Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   Kap:  
(1-33) 
 
Avancerad sökning
Innehållsförteckning för Den idealiska födan   

 

 
KAPITEL 18
"Inre" och "yttre" betingelser för livsenheterna eller mikroväsendena i vår organism såväl som för oss själva
Liksom de livsenheter vi kallar människor, djur och växter kräver vissa speciella "inre" såväl som "yttre" betingelser för att kunna manifestera sig eller upprätthålla livet, så kräver de små livsenheter som för oss framträder i form av ämnen eller livsmedel, också "inre" och "yttre" betingelser för sin fullkomliga existens. För människornas, djurens och växternas del utgör de "yttre" betingelserna det universum eller den natur de lever i, vilket återigen innebär det klot de befinner sig på, de naturkrafter de är omgivna av, det klimat, den andliga atmosfär eller alla de realiteter som tillsammans utgör den "organism" i vilken dessa väsen just upplever livet. De "inre" betingelserna för väsendena i fråga är däremot harmonin mellan de livsenheter som i form av organ, celler, molekyler etc. upplever livet i deras kroppar, samt tillförseln av de rätta livsenheter eller levande väsen som i form av ämnen eller materia ska vara material för dessa kroppars upprätthållande.
      För livsenheterna i våra livsmedel utgörs de "yttre" betingelserna på samma sätt av det "universum", de "naturkrafter", den andliga atmosfär eller alla de realiteter som tillsammans utgör de organismer de lever i, men bara med den skillnaden, att medan dessa realiteter för människornas del utgörs av det allmänt kända universum, de kända naturkrafterna, samt deras religiösa eller kulturella standard, så utgörs det universum i vilket de här nämnda små väsendena befinner sig, av människornas, djurens och växternas kroppar. Det blodomlopp, den matsmältning, den förbränning, som äger rum i dessa kroppar kommer således att vara de små väsendenas "naturkrafter", medan den kulturella standarden för dessa väsen ju bestäms av den nivå i utvecklingen som de organismer hör till, i vilka dessa väsen hör hemma, vilket alltså återigen innebär: de organismer som är att hänföra till växter, djur eller människor.
      Till de "inre" betingelserna för dessa små väsen, eller livsenheterna i livsmedlen, hör naturligtvis också att de får rätt näring, rätt "omgivning", men detta kommer endast att beröra oss när vi i form av mat och dryck har upptagit sådana livsenheter i vår organism som inte hör hemma där, och som därför inte kan få de för dem gällande livsbetingelserna tillgodosedda i denna, utan får en onaturlig, sjuklig och dödsbringande tillvaro. När sådana livsenheter upptas i vår organism, uppstår disharmonier i denna, vilka emellanåt kan bli så starka att de till sist gör organismen helt oduglig som universum eller boning för de livsenheter som i verkligheten hör hemma där, varför denna måste gå under på ett onaturligt sätt. Dessa disharmonier kan betraktas som identiska med de i den dagliga tillvaron förekommande livsfarliga organiska sjukdomarna. Det är alltså av stor vikt för människan att i form av födoämnen införa de rätta livsenheterna i sin organism eller kroppsstruktur.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.