Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   Kap:  
(1-34) 
 
Avancerad sökning
Innehållsförteckning för Julevangeliet   

 

 
31 KAPITLET
Sexuella villfarelser och abnormiteter under jordmänniskans polutveckling
Nu finns det kanske läsare som här vill fråga, om det verkligen är meningen att en man skall älska en annan man på samma sätt som han brukar älska en kvinna, och om en kvinna skall älska en annan kvinna, så som hon annars brukar älska en man. Och här måste svaret naturligtvis i allra högsta grad bli nekande. Det är naturligtvis inte livets mening att en man skall älska en man eller att en kvinna skall älska en kvinna, ty i så fall behövde ju livet eller försynen varken skapa om mannen eller kvinnan till helt nya sexuella väsen. Då hanväsendet och honväsendet i renodlad form organiskt är skapade till att kunna älska endast det motsatta könet, kan varken mannen eller kvinnan på fullkomligt sätt älska ett väsen av sitt eget kön. Och då detta är ens nästa i lika hög grad som ett väsen av det motsatta könet, kan sålunda kärlekslagen, vilken absolut betingar att man skall älska sin nästa som sig själv, omöjligt uppfyllas på ett fullkomligt sätt, så länge man ännu mer eller mindre framträder som man eller kvinna. Att påbjuda att ett hanväsen skall älska ett hanväsen och att ett honväsen skall älska ett honväsen, eller att en man skall älska en man och en kvinna en kvinna, vore lika dåraktigt som att påbjuda en fisk att leva i luften och en fågel att leva i vattnet. När det likväl förekommer väsen, män och kvinnor, hos vilka det finns en tendens att älska sitt eget kön, så bekräftar detta ju endast, att det inom dem redan håller på att uppstå den nya organiska struktur, som skall förvandla "djuret" i jordmänniskan till ett kristusväsen eller till den fullkomliga människan, "Guds avbild".
      Men här kan det inte nog starkt betonas att denna nya sympati för det egna könet är oändligt långt borta från sin bestämmelse, ifall den yttrar sig som ett glödande begär efter att få äga ett visst väsen av det egna könet endast för sig själv och därmed avslöjar sitt upphov som ett lika glödande "förälskat" väsen. Ett "förälskat" väsen måste också känna svartsjuka och inrymmer därmed i sin mentalitet alla de sedvanliga äktenskapskvalen, olycklig kärlek och därav följande livsleda. Ett sådant väsen kan därför inte vara någon representant för den "nya människan", kristusväsendet, eller väsendet i balans. Det visar i stället tecken på just den bristande jämvikt som befordrar det manliga eller det kvinnliga väsendets förtretligheter, sorger och lidanden. Och det gör ju inte saken bättre, att det är den sexuella pol som väsendet ännu inte har någon organism för, som är den dominerande. Om en man är förälskad i en annan man och här känner ägandebegärets och svartsjukans kval, är detta ju endast ett uttryck för att hans maskulina pol i motsvarande grad är satt ur spel och att han därför regeras av sin feminina pol, med andra ord blivit ett slags kvinna i en manlig organism. Detta strider naturligtvis mot livets mening och mål och måste därför i vederbörande väsens mentalitet vridas in i sin riktiga bana: polernas balans eller harmoniska samarbete. Detsamma gäller naturligtvis varje kvinna som framträder under liknande omständigheter.
      Att dessa företeelser kan förekomma beror på en alltför hastig eller onaturligt forcerad utveckling av den motsatta polen i väsendet. Men de kval och lidanden som en sådan utveckling medför kommer ju så småningom att dämpa detta alltför hastiga tempo i den sexuella utvecklingen, så att denna pols utveckling inskränks så mycket att det åter kan bli plats för den ordinarie polens utveckling och individen därmed kan komma i en för sin utvecklingsnivå passande sexuell balans eller jämvikt. Och med denna jämvikt mellan individens två sexuella poler och det därav följande balanserade samarbetet mellan dessa poler i mentaliteten börjar de djuriska skuggornas område att avlägsnas från väsendets framträdande. Och väsendet börjar då att som en mental sol, lysande och värmande, färdas fram över sin nästas mentala himmel. Den man älskar, önskar man all lycka. I situationer då man inte gör det, är det i själva verket bara sig själv man älskar.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.