Ældre årgange af Kosmos mv.

<<    2:5    >>

Politiets og retsvæsenets håndhævere benytter de samme metoder som forbryderne

Politiets angreb på de asociale væsener er således disse væseners egen karmaudløsning. Hvis ikke de nævnte væsener var asociale eller forbryderiske anlagte imod samfundet, var en pest for den højere intellektuelle kultur, ville de umuligt kunne angribes af noget politi, da et sådant jo da var totalt overflødigt og dermed uden betingelser for at kunne eksistere. Politiets eller øvrighedens angreb på de asociale væsener kan således ikke være noget absolut angreb, men er udelukkende en bivirkning af de asociale væseners angreb på samfundet. Det er en reaktion, udløst af angriberne selv. Det er således ikke politiet, der er disse væseners angribere, men derimod de pågældende væsener selv. Politiet er bare de medier eller redskaber, ved hvilke de asociale væsener eller forbryderne, om end ganske ubevidst, iværksætter angreb på eller forfølgelse af sig selv. Og jo mere asocialt eller livsfarligt forbryderisk disse væsener angriber samfundet, desto mere livsfarligt iscenesætter de politiets eller myndighedernes angreb på dem selv. Derfor finder vi også indenfor politiets eller retsvæsenets håndhævere de samme metoder, mordvåben, knipler og revolvere etc. benyttet, som forbryderne betjener sig af. Og jo mere robust og primitivt et samfund og dets forbrydere er, desto mere tilsvarende robust og primitiv er også myndighedernes forholdsregler overfor dets forbrydere eller asociale elementer. De må anvende både dødsstraf og tortur, de må bruge skydevåben og galger, de må bruge list, magt, vold etc. At de således må betjene sig af de samme metoder, midler og våben som forbryderne, viser, at det er forbrydernes egne udløste tankearter og atmosfære, der fungerer, men nu er der bare den forskel, at de asociale mentale energier er nået over i fremmede hjerner og igennem disses ophavs reaktion eller udfoldelse drejer tilbage imod deres første ophav, der så bliver genstand for denne deres egen asociale energivirkning, som nu kommer tilbage og rammer dem selv efter således at have passeret et kredsløb.

Men sådanne tilbagevendende energier er nu ikke mere asociale eller forbryderiske. Nu er de en beskyttelse for samfundets struktur. Nu lukker disse af forbryderen selv udløste asociale handlinger selv forbryderen eller det samfundsfarlige individ inde i en afspærring (fængsel), så det foreløbig ikke kan komme til at genere samfundet. Og jo mere livsfarlig vedkommende forbryders asociale handlemåde har været, desto mere livsfarlig bliver hans indespærring eller de tilbagevendte mørke energiers reaktion på ham selv, ja, medfører strafarbejde eller ligefrem hans egen undergang i form af henrettelse. De energier, han selv udsendte som dødsenergier [slut på side 39] imod samfundet, er ved deres tilbagekomst til sit ophav nu ikke mere asociale eller livsfarlige for samfundet, men er derimod blevet livsfarlige eller underminerende for hans egen eksistens.

Energiernes kredsløb

Det er rigtigt, at forbryderne ikke ved af, at deres straf er deres egen personlige udløsning, der er kommet tilbage, befordret af andre væsener (her i dette tilfælde politiet). Derfor bliver de bitre på politiet eller de væsener, der har været medier eller redskaber for energiernes tilbageføring i kredsløbet. Og således betinger loven for energiernes kredsløb eller bevægelse, at alle levende væseners energiudløsninger, hvilket vil sige: reaktionen af tanker og handlinger, de har udløst mod medvæsenerne, uundgåeligt kommer tilbage. Derved bliver det lige så uundgåeligt for individet i længden at blive ved med at være ukendt med, hvordan det føles at opleve den eller den form for ubehagelighed, som han selv vanemæssigt og ubevidst udløser igennem sin daglige væremåde overfor omgivelserne. Det er denne tilbagevenden af energierne eller reaktionerne af de handlinger, væsenet har begået, der kaldes erfaringer. Af erfaringerne lærer individet efterhånden, hvad der er klogt eller uklogt med hensyn til opbygningen af dets egen skæbne og med hensyn til skabelsen af virkelig, sand lykke i tilværelsen.

