Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
     Artikel:  
(1-2) 
 Kap:  
(1-13) 
 
Avancerad sökning
Innehållsförteckning för Blad ur Guds bilderbok   

 

 
Blad ur Guds bilderbok
1 KAPITLET
Världsalltet är Gudomens medvetande och organism
Livet i sig självt, såväl naturen, vår omgivning, som vi själva, kan tillsammans sägas utgöra Guds stora bilderbok. I denna bok tillkännager Gudomen sin eviga existens och allmakt, sin omätliga visdom och oändliga kärlek. Hela detta allomfattande tillkännagivande, denna manifestation, väller fram som en allt genomträngande och allt behärskande, allt överstrålande ljusmanifestation. Den är en levande uppenbarelse av kulminationen av alla de sex existerande stora grundegenskaper som utgör liv eller medvetande, nämligen instinkt, tyngd, känsla, intelligens, intuition och minne. I Gudomens stora bilderbok kan vi se alla dessa egenskaper varierade i den allra skönaste harmoni samt de därav frambragta jordiska och överjordiska resultaten. Allt som vi överhuvud kan bevittna, allt som kan förnimmas eller upplevas, allt som kan skapas eller frambringas kan endast existera eller bli till, emedan det utgör en eller annan komposition av verkningarna av de nämnda egenskaperna. Ser vi på allt som förekommer som mineralmateria, alltifrån stenarna på marken till frostblommorna på våra fönsterrutor, eller ser vi på växter, träd och blommor, eller vänder vi våra blickar mot djur och människor, så kan vi enbart bevittna uppenbarelser av sådant som kan frambringas genom dessa egenskapers speciella inbördes kombinationer eller samspel. Är inte de levande väsendenas organismer kulminationen av fullkomlighet? Uppvisar inte varje enskilt organ i dessa organismer en hundraprocentig ändamålsenlighet? Uppenbarar inte organen därmed en motsvarande fullkomlig teknisk idé, dvs. är uttryck för en levande tanke? Organ som är sammansatta i ändamålsenlig ordning kan ju endast existera som resultat av en motsvarande ändamålsenligt ordnad tankeföljd. Men en ändamålsenligt ordnad tankeföljd är ett tecken på medvetande eller liv. Då allt som vi får bevittna i naturens skapelse uppvisar denna planmässighet eller är kulminationen av logik och sålunda avslöjar sig som samarbetande idéer eller tankeföljder och därmed uppenbarar medvetande eller liv, blir det tydligt att det dagliga livet, naturen och vår omgivning såväl som vi själva tillsammans utgör en stor medvetandefunktion. Denna funktion, i vilken det enskilda levande väsendets medvetandeutveckling bara utgör en enda liten cells nödvändiga medverkan i ett större helt eller ett samspel, kan alltså inte tillhöra något enskilt väsen i naturen eller livet. Den kan inte vara ditt eller mitt medvetande. Vi är och förblir bara bråkdelar eller brottstycken av denna samlade medvetandemanifestation. Men ett utvecklande av medvetande, en manifestation av ändamålsenligt skapande, ett uppenbarande av en levande logisk idé- eller tankekombination som inte kan tillhöra något enskilt väsen i livet eller naturen, utan är sammansatt på ett sådant sätt att varje väsen endast kan existera emedan det är en medverkande cell däri, kan ju ingenting annat vara än ett uppenbarande av det enda stora medvetande eller det allomfattande levande väsen, i vilket vi alla "lever, rör oss och är till". Vi står här inför den levande Gudomen. Vad skulle den annars vara, hela denna stora logiska skapelseprocess som vi kallar naturen och som förmått förvandla jordklotet från flytande eldmassor till en fulländad boning för levande animaliska väsen av kött och blod – väsen som den ävenså har frambragt ur de glödande massorna? Om den inte vore Guds medvetande och om inte alla existerande organismer tillsammans vore Guds organism, manifestationsredskap eller kropp, så existerade det ju överhuvud ingenting som kunde utgöra denna företeelse. Gudomens medvetande såväl som Gudomens organism skulle då vara detsamma som "intet". Men var finner vi detta "intet"?


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.