Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   Kap:  
(1-33) 
 
Avancerad sökning
Innehållsförteckning för Den idealiska födan   

 

 
KAPITEL 20
När "levande" ting betraktas som "döda"
Eftersom alla levande väsen i form av livsenheter är "materia", och all materia i form av "livsenheter" är levande väsen, kan det omöjligt finnas en absolut livlöshet i världsalltet. Men eftersom livlöshet är en omöjlighet, måste absolut "döda ting" också vara en omöjlighet. Och när "döda ting" är en omöjlighet, kommer det absolut att uppstå disharmoni på sådana områden där en individ just betraktar "levande ting" som "döda" och nödvändigtvis kommer att handla därefter. Det är denna abnormitet som i alltför hög grad gäller på de områden där den jordiska människan har att göra med ämnena eller materien, och i synnerhet där hon ska välja näringsämnen för sin organisms underhåll. Och på grund av denna illusion kommer hon att "synda" eller handla felaktigt, såväl mot sig själv som mot de små väsendena eller livsenheterna i materien eller födoämnena. Jag ska därför senare gå in på beskrivningen av den materia eller de ämnen som består av livsenheter, vilka särskilt hör hemma i den mänskliga organismen, det vill säga på ett särskilt sätt får – inte en lemlästande eller dödsbringande – utan en fullkomlig eller naturlig tillvaro genom att tas upp som näring i denna organism. Därvid uppstår för människan i fråga en ofelbar väg ut ur hedendomens mörka barbari eller de dräpande traditioner på näringsområdet som genom denna bok har påvisats utgöra de djupast liggande orsakerna bakom motsatsen till den verkliga hälsan, eller till den glädje och lycka som med nödvändighet måste vara en av grundpelarna i en förverkligad fred på jorden.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.