Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
 
 
Avancerad sökning
 

 
Innehållsförteckning för Mänskligheten och världsbilden

1.    Religionernas känslobetonade världsbild kan inte frälsa mänskligheten
2.    När intelligensbetoningen gör individen materialistisk och asocial
3.    Då folkens regering från att vara religion blev till en världslig makt
4.    Religion och politik kan inte vara två skilda ting
5.    Den materialistiska vetenskapen och den irreligiösa världspolitiken
6.    "Domedagen", "fåren" och "getterna"
7.    Mänsklighetens frälsning omöjlig utan absolut kunskap om världsbilden
8.    Den jordiska kulturmänniskan har blivit hjälplös mitt i sin materialistiska allmakt
9.    Den jordiska människan har blivit sin egen värsta dödsfiende
10.    Varför mänsklighetens öde av i dag inte kan vara planlöshet eller tillfällighet
11.    Kännedomen om världsstrukturens grundprinciper gör det lätt att förstå verkligheten bakom de bibliska förutsägelserna
12.    Jordmänniskans fysiska vetskap och kunskap är för stora i förhållande till hennes psykiska eller andliga kapacitet
13.    Den sanna orsaken till jordmänsklighetens kristillstånd är uteslutande en fråga om "psykisk vetenskap"
14.    När makten blir ett med kärleken till nästan, då uppstår freden
15.    "Antikrist"
16.    Valet mellan andlig frihet, kultur och fred eller rättslöshet, andligt och fysiskt slaveri
17.    Genom förståelsen av livets direkta tal uppnår individen andlig suveränitet eller invigning
18.    Skillnaden mellan den materialistiska vetenskapen och den andliga vetenskapen
19.    Varför den materialistiska vetenskapen inte har någon möjlighet att lösa livsmysteriet
20.    Något psykiskt är knutet till allt som överhuvud taget existerar på det fysiska planet
21.    Var den vetenskap är att finna som kan befria jordmänniskan från mörkret och göra henne till ett med julevangeliets "Frid på jorden"
22.    Den vanliga intellektuella människan och livsmysteriets lösning
23.    Den materialistiska vetenskapen och den andliga vetenskapen
24.    Varför den varaktiga freden omöjligt kan skapas utan ändlig vetenskap
25.    Varför den materialistiska vetenskapen måste avvisa uppfattningen om ett odödligt jag och dess kosmiska ansvar såsom "ovetenskaplig"
26.    Varför livsmysteriets lösning inte kan bli synlig i ett mikroskop eller teleskop
27.    Då hungern efter livsmysteriets lösning är en andlig hunger kan den inte tillfredsställas eller mättas genom kunskaper om "skapade ting"
28.    Förnekandet av jaget är en "filosofisk spekulation" som inte är smickrande för en vetenskapsman
29.    Vetenskapen och "filosofiska spekulationer"
30.    Den "utvändiga" sidan hos "rörelsen" är död "materia", medan den "invändiga" sidan är tänkande, medvetande eller upplevelse av liv
31.    Varför den materialistiska världsbilden endast är uttryck för en död värld
32.    Den materialistiska vetenskapens världsbild
33.    Förklaringen till livet finns endast i det liv som utgör vårt eget inre och inte i fjärran horisonter i mikrokosmos eller makrokosmos
34.    Hur "det levande" i vårt eget inre är ett med evigheten och oändligheten och endast utgör "något som är"
35.    Hur en tusenårig vaneinställning hindrar forskaren från att finna livets lösning
36.    Hur den materialistiska vetenskapens slutfacit tvingar den mogne forskaren in på en ny dimensionell uppfattning
37.    Ett fattningsobjekt som avviker från alla andra fattningsobjekt i världen
38.    Hur förnimmelsen av "det levande" eller "det högsta något" inom oss har blivit en obeaktad vaneupplevelse
39.    Hur livsförnimmelsen pekar hän mot jaget som en från allt det övriga i tillvaron åtskild, bärande mittpunkt
40.    Förnimmelsen av "jaget" är en organisk produkt och inte en mänsklig uppfinning eller imaginär föreställning
41.    Livsmysteriets lösning och dess otillgänglighet för materialistisk forskning
42.    Jaget som en osynlig härskare i organismen eller kroppen
43.    Utan existensen av jaget som en osynlig härskare i organismen, vilken kan överleva dennas död, skulle tillvaron vara en kulmination av dårskap, primitivitet och orättvisa
44.    Ett lik är inte något bevis för en absolut död
45.    Fundamentet för en logisk förklaring av naturens kosmiska analys
46.    Den materialistiska livssynen
47.    Varför "tillfällighet" inte kan vara livets första orsak eller naturens behärskare
48.    Varför naturens skapelseprocesser eller produkter är "livsyttringar" eller "livsbevis"
49.    Varför det är ologiskt att förneka tanke och viljeföring bakom naturens skapelseprocesser
50.    När vetenskapen låter binda sig av illusoriska dogmer
51.    När forskaren ser tanke och viljeföring bakom naturens skapelseprocesser, avslöjar denna syn en osynlig härskare, i vilken "vi lever, rör oss och är till" och som betecknas med orden "Du som är i himlen"
52.    "Invigning" eller "Den stora födelsen" är en av utvecklingen befordrad organisk process i individens psyke
53.    Mänsklighetens begynnande vetenskapliga krav på livsmysteriets lösning eller världsbilden
54.    Kristus och den andliga vetenskapen
55.    Den helige Ande eller kosmiskt medvetande
56.    Världsbildens eviga analys A
57.    Världsbildens eviga analys B
58.    Världsbildens eviga analys C
59.    Världsbildens eviga analys D
60.    Världsalltets eviga analys E
61.    Världsbildens eviga analys F
62.    Världsbildens eviga analys G
63.    Världsbildens eviga analys H
64.    Världsbildens eviga analys I
65.    Världsbildens eviga analys J
66.    Världsbildens eviga analys K
67.    Världsbildens eviga analys L
68.    Världsbildens eviga analys M
69.    Kunskapen om den eviga världsbilden är det enda som kan omdana väsendet från djur till människa

Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.