Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(F,A,B,1-16) 
.  
(1-8) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 7 i nytt fönster Innehållsförteckning för Den eviga världsbilden, bok 1   

 

 
Förklaring till symbol nr 7
8.  Symbolen representerar ett levande väsen.
      Triangeln och det vita fältet i mitten symboliserar jaget och dess övermedvetande, medan fältet utanför symboliserar dess fysiska organism eller kropp.
      I denna kropp har symbolen upprepade gånger ritats in i mindre och mindre format inuti varandra. Detta ska symbolisera att liksom dessa figurer är inbyggda i varandra, så är de levande väsendenas organismer också inbyggda i levande väsens organismer, varigenom det livsbetingande makro- och mikroväsenstillståndet existerar och garanterar livsrum, skapar- och upplevelsemöjligheter för de levande väsendena.
      På samma sätt som vår fysiska organism utgör universum eller livsrum för våra organ och dessa i sin tur utgör universum eller livsrum för ännu mindre mikroväsen, och så fortsätter det nedåt i det oändligt lilla, så är vi också med vår fysiska kropp mikroväsen i en större organism, vilket i detta fall innebär jordklotets organism, som är organ eller mikroorganism i solsystemets struktur eller organism. Denna är i sin tur mikroorganism i vintergatssystemet, som återigen är mikroorganism i ett ännu större system eller en ännu större organism, och så fortsätter det uppåt i det oändligt stora.
      Världsalltet utgör alltså en oändlig enhet bestående av orubbligt förbundna levande väsen inuti levande väsen. Det framträder därigenom här som en kulminerande och allomfattande ocean av liv, medvetande, upplevelse och skapande. Att detta gigantmedvetande utgör ett i sig självt existerande levande väsen, blir ett faktum genom den omständigheten att inget som helst levande väsens medvetande, upplevelse och skapande kan existera annat än i sin absoluta, orubbliga anknytning till och samarbete med detta gigantmedvetande. Men något som är orubbligt förbundet kan endast existera som en enhet. Och en enhet av samarbetande organ eller kroppar, dirigerad av det gudomliga "något" som kommer till uttryck som jaget i de levande väsendena, kan endast existera som ett levande väsen. Detta levande väsens organism består alltså av alla existerande levande väsens organismer tillsammans, vilket är detsamma som hela det materiella världsalltet. Dess jag och medvetande består på samma sätt av alla levande väsens jag och medvetanden. Att världsalltets alla existerande levande väsen således utgör ett enda allomfattande levande väsen, uppenbaras här genom den omständigheten, att inget som helst levande väsen kan existera annat än just genom sin orubbliga anknytning till och sitt samarbete med detta världsalltets levande upphov. Vi har här fått den första glimten av en evig Gudoms existens, med vilken vårt jag, vårt medvetande, vår organism och därmed vår manifestation, vår upplevelse och vårt öde är olösligt förbundna.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.