Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   Kap:  
(1-204) 
 
Avancerad sökning
Innehållsförteckning för Bisättning   

 

 

1 KAPITLET

Mänsklighetens andliga horisontutvidgning och moraliska kursändring

Då mänsklighetens intelligens och känsla för närvarande är under mycket stark utveckling, har den i motsvarande grad måst ta avstånd från många gamla traditioner, seder och bruk, som inte direkt var grundade på någon högre kunskap eller utvecklad känsla utan vidmakthållna uteslutande på grund av övertro, vilket i sin tur vill säga på grund av några på mycket bristfällig intelligens och primitiv känsla baserade förmodanden om livets verkliga lagar och om den på dessa vilande sanna eller absoluta världsmoralen. Den andliga horisontutvidgning som den utvecklade jordiska människan sålunda genomgår har alltså inom det speciella utvidgade området undergrävt hennes förmåga att "tro". Den växande intelligensen ger henne förmåga att berika sig med "kunskap" på områden, där hon tidigare måst nöja sig med att "tro", måst leva på allmänt antagna dogmer, förmodanden, sägner och traditioner. Den nya kunskapen har således inom de berörda områdena gett individen förmåga att genomskåda ofullkomligheten hos de gamla berättelserna och på så vis satt honom i stånd att i stigande grad höja sig över de ordagranna lydelserna hos dessa berättelser och den på övertron baserade felaktiga moralen och livsföringen. Detta återigen vill säga att nya seder, nya bruk håller på att uppstå, en helt ny moral börjar göra sig gällande. Denna nya moral kan särskilt spåras inom utvecklingen av människornas växande intresse på det hygieniska området, deras tilltagande antimilitarism och ökande avståndstagande från dråp, tortyr och lemlästning. Att det ännu finns mycken krigsenergi som skall utlösas, innan den nya moralen kommer att segra i världen eller bli allmänt antagen, detta förändrar naturligtvis inte det faktum, att den redan i dag till en viss grad är en realitet i många enskilda individers medvetande och manifestation. Men det är ju också i de enskilda individernas medvetande eller mentalitet som den först skall födas, uppenbaras och bli stark för att därifrån nå ut till massorna.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.