Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(17-26) 
.  
(1-10) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 25 i nytt fönster Innehållsförteckning för Den eviga världsbilden, bok 2   

 

  25.10  Förklaring till symbol nr 25
Symbol nr 25 representerar liksom symbol nr 24 jordklotet. Men medan symbol nr 24 representerar jordklotets stater och regeringar, deras mörka och ljusa ideal, representerar symbol nr 25 den jordiska mänsklighetens nuvarande karma eller ödesepok.
      Stjärnan upptill symboliserar världsåterlösningsprincipen. De yttersta härifrån nedåtgående orangefärgade strålarna symboliserar de primitiva dräpande religionerna, medan de gula från stjärnan nedåtgående strålarna symboliserar de humana världsreligionerna. Den vita från stjärnan nedåtgående strålen i mitten betyder livsmysteriets lösning som vetenskap. Denna vetenskap i förening med den materialistiska vetenskapen kommer att utgöra det verkligt orubbliga fundamentet för mänsklighetens sista utvecklingsstadium i dess fullbordan som Guds avbild.
      De gula fälten i den översta tredjedelen av symbolen symboliserar kristendomens och andra humana världsreligioners verkan inom jordens mänsklighet. – Det nedersta blåfärgade fältet i denna tredjedel symboliserar den högsta delen av mänsklighetens humana kulturskapelse, human religiositet och gudsdyrkan. Häri innefattas också konst och litteratur, teknik och vetenskap och de många tillgångar som denna har skapat åt mänskligheten, baserat på de rent mänskliga förmågorna och anlagen. Det är denna humana kultur och dessa mänskliga förmågor och anlag som efter hand kommer att växa och avlägsna mänsklighetens djuriska sida och dess verkningar, vilka symboliserats på de två nedersta tredjedelarna.
      Liksom vi tidigare har berört att ödesbågarna återvänder till sitt upphov, så vänder mänsklighetens ödesbågar också tillbaka till den. Vi ser på symbolen två flamteckningar som från höger och vänster sida styr in mot var sitt av de två nedersta av symbolens tredjedelsfält. Dessa flamteckningar symboliserar två återvändande mörka ödesbågar, som kommer att drabba mänskligheten och var för sig utlösa ragnarök eller domedag, vilket åter vill säga: utlösa de koncentrerade verkningarna av det dräpande uppträdande som denna mänsklighet tidigare har manifesterat mot djur och människor och mot nationer eller stater.
      Det mörka tredjedelsfältet till höger på symbolen symboliserar verkningarna av återvändande mörka ödesbågar som tillsammans utgör domedag eller ragnarök. De svarta, röda och gråa färgerna skall symbolisera den nämnda domedagens och ragnaröks detaljer såsom invaliditet, tortyr, lemlästning, förstörelse av kulturtillgångarna: städer, hus, kyrkor, skolor, fabriker, sjukhus, el-, kraft- och vattenverk, museer och konstföremål, gatu- och väganläggningar samt många andra betydelsefulla kulturella värden. Härtill kommer så miljontals människors förfärliga plågor, smärtor och lidanden som de måste våndas under i åratal, innan döden kan befria dem.
      Den något ljusare tredjedelsfiguren till vänster på symbolen symboliserar de ödesbågeverkningar i domedagen eller ragnarök som ögonblickligen eller mycket fort medför döden. Om denna död alltså äger rum mitt i kulminerande krig, död och förstörelse, där nästan ingen kan undgå att invalidiseras eller lemlästas, är den en befrielse för väsendet från dessa fasor. Men denna befrielse är naturligtvis liksom alla andra upplevelser ödesbestämd, vilket vill säga att den är ett resultat av väsendets tidigare uppträdande. Denna befrielse har endast det obehag som den för väsendets plötsliga anpassning till det andliga livet kan ge upphov till. Detta obehag är naturligtvis mörk karma, men denna karma är att betrakta som ingenting i förhållande till den livsvariga invaliditet som väsendet annars skulle ha råkat ut för. Det är därför som vi har gett denna tredjedelsfigur en något ljusare färgstruktur än den lidandeskarma som symboliserats i tredjedelsfiguren till höger.
      Utanför de båda domedags- eller ragnaröksfigurerna på symbolen ser vi tyngdenergins färg ligga liksom en tät aura. Det skall symbolisera att denna grundenergi här i de nämnda båda karmafälten är överdimensionerad och därför utgör fundamentet för domedagens eller ragnaröks manifestationer och utlösningar.
