Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   Kap:  
(1-33) 
 
Avancerad sökning
Innehållsförteckning för Den idealiska födan   

 

 
KAPITEL 3
Aspiranter på kommande abnorma inkarnationer eller tillvaroformer
De jordiska människorna befinner sig alltså i en zon, där de kämpar mot sjukdomar och lidanden som är baserade på olämpligt val av livsmedel eller näringskällor. Denna kamp är så dominerande och näringsmedvetandet så felaktigt för en utomordentligt stor skara människor, att det redan nu är synligt för det kosmiska medvetandet att vederbörande väsen är på god väg att förlora sin normalitet eller sin förmåga att skapa fullkomliga kroppar i de närmast följande inkarnationerna, och därför i dessa kommer att bli lika de människor som i dag fyller våra sjukhus, psykiatriska kliniker och boenden för funktionsnedsatta. Sådana aspiranter på kommande, mer eller mindre abnorma inkarnationer eller existensformer grundade på felaktigt näringsmedvetande, är identiska med dem som i sin dagliga tillvaro framstår som viljelösa "morfinister", "alkoholister", "rökare" osv. De njutningsmedel som får människorna att höra till dessa kategorier, är alla utan undantag realiteter som är rena giftet för organismen, och de anhopar sig i denna enbart på grund av en uppstående eller tillvand helt onaturlig hunger eller törst, eftersom de på inget vis har med näring att göra, utan i sin absolut renodlade form är främmande ämnen för organismen.
      Eftersom ett ämne i själva verket är detsamma som kraft eller energi, och energi i sin tur skapar rörelse eller vibration, kan ingen av de nämnda främmande ämnena eller energierna införas i en organism utan att skapa motsvarande rörelse eller vibration. Det är denna vibration som ligger till grund för smaken. Om ett ämne inte var koncentrerad vibration, skulle det aldrig någonsin kunna ha lukt eller smak. När något smakar surt eller sött, är denna särskilda smak endast ett uttryck för reaktionen mellan ämnets vibration och vibrationen i vår tungas eller våra smakorgans vävnad. På samma sätt är det reaktionen mellan ett ämnes vibration och vibrationen i våra luktorgans vävnad som är identisk med det vi kallar ämnets "doft" eller "lukt". Ett varaktigt införande av främmande ämnen i en organism innebär alltså detsamma som att underhålla en främmande energiutlösning i denna. Men en sådan energiutlösning kan endast vara till besvär för organismens normala och nödvändiga energimanifestation, eftersom den inte kan äga rum i organismen utan att betyda motstånd mot eller ett hämmande av organismens normalfunktioner. Den reaktion som uppstår mellan den normala och den främmande energin kan alltså omöjligt betyda något annat än disharmoni för organismen. Det är en sådan disharmoni vi kallar "sjukdom". När den främmande energin är starkare än den normala energin och blir helt förhärskande, går den fysiska kroppen under och döden inträder. Genom döden, eller livet i den andliga världen, får individen, i kraft av "X2" eller sin skaparprincip, förmågan att inkarnera eller födas i en ny fysisk kropp. Men i den mån som individen genom ett felaktigt levnadssätt har underminerat eller motarbetat denna sin skaparprincip, kommer denna förmåga att i motsvarande grad bli bristfällig. Individen kommer då, som tidigare nämnts, att i motsvarande mån framstå som abnorm eller sjuk i sin nya fysiska tillvaro. Men genom dessa mörka liv eller djupgående erfarenheter blir "jaget" återfört till ljuset, men i ny, förklarad gestalt.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.