Ældre årgange af Kosmos mv.

Stor Udvidelse af Kosmos Feriekoloni

Klintsø Hovedbygning, Park, Gartneri,
Husmandshuse, Vandværk, Garager,
Værksteder samt Strandarealerne ca. 20 Td.
Land bliver Sagens Ejendom.

Næsten som en Fødselsdagsgave til Sagens 25 Aars Fødselsdag bliver et længe næret Ønske opfyldt. Koloniens Udvikling har jo i en Aarrække, grundet paa Landets Besættelse og det heraf følgende Forbud imod, blandt andet, at bygge Sommerhuse, været stagneret. Fremskaffelse af Plads til de mange Mennesker, som anmodede os om Ferieophold, har været umuligt. Ligeledes har Forholdene ogsaa hindret os i at kunne oprette et Pensionat af de Dimensioner, som Kolonien krævede. Og nu, da Besættelsen er hævet, og Rejsebesværlighederne er mildnede lidt, vil Kravene om Ferieophold og Pension blive endnu mere paatrængende. Overfor dette vilde vi altsaa i den nu forestaaende Sommer have staaet helt hjælpeløse, hvis ikke der saa at sige i Lyntempo var sket noget ganske uventet, nemlig dette, at Klintsøgaard pludseligt skulde sælges.

Da de flere Hundrede Td. Land, der hørte til Gaarden, skulde udstykkes, blev der Mulighed for at købe den smukke Hovedbygning, som vi allerede af Brødrene Houlberg havde faaet Forkøbsret til. Jeg havde egentlig længe været klar over, at Klintsø Hovedbygning og Strandarealer maatte komme til at tilhøre Kolonien, men jeg havde ikke tænkt mig, at det skulde ske allerede nu.

Da Koloniens Naboarealer med Undtagelse af nogle faa Td. Land, som Ejeren elskværdigt har ladet os faa Forkøbsret til, testamentarisk er bundne til andre Formaal og derfor ikke vil blive til Købs, var Tilegnelsen af Klintsø-Arealerne saaledes en Livsbetingelse for Kolonien, hvis den paa værdig Maade skulde kunne svare til de store Krav, der om nogle faa Aar vil blive stillet til den som internationalt Samlingssted for frie, kosmisk interesserede Aandsforskere eller Sandhedssøgere fra hele Verden. At Købet af Klintsø maatte finde Sted nu blev ogsaa selvfølgeligt, idet den i modsat Fald ellers vilde blive erhvervet af andre Interesserede, eventuelt til Udstykning til smaa private Feriegrunde. Og hvordan skulde vi saa om kommende Aar kunne erhverve disse Arealer til en rimelig eller overkommelig Pris, hvis de da i det hele taget var til at erhverve og ikke testamentarisk baandlagt af nogen Art? – Der var derfor ingen anden Udvej. Købet maatte absolut finde Sted nu, hvis vi da ikke vilde svigte vort Ansvar overfor den Opgave Forsynet i Form af Kolonien har givet os. Og [slut på side 212] saaledes gik det til, at vort Flag, Livets højeste Symbol, for første Gang gik til Tops og vajede i straalende Solskin over de nyerhvervede Omraader Mandag den 15. April.

Klintsø Hovedbygning. Facaden mod Havet.

Klintsø Hovedbygning. Facaden mod Land.

Med Hensyn til Klintsø Hovedbygning, da er den under Brødrene Houlbergs Besiddelse gennemgaaet en kolossal Modernisering. Den er saaledes blevet udstyret med Parketgulve, elektrisk Lys, Centralvarme, rindende, koldt og varmt Vand paa alle Soveværelser, flere [slut på side 213] W. C. og Badeværelser, Flise- og rustfri Staalkøkkener med tilhørende moderne Husholdningsmaskiner, Køle- eller Fryserum og mange andre højmoderne Bekvemmeligheder. Ejendommen overtoges møbleret. Hele denne Herlighed skal nu komme Sagen til Gode som Sædet for dens Hovedpension med Spisesale til 120 Personer. Desuden vil der i to lange Anneksblokke blive indrettet enkelte og dobbelte Værelser, ligeledes med Centralvarme, elektrisk Lys, rindende Vand m.m. Paa Hovedbygning og Annekser vil der saaledes ialt blive ca. 70 Værelser foruden Værelser til Personalet. Endvidere vil de fire Husmandshuse ogsaa blive tilgængelig for Udlejning.