Livet består i, at medvæsenernes bevidsthedsenergier kun kan befordres igennem os og ikke uden om os

Vi har således her igennem en kosmisk analyse set kerneprincippet i den daglige skæbnedannelse for væsenerne. Vi har set, at væsenerne kunne angribe hverandre og underminere hverandres tilværelse. Men vi har også set, at denne underminerende tilværelsesform ifølge energiernes kredsløb eller loven for bevægelse ganske rigtigt kunne gå ud imod sit mål, blive den forfølgelse af det væsen, den var tiltænkt, men at den her uundgåeligt glider udenfor sit ophavs kontrol og besætter eller overskygger sådanne andre væseners hjerne og bevidsthed, der har evne til at befordre dem tilbage. Ophavet til disse energier kan derfor ikke gardere sig imod denne tilbagevenden af sine egne udsendte energier. Disse energier beherskes nu ikke mere af hans egen, men af andre væseners hjerner og vilje. Disse andre væsener fornemmer disse energier som et begær efter at binde og uskadeliggøre deres ophav eller påføre det en eller anden ubehagelig tendens, altså lige akkurat det samme begær, som dette ophav havde overfor den, der var målet for nævnte energiers udsendelse. Hvis ikke det netop var således, kunne der jo aldrig nogen sinde blive tale om gengældelse, had eller vrede, ligesom der naturligvis heller aldrig kunne blive tale om oplevelse af glæde og lykke eller en fuldkommen skæbne rent bortset fra, at enhver form for liv eller oplevelse ville være en total umulighed. Livet består jo netop i, at medvæsenernes bevidsthedsenergier kun kan befordres igennem os og ikke udenom os. Hvad er vor tankefunktion andet end en sansning af reaktionen af vort eget væsens eller selvs berøring med andre væseners liv og fornemmelse? - Kom vor tankeenergi ikke i berøring med energi, udløst af andre væsener eller andre ophav end os selv, og disse andre ophavs reaktion her overfor ikke var en drejning af vore egne mod næsten udløste energier tilbage mod os selv, ville der aldrig nogen sinde kunne opstå nogen som helst oplevelse. [slut på side 40]

Vore medvæseners reaktioner overfor os er livets spejl

Det er således her synligt, at vort liv udelukkende er oplevelsen af omgivelsernes eller medvæsenernes tilbagekastning af vor mod dem udsendte tankeenergi i form af tilfredsstillelser af vore højst forskellige normale eller unormale begær. Denne tilbagekastning af vore egne udløste energi- eller tankeformer er vor skæbne. Vore medvæseners reaktion overfor os er livets spejl. I denne reaktion ser vi vort virkelige åndelige udseende, vor sande kosmiske analyse eller den absolutte sandhed om os selv.

Vi har således set, hvorledes den guddommelige verdensplan befordrer udviklingen af vor evne til at opleve vore omgivelsers fornemmelse af vor egen handlemådes behagelige eller ubehagelige påvirkning af dem. Det er altså magtpåliggende for forsynet eller ophavet bag verdensplanen at få bibragt os denne evne. I samme grad, som vi mangler denne evne, må vi være uvidende om vore handlingers natur som behagelige eller ubehagelige for vore omgivelser. Og med denne uvidenhed ville vi jo være uden indsigt bag viljen, der er nødvendig for at kunne tilsigte enten det behagelige eller det ubehagelige for vore omgivelser eller vor næste.

