Ældre årgange af Kosmos mv.

Til min Sags trofaste Venner!

Efter at "Livets Bog" i 1932 udkom, og mit Arbejde begyndte at faa mange interesserede Venner og dermed begyndte at blive en Sag, der ikke alene var min, men ogsaa disse mange Menneskers Sag, blev det klart for mig, hvilket umaadeligt Gode det vilde være, om denne Sag fik sin egen Sommerresidens. Mit Aandsarbejde vilde da kunde fortsætte med samme Kraft og Styrke i Sommerens lyse Maaneder som den, det udviklede sig under i de mørke Vintermaaneder. Alle mit Arbejdes Venner vilde saaledes faa Mulighed for ligefrem at kunne forene deres Ferie i den skønne frie Natur med Studiet af Livets allerhøjeste og evige Fakta. Og takket være enkelte forstaaende Venner af denne Idé, blev i Juni 1934 de første Jordarealer ved Kattegat, Klint, Nykøbing S., erhvervet for Sagen. Og i 1935 aabnede "Kosmos Feriekoloni" her sin første Sæson.

Hvilken stor Glæde og Velsignelse, denne Skabelse har været for vor fælles store Sag, ses bedst af den Omstændighed, at vi siden da saa at sige ikke har kunnet udvide Kolonien saa stærkt, at den blev stor nok til at kunne imødekomme Efterspørgslen paa Sommerophold indenfor dens Omraade. Der har været Tider, hvor baade Cykleskure, Bagagerum og Foredragssal foruden alle Sommerhusene har været belagt med Gæster, uden at vi derfor var i Stand til at imødekomme Efterspørgslen paa Grund af Pladsmangel.

Saa kom Besættelsen med alle dens Restriktioner, der blandt andet standsede enhver Mulighed for at udvide Kolonien med nye Sommerhuse. Men selv med sine mange Bivirkninger, meget daarlige Rejseforhold, Nedsættelse af al Biltrafik, Mangel paa Cykledæk o. s. v. kunde Besættelsen ikke standse Tilgangen til "Kosmos Feriekoloni". Efterspørgslen voksede og voksede, og Pladsmanglen blev større end nogen Sinde.

Men midt i denne for Sagen saa triste Situation hændte der det, at Naboejendommen "Klintsøgaard" blev udbudt til Salg ved Udstykning. Og som alle Sagens Venner bekendt blev det her, ogsaa ved nogle enkelte af Sagens trofaste Venners Forstaaelse og Imødekommenhed, muligt for os at erhverve Klintsøgaard Hovedbygning med tilhørende Park, Gartneri og Strandarealer, Husmandshuse, samt de Huse, der nu er omdannede til Annekser til Hovedbygningen. Og med denne store Udvidelse kan "Kosmos Feriekoloni", [slut på side 257] der nu er blevet en hel By, i Højsæsonens to Feriemaaneder fra 15/6–15/8 yde ca. 800 Mennesker et Ferieophold á 14 Dage, rent bortset fra, at Klintsøgaard Hovedbygning i Vintermaanederne fortsætter som Pension og Kurbad og allerede har alle de dertil egnede Lokaler fuldt belagt, saavel som alt er udlejet med Hensyn til Julen.

Men foruden at Kolonien saaledes nu kan yde Ferieophold til det nævnte Antal Personer, har den indenfor sit ca. 40 Tdr. Land store Omraade endnu ubebyggede Arealer med Plads til nye Bebyggelser af et saadant Format, at den vil kunne bringes til at give Plads til Ferie- og Kursusophold for mere end det tredobbelte af det førnævnte Antal Gæster.

