Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   Kap:  
(1-34) 
 
Avancerad sökning
Innehållsförteckning för Julevangeliet   

 

 
1 KAPITLET
Julevangeliet är i sin djupaste analys ett mysterium, en ockult företeelse
Liksom vart och ett av de andra evangelierna eller de grundläggande bibliska traditionerna och budskapen har en för allmänheten uppenbar tolkning, som så småningom rotfäst sig hos människorna som ritualer eller religiösa ceremonier och sålunda på detta sätt blivit tradition, och dessutom har en för allmänheten dold sida, så har också julevangeliet sin för allmänheten uppenbara ordform eller terminologi, som för länge sedan blivit den kristna världens största och käraste tradition, och en för allmänheten dold sida. Julevangeliet är således liksom de andra stora religiösa budskapen i sin djupaste analys ett mysterium, en ockult företeelse. Och det är denna ockulta företeelse som är den fundamentala, orubbliga sanningen i evangeliet, helt oberoende av om den för allmänheten uppenbara bokstavsformen eller terminologin endast är dikt eller den verkligen beskriver en historisk händelse. Det blir av helt underordnad betydelse, om dessa stora bibliska eller religiösa traditioner är uttryck för händelser som verkligen ägt rum och om de nämnda personerna verkligen levt eller de aldrig någonsin existerat. Och ju mer man lär känna detta, desto klarare ser man hur dumt och onyttigt, ja till och med skadligt det i själva verket är med diskussioner och religiösa stridigheter härom, och att alla som deltar i sådant blott är enfaldiga personer som "inte vet vad de gör". Och ju mer dessa stridslystna religiösa personer hör hemma bland predikanter, präster eller övriga auktoriserade andliga myndigheter, desto mindre tilltalande blir de som tolkare av den verkliga sanningen. De är blott tolkare av sanningens yttre staffage och anpassning till en viss forntida typ av medvetande, som omöjligt kan vara annat än mer eller mindre föråldrad för varje senare tidpunkts psyke eller mentalitet. Att t.ex. tvista om var Jesus föddes eller var han höll sin bergspredikan, om han blev korsfäst och begraven här eller där eller om han i verkligheten aldrig någonsin existerat, är alltså lika dumt och meningslöst som det skulle vara att tvista om solens existens eller icke-existens. De bibliska traditionerna och särskilt Nya testamentets två stora traditioner, julbudskapet och påskbudskapet, har inte till huvudändamål att vara historiska data. De är inte avsedda att vara material för arkeologer eller att vara orubbliga vetenskapliga hållpunkter för senare tiders nitiska materialistiska forskare. I så fall skulle de i stor utsträckning ha varit helt annorlunda avfattade. Upphovsmännen till de bibliska berättelserna har aldrig någonsin tänkt skapa hållpunkter för en materialistisk vetenskap. Hur skulle väl detta ha gått till? – En materialistisk vetenskap, sådan den i dag utövas, totalt avskild från den religiösa principen, var något helt okänt förr i världen. Hela mänsklighetens historia fram till våra dagar har inte varit en "tvivlets" utan en "trons" tidsålder. Den mentala livsbetingelsen var därför i äldre tider inte en fråga om mått, vikt, avstånd, tid, rum och hastigheter. Det var inte en fråga om ämnenas kemiska sammansättning eller innehåll, om stjärnhimlens eller universums fysiska struktur, jordens, solens och månens rent materiella analyser, ty sådana frågor kunde ännu inte alls föreligga.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.