      Den gula auran i det översta tredjedelsfältet symboliserar den genom de humana religionerna skapade, begynnande nästakärleken på "A-stadiet" och på det begynnande "B-stadiet". Utvecklingen av talangen för nästakärlek måste liksom utvecklingen av alla andra talanger genomgå tre stadier. Det första stadiet för en talangs utveckling är det teoretiska, alltså det stadium där man får undervisning i talangens struktur och detaljer.
      Detta stadium har vi betecknat som "A-stadiet". Nästa stadium för en talangs utveckling är det på vilket man viljemässigt övar sig i att praktisera talangen. Att vi här betecknar praktiseringen av talangen som viljemässig, betyder att praktiseringen är mycket osäker och full av felmanifestationer och kräver en stark medveten koncentration för att den skall kunna genomföras. Detta stadium har vi betecknat som "B-stadiet".
      Efter dessa båda stadier kommer det tredje och sista stadiet för en talangs utveckling. Efter en permanent praktisering blir talangen till en vana, vilket vill säga att talangen nu har blivit automatisk och i hög grad kan manifesteras utan väsendets medvetna viljemässiga medverkan. Detta stadium betecknar vi som "C-stadiet". Det är detta stadium som gör väsendet till virtuos eller geni i manifestationen av ifrågavarande talang. Vad gäller den jordiska mänsklighetens kärlekstalang kan den endast i någon grad anses vara på "A-stadiet" och i ännu mindre grad på "B-stadiet". "C-stadiet" befinner sig mänskligheten ännu mycket långt ifrån. Men alla de människor som nästan är färdiga med sin lidandeskarma och har fötts på nytt som starkt framträdande humana människor, som absolut är fredliga och alltså långt framme i kärlekstalangens "B-stadium" och här är på väg till utvecklingen av denna talangs "C-stadium", utgör den grupp människor som mer eller mindre är mottagliga för livets kosmiska analyser. Denna grupp kommer därför att bli Guds redskap till att föra den övriga delen av mänskligheten fram till "C-stadiet", allteftersom den kommer igenom sin lidandeskarma eller ragnarök och blir human. Och med detta stadiums färdigutveckling har jordens mänsklighet blivit Guds avbild, honom lik.
      Symbolens tredelning skall endast symbolisera de tre förklarade karmasituationerna och inte att en tredjedel av människorna skall dräpas, en tredjedel skall bli invalider och en tredjedel skall bli kulturmänniskor.
      Symbol nr 25 uttrycker sålunda jordens nuvarande ödesepok. I detta århundrade har den jordiska mänskligheten upplevt två stora ödesbågars återkomst i form av de två stora världskrigen med död och fasor, tortyr och lemlästning, ja, rent av utrotning av människor i gaskamrar och genom andra dödsbringande fasor: utplåning och lemlästning av hundratusentals och åter hundratusentals med hjälp av atomvapen och andra krigs- eller förstörelsemaskiner. Och mänskligheten förbereder alltjämt med sitt ofärdiga uppträdande nya fruktansvärda ödesbågar, som skall komma tillbaka som alltödeläggande krig och dödsfasor där de går fram.
      Vad skall dessa förfärliga ragnarök eller helvetesepoker tjäna till? – De finns endast därför att det är en absolut oundviklig nödvändighet. Människorna kan omöjligt förändras blott genom tal, skrift eller predikan. För att kunna förstå sådana manifestationsformer, måste människorna först utvecklas till denna begåvning. Människorna lever i en lång epok där de ännu endast leds av instinkt och varken av intelligens eller logik. De kan därför inte förstå någon som helst form för invecklad undervisning. Denna utveckling av förmågan att förstå högre undervisning sker uteslutande genom återkomsten av deras mörka ödesbågar och genom utlösning av verkningarna av det onda eller det mörka som de har utsatt andra väsen för. Genom de härav uppkomna lidandena eller ragnarök utvecklas den humana förmågan. Väsendena får avsky för krig och ofred. Deras förmåga att inte nännas göra andra väsen skada blir allt större.
      Efter hand som det blir fler och fler jordiska människor av denna kategori, blir deras inflytande på politik och samhällsledning mer och mer human och mer och mer internationell. Det är dessa fredens människor som efter hand kommer att skapa den verkliga freden i världen och därmed befordra den jordiska mänsklighetens fullkomliggörelse till ett rike eller en stat med en religion (den andliga vetenskapen), en hjord och en herde, ett folk och en Gud. Och vi skall med hjälp av nästa symbol visa hur det färdiga människoriket kommer att lysa och stråla som identiskt med himmelriket på jordens kontinenter och hav.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.