Nysgerrighed skaber viden

For at få et grundlag for styringen af vor vilje må vi altså have viden. Men for at få viden må vi udløse handling. Den første form for udløsning vil derfor nødvendigvis befordres af hungeren efter viden. Denne hunger kender vi som den almindelige nysgerrighed. Vi finder derfor denne nysgerrighed allerede hos dyrene. Selv køerne på marken kigger meget nysgerrigt og interesseret efter usædvanlige ting, der foregår omkring dem. Hvis disse ting ikke er af en sådan art, at de forskrækker dem, vil de endog prøve på at undersøge disse, lugte til dem og slikke på dem eller lignende. Herved gør de allerede små erfaringer, opdager spiselige eller ikke-spiselige ting eller ting, der er behagsdannende eller velgørende og ting, der er smertebringende eller dræbende. Væsenerne får derved udviklet et kendskab, ved hvilket de så igen kan styre og lede deres vilje, så de kan tilegne sig behagsfornemmelser og undgå ubehagsfornemmelser på disse nyopdagede områder. Men efter at de har gjort denne opdagelse, er nysgerrigheden i nævnte område jo tilfredsstillet. Denne kan derfor ikke mere være motiv for dets tiltrækning til samme område. Herefter vil tilnærmelsen derfor kun befordres i kraft af væsenets viden om den behagsfornemmelse, som det kan tilegne sig her, ligesom dets frastødning til området er baseret på den erfarede viden om den eventuelle ubehagsfornemmelse, det kan blive genstand for her. På denne måde begynder individet igennem erfaringsdannelsen at få indsigt i, hvad der er livsbefordrende, og hvad der er livsødelæggende for det i dets daglige liv.

Det fødte angrebsvæsen er kun besjælet af sin egen selvopholdelsesdrift

At væsenet med al sin viljekraft her søger tilnærmelser eller dragning imod de ting eller foreteelser, igennem hvilke det ved, at det kan opnå behagsfornemmelse og helst går uden om de ting, der er ubehagelige, er naturligvis en selvfølge. Det bliver da herigennem foreløbigt udviklet til at blive et væsen, der kulminerer i selviskhed eller egoisme. Det kan igennem denne udviklingsproces kun blive besjælet [slut på side 41] af sin egen selvopholdelsesdrift. Denne udviklingslinje kan således udelukkende kun udvikle væsenet til for enhver pris at tilegne sig tilfredsstillelsen af sine begær efter det behagelige ganske uafhængigt af, hvad dette så end måtte koste af ubehagelighed for dets omgivelser eller næsten. Og vi har her det fødte angrebsvæsen. Det er en sådan væsenstilstand, der ligger til grund for dyreriget.

Men da det er en kendsgerning, at der findes væsener, der hverken angriber andre væsener eller søger sine egne begærs tilfredsstillelse på andre væseners bekostning, er det også en kendsgerning, at det levende væsen rummer langt dybere sjælelige muligheder end dette, at kunne opretholde sit eget velbefindende på andre væseners bekostning. Men derved bliver det jo yderligere en kendsgerning, at karmalovene må være af en tilsvarende dybere natur end den øjeblikkelige, direkte ydre fysisk reagerende. I modsat fald måtte egoismen og dermed krigens eller angrebets kulmination være toppunktet for al menneskelig udvikling, åndelig storhed, intellektualitet og kultur, hvilket viser sig ikke at være tilfældet. Ja, kendsgerningerne viser jo netop, at denne side ved livet eller det levende væsen allerede i årtusinder er forkyndt som væsenets lavere eller "syndige" natur, ligesom man har tilrådet udviklingen af en højere natur.

