Stjernesymbol i menu


Livets Bog
 
Eftersom detta verk [Livets Bog] utgör en fundamental vetenskap om livet och därmed är en faktor i all kunskap om vad som skapar harmoni och disharmoni såväl i det levande väsendets liv och tillvaro som i nationers, kulturers eller människosamhällets uppkomst, kulmination och undergång, kan dess tankematerial eller analyser inte undgå att bli fundamentet för skapandet av en absolut ”bestående fred” mellan folken, mellan riken och länder överallt på jorden.
(Artikelsamling 1, art. 14.2)

Livets Bog består av sju delar och är Martinus stora centrala verk. Det utgör tillsammans med Den eviga världsbilden, del 1–5, med 77 symboler kärnan i hans beskrivning av den andliga vetenskapens världsbild. Naturen är den "livets bok" vars språk människan håller på att lära sig att förstå. Det sker bland annat genom vetenskapens erfarenheter. Utan kunskap om de fysiska naturlagarna skulle människan inte vara i stånd att använda naturkrafterna och skapa dagens teknik. Genom att hon får kunskap om de andliga naturlagarna får hon gradvis möjlighet att också förstå sig själv och andra – och finna en mening, logik och kärlek i tillvaron.

Livets Bog lägger grunden till en vetenskap om livet. Den redogör för de principer som gör vår livsupplevelse möjlig. Den visar hur vår existens är förbunden med naturens helhet, och hur vi skapar vår framtid, vårt öde, genom det sätt på vilket vi i dag tänker och handlar. Vi befinner oss i utveckling, är på väg att bli "riktiga", färdigutvecklade människor. Principen om "den starkares rätt", diktaturen, undergrävs till förmån för en växande human livsinställning, demokratin. Vår tids mörka världshändelser är födslovåndor för en framtida ljus världskultur, som leder till en genomgripande förändring av tillvaron för oss alla.

 

Del 1
Del 1 är en inledning till verket och samtidigt en bra introduktionsbok. Den innehåller Martinus företal till Livets Bog och beskriver en rad kärnelement i Den eviga världsbilden. Ur innehållet: Världssituationen — Den gudomliga skaparprincipen — Den nya världsimpulsen — Ett internationellt världsrike under skapande — Mänsklighetens mottaglighet för den nya världsimpulsen — Grundenergier och tillvaroplan — Utveckling från djur till människa ─ Åtta symboler med förklaringar. 261 sidor.

Del 2
Del 2 beskriver den "kosmiska kemi" med vilken Martinus utvidgar den kemiska vetenskapens lära om de fysiska ämnenas reaktion till att också omfatta läran om de "överfysiska" ämnenas reaktion, d.v.s. den materia och de energiarter som ligger bakom den kända fysiska världen. Ur innehållet: Lagen om ämnenas reaktion — Kosmisk kemi är "ödesvetenskap" — Jagets eviga kraftkällor — Sömnen och dess natur — Symbolen "Grundenergiernas kombination" — Tankeklimat — Den treeniga principen som tillvarons högsta analys — Kosmisk språkundervisning — Livsmysteriets grundfacit. 316 sidor.

Del 3
I del 3 fortsätter beskrivningen av den kosmiska kemin med huvudämnen som: symbolen "Kretsloppsprincipen", symbolen "Livsmysteriets lösning" och en genomgång av "63 livssubstanser". Ur innehållet i övrigt: Naturen utgör ett levande väsen — Vad betyder uttrycket "som Guds avbild"? — Livet är en rytmisk rörelse mellan två ytterpoler — Hur talanger och anlag blir till — Vad talsystemet uttrycker. 399 sidor.

Del 4
Del 4–7 har en gemensam huvudrubrik "Det eviga livet". Analysernas fokus skiftar här från de levande väsendenas yttre kosmisk-tekniska struktur till de levande väsendenas livsupplevelse i dess mångfald av former. Ur innehållet i del 4: Det levande väsendets förnimmelseperspektiv — Timliga och eviga analyser — Alla levande väsen är en familj — Vem är vår nästa? — Kärlek till nästan och sexualitet — Världsåterlösningsprincipen — Symboliken i berättelsen om Adam och Eva — Äktenskapet — Förälskelse — Förbrytare, hämnd och straff — Den äkta och den falska affärsprincipen — Demokrati och kommunism — Politik och religion — Symbolen "Livet och döden". 467 sidor.

Del 5
Del 5 har huvudämnet "den högsta elden" med fokus på Martinus kärnanalyser av "den sexuella polförvandlingsprincipen". Ur innehållet: Maskulina och feminina väsen — Halvkön och helkön — Varför religionerna inte kan frälsa mänskligheten — Meningen med begreppen: "som Guds avbild" och "Kristi återkomst" — Djuret blir människa — Äktenskapet och kärleken till nästan — De lyckliga och de olyckliga äktenskapens zoner — De olika människotyperna: från A- till K-människor — "Den stora födelsen" — Det sexuella området är det kosmiska kretsloppets alfa och omega. 268 sidor.

Del 6
Del 6 har huvudämnet "Guds rike eller livets äventyr" med fokus på vägen ut ur mörkret och den begynnande insikten i de högre medvetandenivåerna. Denna utveckling betecknar Martinus som "livets största äventyr". Ur innehållet: Reinkarnationsprincipen — Logik, lagen för skapelse — Kosmiskt medvetande är detsamma som "den heliga anden" — Bön och meditation — Världsalltet är ett levande väsen — Naturens detaljer är "bokstäver", "ord" och "meningar" i ett "överjordiskt språk" — Alla sjukdomars djupaste orsak — Allt är mycket gott — Intuition och kosmiska glimtar — Nästankärlekens makt är större än atombombens — Väsendets fria vilja — Tankekraft är livskraft — Vad är elektricitet? — Rörelsens innersta orsak. 306 sidor.

Del 7
Del 7 har huvudämnet "den kosmiska världsmoralen" med fokus på det sätt att vara som är nästankärlekens, och som kommer att utgöra fundamentet i det kommande människorikets livsform. Ur innehållet: Intolerans håller människor i permanent krigstillstånd — När makten och inte rätten dikterar tillvaron — Hur människan blir fri från mörkt öde — Fundamentet i den kosmiska världsmoralen — Skapandet av verklig fred är en fråga om utveckling — Lidandeerfarenheter kommer att leda mänskligheten ut ur domedagens rädsla — Skillnaden mellan förälskelse och kärlek till nästan — Livets största krav på människor i dag — Den nya världskulturen har redan börjat — Efterskrift. 184 sidor.