– – –

Nu vil maaske nogle af Sagens Venner her studse og spørge, hvad mit Aandsarbejde skal med en Ferieby af saa store Dimensioner, at Sagens egne interesserede slet ikke kan fylde den, og at den derfor nødvendigvis ogsaa maa give Ferieophold for mange Mennesker, der ikke har Interesse af Aandsvidenskab. Hvordan skal den gode Atmosfære, som hidtil har været Koloniens Særkende, kunde bevares, naar der saaledes nu maa gives Adgang for saa mange fremmede og Sagen uvedkommende Mennesker paa dens Omraade? – Vilde det ikke være en Garanti for nævnte gode Atmosfæres Bevarelse, at Kolonien blev ved med at være et lukket Omraade for alle, der ikke har Interesse af Aandsvidenskab? –

Jo, det vilde paa en Maade være behageligere. Men tror man, denne Behagelighed vilde være i Kontakt med den Næstekærlighed, for hvilken min Aandsvidenskab udelukkende er et Fundament? – Det er rigtigt, at Mennesker, der nu i Aarevis har studeret Aandsvidenskab og nydt Foredrag og Undervisning paa dette Felt, skulde have gode Forudsætninger for at kunne skabe et dejligt Samvær med hverandre indenfor det Omraade, hvor der formenes alle anderledes tænkende Adgang, Et Samfund af bare ligesindede lysende Væsener vil jo faa vanskeligt ved at skabe Mørke. I et Samfund af Sole kan Natten ikke eksistere. Men er det ikke Solens Bestemmelse at lyse i Natten, saa denne bliver til Dag? – Hvordan skal en Sol retfærdiggøre sit Lys, naar den ikke vil lyse i Mørket, men holder sig indenfor sine Medsoles umaadelige Lyshav? – Tænk, hvis Solene gik i Kloster, hvordan skulde de mørke Kloder da blive Hjemsted for Liv, og vor egen Evne til at kende Forskel paa Dag og Nat, være blevet til? –

I Dag lever Jordmenneskeheden midt i det dræbende Princips natsorte Skygge. Mørket ruger over Verden. Alle er løbet vild i Natten. Men hvem skal lyse for dem, hvem skal bringe de vildfarne paa den rette Vej, naar de, der kan lyse og vejlede, kun vil være i Selskab med dem, der i Forvejen er i Lyset og selv kender Vejen? –

Det er naturligvis langt mindre besværligt, for ikke at sige mageligere, at være i Selskab med dem, der selv er Lys og ikke behøver Hjælp eller Støtte, end det er at være i Selskab med dem, der er hjælpeløse. Men er det ikke det lysende Væsen, der maa tage sit Kors op og følge Verdensgenløseren paa hans Færd hen over Jorden? – Det kan da ikke være dem, der selv er hjælpeløse. Hvordan skal den, der selv er ved at drukne, redde andre fra den samme Ulykke? –

Nej, Verdensgenløsningens Discipelskab er ikke en Klostertilværelse i behageligt Samvær med ligesindede i fornem Afsondrethed fra alle anderledes tænkende Mennesker. Naar jeg efterhaanden har ladet "Kosmos Ferieby" opstaa i Tilknytning til mit Aandsarbejde, er det naturligvis ikke for dermed at skabe et Kloster, i hvilket alle mine interesserede Venner og Medarbejdere med den kosmiske Viden og Kunnen, der igennem mit Aandsarbejde er blevet dem tildelt, kan søge idyllisk Skalkeskjul for de Næstekærlighedens Forpligtelser, [slut på side 258] som denne Tildeling af Viden og Kunnen afføder.