Der findes et højere trin end det rent egoistiske

Hvad giver da denne højere natur i det levende væsens mentalitet sig udslag i? - Den giver sig udslag i, at der i det pågældende væsen begynder at vise sig en evne, ved hvilken det fornemmer andre væseners oplevelser af ubehag, hvilket jo er totalt umuligt hos det førstnævnte kulminerende angrebsvæsen. Dette væsen har kun sans for at kunne fornemme de ubehageligheder, der kommer til udløsning i dets egen mentalitet og organisme. Det er derfor, det så hensynsløst kan leve på andre væseners bekostning. Ja, det ved naturligvis teoretisk, at den eller den lemlæstelse eller lidelse, det påfører andre væsener, af disse fornemmes som smerte og lidelse, af hvilken grund det derfor undertiden endog kan bruge denne viden som grundlag for sin iværksættelse af hævn eller egoistiske begærs tilfredsstillelse, men det har ingen som helst dybere sjælelig fornemmelse af, hvor "ond" eller ubehagelig lidelsen kan være for den, den er tilsigtet. Dette giver sig til kende derved, at det netop kan nænne at påføre andre væsener nævnte smerte eller lidelse. Da der samtidigt findes andre væsener, der absolut ikke kan nænne at påføre andre væsener den omtalte smerte og lidelse, bliver vi således her vidne til en forskel på væsenernes sansemæssige indstilling overfor omgivelserne. Der eksisterer altså en forskel i dette at kunne nænne. Væsenerne kan således ikke alle nænne at udløse den samme lidelse og smerte overfor deres næste. De står her på højst forskellige trin. Nogle væsener er meget hævngerrige, kolde og hjerteløse overfor næsten, medens andre i større eller mindre grad hellere selv vil lide, end at andre skal lide. Det bliver derved en kendsgerning, at der eksisterer et endnu højere trin end det rent egoistiske.

Men hvordan er dette højere trin da blevet til? - Hvad er det for en evne, der får væsenerne til hellere selv at lide end at bevirke, at andre skal lide? - Og betyder da denne evne ikke undergang for det pågældende væsen selv? - Den bevirker i sin yderste konsekvens lige akkurat kulminationen af modsætningen til egoistens manifestationsform. Medens egoisten i yderste tilfælde hensynsløst ofrer andres liv for at redde sit eget, ofrer det uselviske væsen hellere sit eget liv end [slut på side 42] andres, hvis det dermed kan befri andre fra ulykke og lidelse. Vi står således her overfor to særlige væsenstyper. Den sidste dokumenterer som kendsgerning urokkeligt sig selv som den højeste i udviklingen, idet den ubestrideligt er den sidste og udgør den idealtype, som er al nutidig højeste idealismes og morals store fremtidige mål, medens den anden type i en altovervejende grad repræsenterer samfundets underverden eller de asociale elementer bag fængslernes eller tugthusenes mure. Sådanne væseners egoismes glanstid som almen anerkendt idealisme er et for længst udlevet stadium i jordmenneskehedens historie, der i dag kun udgør en myte om fortidigt barbari og hedensk gudsdyrkelse og slavetilværelse eller brutal underkastelse af den stærkeres magt, og hvor begrebet ret endnu var noget ufatteligt, hinsides alt indenfor den mentale horisont.

Udviklingen eller verdensplanen har altså her vist, at den har et helt andet mål med det levende væsen end dette, kun at gøre det til en kulminerende egoist, til et blot og bart dyrisk væsen, der kun lever for sin absolutte egen interesses skyld.

Der findes en anden erfaringsoplevelse end den rent fysiske

Hvordan bærer verdensplanens ophav sig da ad med at forvandle egoisten til et uselvisk eller næstekærligt væsen? - Der må nødvendigvis finde en anden erfaringsoplevelse sted end den før beskrevne fysiske, hvor væsenet øjeblikkeligt og direkte konstaterer reaktionerne af sit forhold til omgivelserne eller materierne. Der må være en skjult horisont, hvor der udløses andre realiteter end netop dem, der er synlige på den ydre fysiske overflade. Her på denne overfalde ser væsenet med lethed alt, hvad der er øjeblikkeligt og direkte behageligt for dets sanser og dermed for dets foreløbige eksistens. Men det ser ikke, om denne behagsdannelse for dets nutidige eksistens muligvis skulle have en efterfølgende virkning, som måske var alt andet end behagelig for en senere eksistens. Det kan nemlig ikke følge reaktionerne længere end der, hvor de endnu forekommer på det fysiske plan, og ser derfor slet ikke, hvad disse reaktioner bevirker på det åndelige plan. Hvis bersærken slog et menneske ihjel, var han en helt, blev hædret som aspirant til gudehjemmet Valhal med dets materialistiske herligheder. Hans mordmanifestation skaffede ham således øjeblikkelig og direkte virak og den heraf følgende behagsfornemmelse. Når en nuværende forretningsmand gør en "god handel", hvilket vil sige: sælger en ting for en pris, der ligger svimlende over tingens sande værdi, og han derved har tilegnet sig en værdi eller rigdom, han i virkeligheden slet ikke har ydet noget for, fornemmer han det som en strålende direkte behagsfornemmelse. Ingen af disse to personer, bersærken og forretningsmanden, morderen og bedrageren ser andet end netop den behagsfornemmelse, som vedrører dem selv. Den ubehagsfornemmelse, som er vederfaret ofrene for deres handlemåde, ser eller fornemmer de slet ikke. Og de kan jo umuligt erfare en sådan handling på anden måde end som storartet eller glimrende, idet den jo skaffede dem behagsfornemmelse og dermed en vis form for glæde ved at være til.