Terrænet bag Hovedbygningen egner sig som Flyveplads. Er flere Gange benyttet baade af engelske og danske Flyvere.

Som man af ovennævnte har set, er den længe tiltrængte Udvidelse saaledes pludseligt blevet afhjulpet. Nu er der foreløbig rigeligt med Plads, rent bortset fra de store Arealer, hvorpaa vi jo kan bygge nye Huse, naar Byggeforbudet ophæves. Da Feriekolonien herefter nærmest er at betragte som en lille By, vil den fremtidigt blive udtrykt som "Kosmos Ferieby", der jo er et mere praktisk Ord end "Kosmos Feriekoloni". Klintsø Hovedbygning med Annekser vil dog fremtidigt blive betegnet som "Pension Klintsø".

Da Klintsø egentligt først blev helt overlaget af os den 1. Maj, idet Hovedbygningen og Husmandshusene først til den Tid var ledige, har Gerner Larsson og Arkitekt Ove Krebs fra København maattet sætte et kolossalt Tempo paa, for at den krævede Omdannelse af Lokalerne til vort Brug kan blive færdig, saa de kan udlejes til Gæster fra og med Pinse, der i Aar falder den 9. Juni.

Med denne store Udvidelse af Kolonien vil det sikkert foreløbig blive umuligt at fylde den helt med vore saakaldte "egne Gæster". Og da vi som allerede før nævnt jo ikke havde Tid til at vente med Købet af Klintsø, til vi helt fik Brug for den til vore "egne", maatte vi absolut købe den nu. Og da vi ikke kan lade Lokalerne ligge og vente til de engang helt kan udfyldes af vore "egne", [slut på side 214] maa vi give Adgang til "fremmede Gæster", hvilket vil sige Mennesker, der ikke er Abonnenter paa "Kosmos" eller paa anden Maade tilknyttet Sagen. Men Foredragssalen, der ogsaa staar for Tur til en stor tiltrængt Udvidelse, naar Betingelserne herfor er til Stede, vil naturligvis fortsat blive Samlingspladsen omkring vore Foredrag og Underholdning ligesom i tidligere Aar.

Husmandshusene, der ogsaa vil blive omdannede til Feriehuse.

Da det nu saaledes er Forsynets Villie, at vi indenfor Feriebyens Omraade skal huse "fremmede" Gæster samtidigt med vore "egne", er det mit inderligste Ønske, at vi alle maa forstaa at omgaas disse "fremmede" [slut på side 215] paa en saa værdig Maade, at de kan se, al vi ikke er "Sektmedlemmer", og derfor ikke har i Sinde at skulle "omvende" alle og enhver, der kommer i vor Nærhed. Vi maa derimod give dem Indtrykket af, at vi er absolut frie Forskere og netop har lært ikke at blande os i Næstens mentale eller sjælelige Indstilling til Livets store Analyser uden i Tilfælde, hvor han selv inderligt maatte ønske det. Det er ikke ved Propaganda, men udelukkende ved vort eget altforstaaende kærlige Væsen, at vi efterhaanden kommer til at gøre de "fremmede" til vore "egne" ved at skabe Længsel i dem efter Feriebyens Atmosfære, saa de vender tilbage til os Aar efter Aar, ligesom Folkeferiegæsterne i sin Tid gjorde. Kun udelukkende paa denne Maade kan vi gøre Kolonien til det store Hjemsted for en lysende og funklende Aandens og Kulturens Atmosfære, der vil kunne ses og mærkes Verden over, og i Særdeleshed naar vi nu om nogle Aar begynder at faa Invasion af vore Venner fra mange forskellige Udlande.

Endnu et Husmandshus, der vil blive omdannet til Feriehus. Gerner Larsson og Flygge Jørgensen arbejder under Højtryk for at bringe vort eget, saavel som det nyerhvervede, Gartneri, op paa en Forsyningskapacitet, der helt kan dække den udvidede Feriebys Forbrug.