At "Kosmos Ferieby" heller ikke paa nogen som helst Maade er tilsigtet at skulle være et Forretningsobjekt til Berigelse af mig personligt, tør jeg vel forudsætte som overflødigt at bemærke overfor alle "Livets Bog"s Læsere. Denne Bogs Indhold maa være en tilstrækkelig Borgen for, at Næstekærligheden er min Aands absolutte Totalinteresse. Derfor er ogsaa alt, hvad jeg til Dato har modtaget af mit Arbejdes trofaste Venner af Gaver, Bidrag eller Understøttelser, udelukkende gaaet til Fundering og Udbredelse af mit Aandsarbejde. Ligeledes vil alt, hvad jeg eventuelt vil komme i Besiddelse af i Fremtiden af materielle Værdier plus Sagens nuværende Værdier, ifølge testamentariske Bestemmelser tilhøre mit Aandsarbejde som en selvejende Institution, udelukkende til Gavn og Fremme for Humanitetens eller Næstekærlighedens Videnskabeliggørelse. "Kosmos Ferieby", som altsaa er indbefattet i de samme Bestemmelser, er saaledes ikke paa nogen som helst Maade et "selvisk" Foretagende og kan aldrig blive det. Den er udelukkende tænkt som en for Aandsvidenskaben nyttig Institution, en international Samlingsplads, et Kulturcentrum, hvor Aandsvidenskabens Disciple eller Humanitetens Repræsentanter kan byde alle, endnu fremmede i nævnte Videnskab, velkommen i en virkelig videnskabeligt underbygget Freds Atmosfære.

Hvis "Kosmos Ferieby" ikke kan udfylde denne sin Mission og være et Centrum for Mennesker, der er besjælet af et Lys, der ligesaa godt skinner paa de, der endnu er fremmede for Studiet af Aandsvidenskaben, som paa de, der befinder sig midt i dette og er dennes officielle Venner, har dens Tilknytning til mit Aandsarbejde ingen Interesse. Den vil i en saadan Situation kun være en Hæmning, som mit Arbejde da igen maatte gøre sig fri af.

Men hvorfor skulde Feriebyen ikke netop opfylde denne sin Mission? – Har der ikke netop til Dato hvilet en velsignelsesrig Atmosfære over dens Skabelse, Terræner og Omraader, naar man ser bort fra de Strabadser og Besværligheder, der altid er forbundne med en stor Sags Fødsel? – Og tror man ikke, det netop er igennem Forsynets Velsignelse, at Feriebyen nu er naaet frem til at rumme i sig den førnævnte store Mulighed? – Et Kulturcentrum, der i en Sæson kan yde op til ca. halvtredie Tusinde Mennesker Invitation til paa utvungen Maade at være i Aandsvidenskabens Atmosfære og her begynde at mærke Virkningerne af en kosmisk Videns Indflydelse paa Sindene eller se en kommende ny Verdenskulturs første spæde Morgenrøde gaa op over Horisonten, kan ikke være noget, vi, der har faaet Lov til at være blandt de første vaagne i denne Kulturs Morgendæmring, kan have Ret til at ignorere.

Og i Tillid til den store Forstaaelse, Trofasthed og Kærlighed, der altid er strømmet mig i Møde fra mit Aandsarbejdes interesserede Venner og Medarbejdere, føler jeg det som en stor Glæde, at Timen nu er kommet, da jeg kan tilbyde alle disse mit Arbejdes Venner Mulighed for direkte at være med i dettes store Videreførelse ud til Menneskeheden.

– – –

Dette mit Tilbud er en Indbydelse til Dem alle om at være med til at fundere Feriebyens Økonomi, saa den kan blive det førnævnte internationale Kulturcentrum, den er bestemt til at være. Som det er Dem bekendt igennem "Kosmos" for Marts og April er nævnte Økonomi funderet ved, at nogle enkelte af Sagens Venner har stillet sig til Raadighed som Garanter for Banklaan. Men da denne Ordning kun er en midlertidig Foranstaltning, indtil Sagen kan blive sin egen Bank, skal den afvikles i Løbet af nogle faa Aar. Den fuldkomneste Løsning for Foretagendet vil da være [slut på side 259] denne, at give alle i Sagen interesserede Adgang til at blive dens Kreditorer i Stedet for Banken, der jo betyder haarde Betingelser, stor Rentebyrde og Beslaglæggelse af Garanternes Ejendomme.

