Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   Kap:  
(1-33) 
 
Avancerad sökning
Innehållsförteckning för Den idealiska födan   

 

 
KAPITEL 22
Total avsaknad av moralisk insikt i individens förhållande till de myriader av väsen som utgör hans "stoff"
Ovanstående analys innebär alltså, att varje levande väsen i kraft av sin manifestation, i kraft av allt vad det frambringar, men i synnerhet i kraft av dess särskilda kroppsstandard, representerar en bestämd, samlad energi eller vibrationsart. På denna vibrationsart beror hela dess livsupplevelse, dess förnimmelse av behag och obehag. Den är väsendets redskap för upprätthållandet av sin identitet och plats i tillvaron som "levande väsen". Detta upprätthållande är alltså baserat på en viss form för övervinnelse av andra energiformer. Om denna övervinnelse, förutom att betyda harmoni och lycka för väsendet självt, också betyder harmoni och lycka för upphovet till dessa andra energier, då blir dess egen upplevelse av livet en kulminerande kontakt med livets lagar. Men om övervinnelsen betyder död och lemlästning för upphovet till dessa andra energier, blir väsendets egen livsupplevelse på motsvarade sätt identisk med lemlästning, lidande och smärta, eller det vi kallar ett mörkt öde. Individens hela ödesutformning är alltså baserad på denna växelverkan mellan hans egen energi eller vibration och omgivningens vibration eller energimanifestation. Att detta gäller den del av individens omgivning som är att betrakta som hans medmänniskor och andra former av levande väsen i fysiskt synligt format, är ju allmänt känt och stimuleras genom religioner och tro, och bildar således bas för individens moral. Vad som däremot inte är allmänt känt eller omfattat av den jordiska människans moral, men som nu efter hand kommer att göra sig gällande i den nya världskulturens uppfattning om humanitet, är individens växelverkan med den del av hans omgivning som är att betrakta som materia, och av vilken han ju ska använda en del som föda eller näring. Genom analysen av livsenheten har vi nu sett att materiens upphov också är levande väsen, men i mikroskopiskt format. Detta innebär alltså i sin tur att individen här är ställd inför en härskara av levande väsen, med vilkas energimanifestation han också måste växelverka. Om denna växelverkan, som vi tidigare nämnt, betyder liv och utveckling, inte bara för individen själv utan också för materieväsendena, då kulminerar hans livsupplevelse i hälsa och det därav framkallade välbefinnandet. Individen blir helt fri från sjukdom. Men om denna växelverkan innebär dråp och lemlästning för materieväsendena, kommer den att utlösa återverkande krafter som medför ohälsa och sjukdom för organismen och därmed en underminering av individens andliga funktioner.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.