Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(F,A,B,1-16) 
.  
(1-7) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 4 i nytt fönster Innehållsförteckning för Den eviga världsbilden, bok 1   

 

 
Förklaring till symbol nr 4
7. De tredelade figurer som på symbolen finns vid sidan av varandra, symboliserar var för sig ett levande väsen.
      Det vita fältet i en sådan figur symboliserar vederbörande väsens eviga och högsta själv eller jag.
      Det violetta fältet i figuren symboliserar väsendets eviga kosmiska struktur, som i förbindelse med jaget utgör dess övermedvetande, i vilket dess undermedvetandestruktur är rotfäst. (Härom senare.)
      Det nedersta färgade fältet symboliserar väsendets fysiska organism som det behärskar, styr och leder i kraft av övermedvetandet. Denna realitet utgör i förbindelse med jaget det eviga, verkliga, levande väsendet och den timliga fysiska organismens sanna upphov och herre. Att de tredelade figurerna förekommer i en ordningsföljd som från vänster till höger visar dem i stigande storleksgrad, symboliserar att det levande väsendet är underkastat utveckling. Genom denna utveckling växer väsendena från minerallivsformer till växtlivsformer. Från dessa utvecklas de i sin tur till djurlivsformer, och härifrån till människolivsformer. Dessa livsformer utgör var för sig de utvecklingsepoker vi i det dagliga livet känner under begreppen mineralriket, växtriket, djurriket och det totalt fullkomliga eller färdiga människoriket. På symbolen längst till vänster, markerat med den ljusa indigofärgen, har vi mineralriket, därefter i röd färg växtriket och i orange färg djurriket, samt i gul färg det färdiga eller fullkomliga människoriket.
      Från det lodräta vita strecket i djurriket fram till det gula fältet eller det fullkomliga människoriket har vi den icke färdiga jordiska människans utvecklingsdomän. Detta väsen hör ännu i viss mån till djurriket genom de från detta rike nedärvda medvetandefält som hon ännu inte har övervunnit till förmån för mänsklig mentalitet, varför hon alltså måste betecknas som icke färdig. De gula fälten symboliserar de totalt färdiga människorna, som utgör det verkliga och motsvarande färdiga människoriket, det rike som ska bli slutfacit av nuvarande ofullbordade människorike på jorden.
      Den orangefärgade stjärnan med den långa gröna strålen och den korta gulgröna strålen symboliserar den mänskliga forskningen på så sätt, att den gröna strålen till vänster representerar naturvetenskapen och den gulgröna strålen till höger filosofin. Den gröna strålen symboliserar vidare intelligensförmågan, vilken är denna vetenskaps högsta förmåga till insikt. Därför kan den materialistiska vetenskapen inte ge livsmysteriets lösning. Däremot är det dess uppgift att med sitt materialistiska vetande och kunnande bana väg för människornas behärskning av krafterna från naturens väldiga kraftocean till gagn och lindring i människornas dagliga, fysiska tillvaro.
      Den vågräta kägelfiguren på symbolen, som alltså är sammansatt av de figurer som symboliserar de levande väsendena, alltifrån mineralriket till det färdiga människoriket, utgör ett litet avsnitt av själva världsalltet. De vita och violetta fälten på detta avsnitt utgör som sagt de levande väsendenas jag och övermedvetande. Dessa högpsykiska realiteter är totalt otillgängliga för fysisk förnimmelse. De nämnda fälten ligger därför helt utanför den materialistiska vetenskapens domän. Denna begränsas därför till de nedersta olikfärgade fälten, som symboliserar väsendenas fysiska organismer eller materiestrukturer. Dessa kan den med sin intelligens utforska och analysera. Och på den grunden kan den skapa en viss filosofisk uppfattning, vilket symboliseras med den korta gulgröna strålen.
      I de vita och violetta figurerna, som utgör de levande väsendenas jag och övermedvetande eller det verkliga, primära och eviga väsendet bakom de timliga fysiska organismerna, ligger livsmysteriets lösning. Men denna lösning är alltså förnimmelsemässigt tillgänglig endast genom den religiösa principen, som i sin kulmination är detsamma som "den heliga anden" eller "kosmiskt medvetande".
      Den gula stråle som går från en liten stjärna fram till en större stjärna, från vilken två stora vita strålar utgår, symboliserar den religiösa principen. Alla stadier, såväl de materialistiska, politiska och gudlösa som de vanliga, kända religiösa stadierna i de icke färdiga människornas utvecklingsområde, är utslag av denna princip, som främjats av världsåterlösare och andra folkledare av olika andlig kvalitet, lämpliga för de folkgrupper hos vilka de inkarnerade. Denna gudomliga princips slutfacit utgör det kosmiska medvetandets födelse i människan, varigenom Gudomens skapande av människan till sin avbild, till att vara lik honom, fullbordats. Genom detta slutfacit, som i Livets Bog betecknas som "den stora födelsen", blir människan suverän och ett med Gud. Hon har därefter själv blivit "vägen, sanningen och livet". Denna födelse och det åtföljande kosmiska medvetandet symboliseras med den gula stjärnan och de från denna utgående båda stora vita strålarna upptill på symbolen.
      Upptill på symbolen ser vi en bild av jordklotet. Att den är placerad alldeles ovanför de icke färdiga jordmänniskornas utvecklingssteg, där den materialistiska vetenskapen befinner sig, ska symbolisera att klotet i sin utvecklingspassage befinner sig på ett stadium, genom vilket det kan ge de icke färdiga människorna just de livsbetingelser som är nödvändiga för det erfarenhetstillstånd och den ödesupplevelse som krävs för att dessa väsen ska kunna uppnå "den stora födelsen".
      Det orangefärgade tunna strecket upptill på symbolen, som sträcker sig från mineralriket, förbi jordklotet och fram till det riktiga människoriket, ska bara markera att detta område utgör den del av "det skapades" värld som den jordiska mänskligheten har kunskap om (med hjälp av den vetenskapliga forskningen).
      Den lilla röda stjärnan markerar gränsen mellan mineralriket och växtriket, medan den större orangefärgade stjärnan markerar gränsen mellan växtriket och djurriket.
      Figur I på den lilla bilden i vänstra hörnet på symbolen symboliserar det levande väsendet. Figur II symboliserar människan utan kosmiskt medvetande. Figur III symboliserar människan med kosmiskt medvetande eller den färdiga människan som "Guds avbild, lik honom". De streckade linjerna markerar de båda väsendenas förnimmelsekapacitet. Vi ser här att den kosmiskt medvetna människan upplever hela det levande väsendets såväl fysiska som andliga struktur och därmed livsmysteriets lösning, medan den icke färdiga eller kosmiskt medvetslösa människan endast kan uppleva sin fysiska organism och andra skapade eller tids- och rumsdimensionella företeelser. Kosmiska eller eviga fakta kan hon inte uppleva. Det är därför som livet och väsendenas odödlighet och eviga existens är ett mysterium för den icke färdiga människan.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.