Da Sagen nu tæller saa mange Venner og Interesserede, som Tilfældet er, behøver Laanene for hver enkelt Persons Vedkommende ikke at være større, end at alle kan være med. Og da jeg allerede forlængst har modtaget Forespørgsler fra mange af Sagens Venner om at faa Lov til at være med, har jeg i Samraad med Sagens juridiske og regnskabskyndige Medarbejdere besluttet mig til at løse Problemet ved hos alle Sagens Interesserede at optage et Partialobligationslaan.

Dette Partialobligationslaan bliver paa Kr. 1.000.000,–, skriver een Million, til pari Kurs og med en Forrentning af 4 % p. A. Det er selvfølgelig ikke Hensigten, at dette Laan skal skaffes til Veje paa én Gang, men da der er opnaaet en rimelig Afviklingsfrist overfor Banken, er det Tanken at forsøge Laanet optaget over en femaarig Periode. [slut på side 260]

Naar Laanet allerede paa nuværende Tidspunkt ansættes saa højt, hidrører dette fra, at jeg indenfor denne Tidsperiode anser det for nødvendigt at foretage forskellige Udvidelser og Forbedringer, som ikke i Dag kan foretages paa Grund af Materiale- og Varemangel. Der tænkes her paa Foredragssal, Funktionærbolig, Porcelæn og Sengeudstyr etc.

Til Driftskapital, Køb og Ombygning m. v. af Klintsøgaard er paa nuværende Tidspunkt investeret ca. Kr. 700.000,–, saaledes at de resterende Kr. 300.000,– skal anvendes til de nævnte Formaal.

Partialobligationslaanet udbydes i Obligationer paa Kr. 100,– pr. Stk., og Laanet afdrages med Kr. 20.000,– pr. Aar ved Udtrækning af 200 Stk. Obligationer. Laanet afdrages første Gang pr. 1. Januar 1952 under Hensyn til Tegningsperiodens Længde.

Paa Grund af, at Udstykningen af Klintsøgaard endnu ikke er gennemført, og at de Laan, der er optaget, ogsaa hviler paa Ejendommen, kan Partialobligationslaanet ikke tinglyses, før disse Forhold er bragt i Orden, men til sin Tid er det Hensigten at tinglyse Partialobligationslaanet som en første Prioritet i saavel Klintsøgaard som Feriekolonien og Gartneriet eller med andre Ord i hele "Kosmos Ferieby".

For at imødegaa enhver Form for mulig Misforstaaelse gør jeg med det samme opmærksom paa, at samtlige Beløb, der indbetales til statsautoriseret Revisor Knud Hansen, Odense, som efter mit Ønske administrerer Laanet, udelukkende anvendes til Afdrag paa de nu eksisterende Laan og til Forbedring og Udvidelser.

Indtil Partialobligationerne teknisk kan udfærdiges, vil Tegningen af Laanene kunne foregaa paa den Maade, at jeg personlig udfærdiger Gældsbevis for de indbetalte Beløb, som saa senere kan ombyttes med Obligationer for et tilsvarende Beløb.

Indtegningsskema følger vedlagt. Alle yderligere Oplysninger faas ved Henvendelse her til Bureauet mellem Kl. 9–16 samt til statsautoriseret Revisor Hr. Knud Hansen, Hjallesevej 76, Odense.

– – –

Med Oprettelsen af denne økonomiske Struktur er der saaledes aabnet Adgang for de allerfleste af Sagens Venner og Interesserede til at kunne være med i vor fælles store Sags Fundering. Og i Tillid til, at alle mit Aandsarbejdes Venner forstaar mig, vil jeg slutte denne min Henvendelse til Dem med endnu engang at pointere, at enhver, der rækker Haand til nævnte Sag, er med til at bane Vej for en ny Kulturs humanistiske eller menneskekærlige Solskin ind over en ulykkelig Menneskeheds kosmiske og legemlige Invaliditet og kulturelle Ruinhobe.

Med kærlig Hilsen.