Hvis de pågældende væseners handlemåde ingen som helst virkninger havde, ville de nævnte væsener heller aldrig nogen sinde komme til at fornemme noget andet end netop den behagsfornemmelse, de så energisk havde tilegnet sig på deres næstes bekostning. Hvordan skulle sådanne væsener vel bringes til at opleve noget i retning [slut på side 43] af at fortryde en sådan handlemåde? - Hvordan skulle de bringes til at udgøre væsener, der ikke mere kan nænne at manifestere mord, bedrageri eller lignende overfor deres næste? - De levende væsener måtte jo blive ved med at være "dyr". Er det ikke netop denne mangel på at kunne fornemme andres ubehagsfornemmelser, der adskiller dyret fra det absolut fuldkomne menneske eller en Kristus? - Har tigeren nogen som helst forudsætning for at kunne have medlidenhed med det levende væsen, der er blevet dens offer eller bytte? - Har hajen eller krokodillen nogen som helst medlidenhedsskrupler overfor det menneske, i hvis kød de eventuelt kommer til at plante deres skarpe dødbringende tænder? Er det ikke netop med strålende velbehag og glubskhed de befordrer dette bid?

Dyret kan ikke "synde", det er det kulminerende angrebsvæsen

Men når disse væsener slet ikke på nogen som helst måde har sanser eller evner, ved hvilke de kan føle medlidenhed overfor andre væsener og i særdeleshed ikke overfor de væsener, der er deres ofre, kan deres handlemåde jo umuligt være "syndig". At det netop ikke er syndigt bliver til kendsgerning igennem den omstændighed, at disse dyr måtte dø, hvis de havde en sådan medlidenhed og ikke kunne nænne at dræbe. I deres nuværende fremtræden er det en livsbetingelse for disse væsener, at de får stillet deres sult med kød eller animalsk føde. Det femte bud: Du skal ikke dræbe, kan således ikke have nogen som helst betydning her, thi hvis væsenet overholdt dette bud, ville det jo betyde, at det dermed dræbte sig selv. Og dette at dræbe sig selv er som bekendt også at overtræde det femte bud. Vi står altså her overfor det kulminerende eller totale angrebsvæsen. Det lever således i en bevidsthedssfære, hvor det er en livsbetingelse at dræbe. Det vil altså sige, at man her opfylder livet ved at myrde. Man er ganske udenfor den mentale sfære, hvor de moralske love doceres som næstekærlighed. Ved at se på dyrenes liv, ser vi ind i en verden, hvor opfyldelsen af det, der doceres menneskene som livsbetingende moral, ville være den rene gift, ja, ville ligefrem være et helvede, hvis den skulle praktiseres. Dog ser vi indenfor dyrenes seksuelle liv og i forholdet til deres afkom en vis form for medfølelse, der giver sig udslag i beskyttelse af ægtemagen og afkommet og sammenhold i selvopholdelsesdriften.

Med hensyn til medfølelse i de felter, der ligger her udenfor, er dyret i dets mest vilde og rovgridske natur totalt immun. Det lever i kontakt med sin naturs love. Det kan af naturen ikke synde og vil således heller ikke kunne få noget at fortryde eller angre. Angreb, krig, mord og drab betyder dagligt liv og velvære for dette væsen. Det udgør krigeren i den renkultur, der er i kontakt med Guds vilje.

(Fortsættes). >>