De alle ved, blev Lokalerne paa Glahns Allé næsten med det samme for smaa. Og det lykkelige Resultat heraf blev altsaa det, at vi har kunnet tage Lokalerne her paa Mariendalsvej i Besiddelse og i Dag paabegynde Bureuets 12. Sæson med en Indvielse af vort Aandsarbejdes eget Hus.

Det store Spørgsmaal bliver nu, hvad det er, der har afstedkommet denne smukke Udvikling. Hvad er det, der har givet vort Arbejde en saa fyldig og velsignelsesrig Grokraft i dets Natur? – Ja, jeg kan kun svare, at det udelukkende skyldes den store "indbyrdes Kærlighed", som saa absolut maa være til Stede i enhver aandelig Sag, for at den kan være Udtryk for det højeste Discipelskab. Indenfor min Sag, som forlængst har udviklet sig til, ikke blot at være min Sag alene, men mange Menneskers Sag, har det lige fra dens allerføste Færd været ikke blot en teoretisk, men ogsaa en praktisk Manifestation af Kærlighedsvidenskab, der har været det absolut bærende og førende i dens Vækstmulighed. Hvis Sagens Studerende udelukkende kun havde haft en vis teoretisk Videbegærlighed uden den mindste Tilskyndelse eller Trang til praktisk Manifestation af Hjælpsomhed eller Kærlighed, vilde min Sag i Dag have set anderledes ud, end Tilfældet nu er.

Naar Sagens ydre materielle Struktur har kunnet udvikle sig til det Stadium, den i Dag repræsenterer, er det ikke i Kraft af et overdaadigt økonomisk Overskud eller stor Fortjeneste paa udgivne Bøger, Blade og Breve, selv om Indkomsten heraf naturligvis, efterhaanden som Oplagene vokser, vil komme til at kunne bære Sagen. Men hidtil vilde det have været totalt umuligt ved Hjælp af disse Midler helt at have kunnet opfylde det stærkt voksende Krav til Udvidelse, som permanent har været aktuelt i Sagens endnu korte Historie, og hvis Opfyldelse næsten øjeblikkeligt igen har affødt nye Forgreninger af Udviklingskrav. Naar disse Krav ikke desto mindre har kunnet efterkommes eller opfyldes, skyldes det udelukkende den store Forstaaelse, Hjælpsomhed og Tillid til min Person, jeg har mødt hos adskillige af min Sags økonomisk formaaende Venner. Den Kærlighed jeg i Form af aandelig saavel som materiel Støtte har mødt hos disse Sagens trofaste, men undertiden skjulte Tjenere i Forbindelse med mine nære Medarbejderes Hengivenhed og ofren sig helt til Fordel for Opfyldelsen af Sagens undertiden ret svære Fordringer, har for mig været den Forsynets styrende Haand, hvormed det har bragt mit Arbejde til at udvise det skønne og for os alle velsignelsesrige Resultat, hvis sidste nye Skud vi i Dag er sammen for at indvi. Maa jeg derfor ogsaa her endnu engang overfor alle disse min Sags nære Venner og trofaste Medarbejdere udtrykke min inderligste og hjerteligste Tak.

En stor Mester har engang sagt til sine Disciple: "Derpaa skulle alle kende, at I er mine Disciple, dersom I have indbyrdes Kærlighed". Det er altsaa denne Kærlighed, der, som jeg her har udtrykt for Dem, er det bærende eller befordrende i min Sags stærke Livskraft. Saalænge der er indbyrdes Kærlighed mellem en stor Sags Disciple eller Medarbejdere, kan denne Sag aldrig nogen Sinde dø, thi den opfylder da Livets allerhøjeste Lov for Skabelsen af Fuldkommenhed, ja, den er selve Underbygningen af Livets egen Stabilitet. Det er denne "indbyrdes Kærlighed" hele min Sag er baseret paa at underbygge med Skabelsen af Livets allerstørste og altgennemtrængende kosmiske Analyser. Det er denne "indbyrdes Kærlighed", de nævnte Analyser skal gøre til logisk sammenhængende Tankerækker synlig, eller acceptable for [slut på side 243] Intelligensen, saaledes at Loven for Hjertets Renselse kan blive til Videnskab for alle og dermed blive til den praktiske Vanebevidsthed, der skal fjerne al Krig, Lemlæstelse, Graad og Sorg fra Alverdens Kontinenter og Have. Og for denne Mission er vor ny Ejendom taget i Besiddelse. Den er den første Skole for den ny kosmiske Videnskab. Den er ganske vist endnu kun et lidet Sennepskorn, men ikke desto mindre skal Kærlighedens specielle Videnskab fra dens Sale uhæmmet funkle alle ærlige Sandhedssøgende imøde. Vor fælles Kærlighed skal skabe i Verden et Intellektualitetens Tempel, et Humanitetens Hjem, et Kulturens Centrum for Udvikling af Næstekærlighed. Og til dette guddommelige Formaal skal dette Hus fra i Dag være helliget og indviet.


Jeg har hermed gengivet nogle af de Tanker, jeg særligt ønskede pointerede ved Indvielsen. Denne Gengivelse er ikke baseret paa noget stenografisk Referat. Ordformen er derfor maaske ikke helt den samme som det mundtlige Foredrags, men den udtrykker Fremførelsen af de samme væsentlige Punkter.