Med Hensyn til den økonomiske Side ved Sagen vil Spørgsmaalet for mange af Sagens Venner sikkert være dette: "Hvor faar Martinus alle disse mange Penge fra?" – Jeg kan hertil kun svare, at hele min Mission og den heraf følgende Sagens Vækst sker udelukkende i Kraft af Guds Villie. Og det, Gud vil, kan ikke undgaa at ske. Ligesom Forsynet har gjort mig til Redskab for Manifestationen af de kosmiske Analyser, saaledes gør det ogsaa alle de andre aktive eller bærende Skikkelser indenfor min Sag til Redskaber for sin Hensigt og ikke mindst Sagens Kreditorer. Min Sags ordinære Kreditorer eller økonomiske Garanter er alle Væsener, der har følt det som deres Pligt eller Opgave at indtage denne deres Stilling til Sagen. Det er ikke Væsener, der for enhver Pris vil slaa Sagens materielle Værdi i Stykker ved Fallit eller Tvangsaktioner, hvis det skulde være nødvendigt for at redde deres Penge. De er derimod alle Væsener, for hvem Sagens Bestaaen er det absolut vigtigste. Dette er saaledes Sagens ordinære økonomiske Struktur. At faa Købet af Klintsø ind under samme financielle Struktur er vort foreløbige økonomiske [slut på side 216] Maal. Grundet paa det ualmindelige hurtige Tempo, Sagen maatte ordnes i, for at Ejendommen kunde blive klar til Brug allerede i Sommer, maatte Financieringen befordres ved Hjælp af et Banklaan, hvilket kunde lade sig gøre, idet fire af Sagens tro faste, økonomisk formaaende Venner (en Dame og tre Herrer) berevilligt stillede sig som Kautionister, og Banken samtidigt fik en Prioritet i Ejendommen. [slut på side 217]

Det nyerhvervede Gartneri.

Kanalen, der før udgjorde Skellet mellem Kolonien og Klintsøarealerne, er nu en Idyl midt i Feriebyen.

Men da Banklaan ikke er billige, og Kautionisterne ikke kan blive ved med at kautionere i det uendelige, er det vor Hensigt snarest at skabe en Omprioritering af Sagen, saaledes at vi i dette Foretagende ogsaa kan blive vor egen Bank.

Med Hensyn til de store Arealer, der strækker sig fra Parken og Hovedbygningen og ned til Stranden, vil der paa disse kunne bygges Feriehuse med Køkkener i Lighed med vore nuværende Huse, naar Byggeforbudet er hævet, til Brug for alle de Mennesker, for hvem Ferieophold i saadanne Huse maatte være det billigste og mest praktiske. Vi vil fremdeles efter bedste Evne bestræbe os paa at gøre Kolonien til det mest ideelle Ferieopholdssted som tænkes kan, ja, helst til det bedste i Verden. Det er i al Fald dens Maal. Men dertil kræves Medarbejderskab af alle min Sags Venner. Det vil altsammen afhænge af Deres Forstaaelse af den Næstekærlighed, hvis videnskabelige Udforskning og rigtige Praktisering er vort absolutte Samlingspunkt eller aandelige Fundament. Jeg maa derfor ogsaa her minde Dem om, at det udelukkende er vor Sympati og Hengivenhed for denne Interessesfære og Udviklingen af denne i vort Hjerte, der har betinget, at vor Sag har kunne faa den hundrede Procents Medvind eller den Forsynets Bevaagenhed, der midt i en Sorgens og Rædslernes Tid har gjort den til et guddommeligt Eventyr fra det virkelige Liv. Dette Eventyr er nemlig intet mindre end en urokkelig fysisk Bekræftelse paa den evige Sandhed: "Men søger først Guds Rige og hans Retfærdighed! Saa skulde alle disse Ting tillægges Eder".
 

Og hermed vil jeg gerne slutte med at ønske alle min Sags kære og trofaste Venner hjertelig velkommen og paa glædeligt Gensyn i "Kosmos Ferieby".

Martinus.