Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
   

 

"Intelligensklimatet". Kampen mellan de "troende" och de "vantrogna" och dess konsekvenser   630. Men hur ser nu dessa vandrare ut? - Ja, till att börja med har de naturligtvis inte en så ädel inställning som den ovan nämnda. De karakteriserar sig snarare som identiska med de väsen man kallar "irreligiösa". De är allesammans väsen, hos vilka intelligensförmågan blivit alltför dominerande i förhållande till känsloförmågan. Därför vill vi benämna dessa väsens samlade tankeatmosfär "intelligensklimatet". De är kulminerande skeptiker i fråga om allt religiöst. De traditionella religiösa sanningarna betraktas av dem närmast som uttryck för naivitet och övertro, emedan de enbart bedömer dessa sanningar efter den för en primitiv uppfattningsförmåga avpassade elementära terminologi som samma sanningar än i dag utläres eller framträder i. Denna terminologi är ju inte avsedd att tjäna en intelligensmässig utredning, är inte alls i något syfte menad att vara en analys, utan har tillkommit uteslutande som ett stämningsframbringande ideal, analogt med sakrament och dopförrättningar. Då dessa realiteter sålunda huvudsakligen är avsedda att tjäna som näring åt trosförmågan, kan de naturligtvis inte vara av särskilt stort värde för väsen som mer eller mindre har mist denna förmåga. Och sådana väsen betraktas därför också av de "troende" som "vantrogna", vilka, om de inte "omvänder" sig, blir "förtappade". Dessa "vantrogna" utgör med all sin skepsis och antipati mot allt religiöst ett utomordentligt vidsträckt "tankeklimat" i jordmänniskozonen. De bildar en helt annan medvetenhetssfär, en helt annan "boning i Faderns hus" än de förstnämnda. Men det är inte en "boning" som ligger vid sidan om den andra eller befinner sig på ett annat ställe i rummet. De två "boningarna" upptar samma rum, i fysisk mening. De sträcker sig över samma kontinenter, samma oceaner, samma städer och samma länder. Deras invånare reser med samma fartyg, järnvägar, bussar och flygplan. De har gemensamma gator, vägar, ja, till och med i stor utsträckning gemensamma hus, fabriker, offentliga anläggningar, institutioner, skolor, är delägare i samma företag, har aktier i samma aktiebolag etc. De två "boningarna" intar sålunda samma rum. Skillnaden mellan dem är helt av andlig art. Därför är de inte heller omedelbart synliga för den vanliga jordmänniskan. Alltså är de i det närmaste okända av henne. Ja, huvudparterna av de två sfärernas egna invånare har ännu ingen aning om dessa sina mentala hemortszoners existens eller plats i kretsloppet och känner ännu mindre till deras analyser. Men att de icke desto mindre existerar kan inte förnekas, så länge det sålunda finns verkligt "troende" och verkligt "vantrogna".
      De sistnämnda väsendena har som nämnt en alltför dominerande intelligens i förhållande till känslan. Denna förmågas utveckling har för länge sedan kvävt deras trosförmåga. De har blivit "analysmänniskor". De vill i sin livsföring endast arbeta med absolut handgripliga, fysiska realiteter. Alla företeelser som inte kan vägas eller mätas är för dem onatur, overklighet eller övertro. Men detta behöver inte betyda, att sådana människor är verkligt "onda". Tvärtom finns det bland dem många som måste betecknas som "goda" och som framträder med en fin och nobel karaktär, medan motsatsen ofta är fallet med de "troende". Bland dessa finns ofta individer av "ond" och småsint natur - något som aldrig kan förnekas, så länge man här dömer alla oliktänkande så hårt och straffar dem med inkvisition, bål och förtappelsedomar. De båda tankeklimaten eller andliga "boningarna" rymmer alltså i lika grad såväl "onda" som "goda" människor inom sig. Och man kan därför inte säga, att den ena boningen företräder en högre kultur än den andra. De är var för sig just behäftade med den brist som gör att deras invånare varken är fullkomliga eller saliga. Det kommer aldrig någonsin att kunna skapas en absolut "varaktig fred" inom dessa två zoners domäner. Därtill är individerna inom varje grupp alltför intoleranta eller oförstående inför den andra gruppens berättigade existens. Därför råder det krig mellan de båda zonernas väsen. Zonernas tankeklimat reagerar starkt gentemot varandra. De "troende" räknar de "vantrogna" som "syndare", som tillhörande "djävulen" eller andra "onda" makter, såvida de inte "omvänder sig", d.v.s. blir "troende". Och de "vantrogna" räknar inte alls med de "troende", eftersom de är dessa intelligensmässigt överlägsna. Ingen av de två grupperna förstår det rätta sammanhanget och de kan därför inte visa varandra den respekt eller tillerkänna varandra det existensberättigande som de har rätt till. Och härvid uppstår mycket otillfredsställande kosmisk-kemiska reaktioner. Tankarna blir av dräpande eller krigsbefordrande natur. Med andra ord: de två sfärernas tankeklimat blir "giftiga", blir mentalt lemlästande eller dödsbringande för individerna själva. Bevis härpå utgör alla de överfyllda sinnessjukhus och sinnesslöanstalter som finns över hela världen, samt alla krigstillstånd av materiell art eller de dräpande och bloddrypande utlösningar som de nämnda tankeklimaten alstrar i folkens dagliga utformning av livet.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.