Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   Kap:  
(1-33) 
 
Avancerad sökning
Innehållsförteckning för Den idealiska födan   

 

 
KAPITEL 23
Varför den vegetariska födan är sundare näring än den animaliska
Enligt det ovan sagda kommer man i den nya världskulturen att mer och mer komma in på frågan: den idealiska födan. Då allt vad vi således med nödvändighet måste komma i beröring med av ämnen eller materia är levande, och vi genom vårt samarbete med dessa ämnen kan åsamka dessa livsenheter lidande och smärta eller naturlig utveckling och lycka, på samma sätt som vi genom vårt samarbete med de i övrigt erkända och fysiskt synliga levande väsendena eller medväsendena kan åsamka dessa lidande eller lycka, ska jag här peka på ämnen, vars livsenheter får en naturlig utveckling som näring i den mänskliga organismen, och sådana vars livsenheter får en onaturlig utveckling genom denna process.
      Som jag redan tidigare har nämnt, utgör den vegetariska födan ett vibrationstillstånd som av naturen är anpassat till den mänskliga organismens egenvibration, medan den animaliska födan, med undantag av mjölk, utgör ett vibrationstillstånd som utvecklingsmässigt ligger för nära inpå den mänskliga egenvibrationen. Detta innebär i sin tur, att det mellan den vegetariska födans livsenheter och den livsenhet som utgörs av det samlade mänskliga väsendet eller individen föreligger ett lagom avstånd i utvecklingen. Därmed blir individens egenvibration tillräckligt överlägsen det vegetariska vibrationstillståndet. Det blir följaktligen inte något särskilt onaturligt motstånd att övervinna för den mänskliga organismen vid omvandlingen av de rätta vegetariska produkterna till näring. Helt annorlunda förhåller det sig med den animaliska födan, vars livsenheter ju befinner sig längre fram på utvecklingsstegen och alltså kommer det mänskliga väsendets identitet som livsenhet närmare. Denna föda eller dessa ämnen representerar följaktligen ett motsvarande kraftigare eller grövre vibrationstillstånd än de vegetariska näringsmedlen. Eftersom den mänskliga organismen i sin utveckling har nått så långt fram att den är anpassad eller avstämd efter det vegetariska vibrationstillståndet, kommer ett vibrationstillstånd som är grövre eller förhållandevis starkare än detta således att utgöra ett motstånd för den mänskliga organismen. Denna organism har ju i verkligheten vuxit ifrån rovdjurets utvecklingssteg, och är inte längre en organism som likt detta väsens är byggd för att utlösa ett så starkt vibrationstillstånd att den animaliska födan inte utgör ett onaturligt motstånd. Men låt mig i detta sammanhang påpeka, att även om den animaliska födan passar rovdjuret, hindrar inte detta att livsenheterna i denna föda ändå upplever dråp och lemlästning, när den tas upp som näring i detta djurs organism. Men det är ju också just den omständigheten som utgör en av de stora faktorer som gör rovdjurets zon till ett lägre tillvaroplan, till en ofullkomlig upplevelse av livet. I samma mån som människan representerar detta utvecklingssteg, är också det ett uttryck för ofullkomlighet.
      För människans del är den animaliska födan således alltför motståndskraftig. Detta medför i sin tur att människan, för att kunna smälta denna föda, måste åstadkomma ett kraftöverskott som hon i verkligheten på grund av sin utveckling inte längre är i stånd till, vare sig själsligt eller kroppsligt, utan att det sker på bekostnad av hälsan eller den för hennes utvecklingssteg normala tillvaron. Och det är också reaktionen vid alstrandet av detta ständiga kraftöverskott, denna varaktiga överbelastning av organismen, som, vilket tidigare nämnts, ligger till grund för alla organiska sjukdomar. Visserligen har framåtskridandet för människan ännu inte nått så långt att hon kan inta en sådan vegetarisk näring som garanterat gör henne oemottaglig för sjukdom. Men den vegetariska födan kommer, även i sin grövsta form, att nedsätta sjukdomsprocenten högst betydligt och ge ett kraftfullare och sundare kroppsligt välbefinnande än den animaliska, och kommer följaktligen att bli en av de oundgängliga huvudfaktorerna på vägen mot en skönare, renare och klarare upplevelse av livet. Den vegetariska födan är det oumbärliga inträdeskortet till en förklarad tillvaro.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.