Stjernesymbol i menu


Småböcker
 
Människor som känner sig dragna till mina kosmiska analyser och känner behov av att studera den världsbild jag skildrar i mitt huvudverk Livets Bog och andra böcker, gör det på grund av den inre rörelse eller förvandling som redan håller på att ske i deras mentalitet.
(”Den mentala kursändringen”, Kosmos nr 21/1972)

De så kallade småböckerna är 28 mindre böcker av Martinus. De handlar om avgränsade ämnen i världsbilden, varav några är i artikelform. Ämnena beskrivs på ett enkelt och lättförståeligt sätt, och flera av böckerna lämpar sig utmärkt som introduktionstexter.

 

Nr 1 Mänsklighetens öde
Kan läsas som en introduktionsbok till Martinus världsbild. Den berättar om mänsklighetens nuvarande kris som upptakt till en ny världskulturs skapelse. Boken slutar med en koncentrerad framställning av mänsklighetens utveckling och öde i form av 12 punkter. 85 sidor.

Nr 2 Påsk
För ca 2 000 år sedan mottog vår kultur en human impuls genom Jesus – en anvisning på hur människorna bör ta sitt öde. Martinus ger här en rörande skildring av vad som verkligen hände vid Jesu korsfästelse och uppståndelse. 63 sidor.

Nr 3 Vad är sanning?
Människans förmåga att tro på religiösa auktoriteter avtar. Förhållandet till sanningen baseras i stället mer och mer på fakta, kunskap och egna erfarenheter. Martinus förklarar begreppet ”Kristi återkomst”. 78 sidor.

Nr 4 Kring min missions födelse
Här presenterar Martinus sig själv och redogör för de omständigheter som ledde till de avgörande andliga upplevelserna eller den kosmiska invigning som totalt förändrade hans liv. Martinus hade därefter intuitionsförmågan under full dagsmedveten kontroll. Han blev i stånd att beskriva den eviga världsbilden, där alla analyser visar att livets högsta matematiska facit kan uttryckas i orden: ”Allt är mycket gott”. 46 sidor.

Nr 5 Den idealiska födan
Ju mer förfinad den moderna människan blir, desto finare näring måste vår organism ha. Felaktig näring har stort inflytande på vårt öde. Det förklaras varför den vegetariska födan är sundare än den animaliska. Vad är den mest idealiska födan för nutidsmänniskan? Martinus ger en vink om det till den begynnande vegetarianen, som gärna vill vara fri från sjukdomar och undvika dråp och djurmisshandel. 127 sidor.

Nr 6 Blad ur Guds bilderbok – (Kosmiska lektioner 4)
På ett poetiskt språk skildrar Martinus en människas olika åldersnivåer. I sin ”bilderbok” berättar han för oss om livets mysterium. Boken innehåller också artikeln ”Pingstglans över livet”, och den är fylld av stämningsbilder som gör oss lyhörda för de eviga sanningarna, som naturen ger uttryck för. 85 sidor.

Nr 7 Den längst levande avguden – (Kosmiska lektioner 3)
På det religiösa området finns ofärdiga och fördömande moraluppfattningar som inte harmonierar med sann kristendom. Människornas själviskhet kan till och med få karaktär av ”avgudadyrkan” eller ”hedendom”, där man alltid är sig själv närmast. Genom utvecklandet av kärlek till nästan och intellektuell förståelse av ”livets eget tal” förändras ”hedendomen” till sann kristendom, där man blir sin nästa närmast. 128 sidor.

Nr 8 Mänskligheten och världsbilden
Kan användas som en introduktionsbok. Naturvetenskapen kan endast registrera naturens yttre, mekaniska sida, dess energiprocesser och materierörelser som uttrycks i mått och vikt. Livet däremot är något inre, det är upplevelse och medvetande och förutsätter existensen av ”ett upplevande något”. Boken innehåller en kort men grundlig genomgång av hela världsalltets analys. 136 sidor.

Nr 9 Mellan två världsepoker – (Kosmiska lektioner 4)
Den kristna världsbildens konflikt med intellektualiteten. Varför finns det mörker i världen? Livet självt gör reinkarnation till faktum. Mänskligheten befinner sig i ett kosmiskt gigantiskt kretslopps första mentala ”årstid”, ”vintern”, och det nuvarande mörka ödestillståndet är ett kosmiskt ”tövärder”, framkallat av det kosmiska kretsloppets ”vår”. 87 sidor.

Nr 10 Kosmiskt medvetande
Den verkliga inre freden uppnår man endast om man lär sig att förstå och förlåta sina medväsen. Hur förvandlas vi till humana människor? Innehåller även artikeln ”Mental suveränitet” som handlar om utvecklingen från ”var och en är sig själv närmast” till principen ”att älska sin nästa som sig själv”. 92 sidor.

Nr 11 Bönens mysterium
Många moderna människor betraktar bönen som naivitet och övertro. Bönen är en vetenskap för sig. Bönens funktion är att bli ett levande samtal eller en korrespondens med det universella väsendet, i vilket vi lever. Utförlig förklaring av innehåll och mening i bönen ”Fader vår”. 80 sidor.

Nr 12 Vägen till invigning
Här får vi nyckeln till ”visdomens port” och en förklaring av vad sann ödmjukhet vill säga. I artikeln ”Kring mina kosmiska analyser” visas vad som krävs för att kunna förstå de kosmiska analyserna. Artikeln ”Gåvokultur” beskriver hur en gåva kan vara ”kamouflerad betalning i förskott”. Gåvoprincipen kopplas samman med diktaturens undergång och demokratins uppkomst. 135 sidor.

Nr 13 Julevangeliet
Det bibliska julevangeliet handlar inte bara om en historisk händelse, utan är också symbol för jordmänniskans kosmiska öde. Jesusbarnets födelse i stallet symboliserar det gryende mänskliga medvetandet, som har sin upprinnelse i djurets medvetande. I varje människa föds det ”kristusmedvetande” som efter hand kommer att omvandla jorden till en värld, där julevangeliets löfte om ”fred på jorden” blir till verklighet. 96 sidor.

Nr 14 Medvetandets skapelse – (Kosmiska lektioner 3)
Berättar om Gudomens ”verkstad”, där livets största konstverk – den färdigutvecklade människan – blir till. I artikeln ”Tankar kring påsken” ges en skildring av den betydelse som händelserna omkring påsk för ca 2 000 år sedan har för den moderna människan i dag. I artikeln ”Julljusen” förklaras julen som ett kosmiskt vårtecken. 95 sidor.

Nr 15 Ut ur mörkret – (Kosmiska lektioner 2)
Skillnaden mellan den andliga vetenskapen och de gamla dogmerna. När kärlek blir till vetenskap. Artikeln ”En glimt från världsåterlösningen” förklarar att världsåterlösningen är en Guds gåva till mänskligheten. Artikeln ”Getsemane trädgård” gör den gamla berättelsen från Bibeln till något som varje människa möter i sitt liv. Vad skall den moderna människan göra när hon befinner sig i sitt livs mest smärtsamma kriser? 108 sidor.

Nr 16 Reinkarnationsprincipen – (Kosmiska lektioner och Kosmiska lektioner 2)
Reinkarnationsprincipen förklarar att döden inte skall förbli ett mysterium för oss. Artikeln ”Universums vintergator” placerar människan mellan den kolossala världsrymden, makrokosmos, och det mikrokosmos som bland annat vår organism består av. Artikeln ”Onaturlig trötthet” ger en förklaring på den trötthet och depression som är mycket utbredd bland nutidens människor. Artikeln ”Genom världsalltets tomrum” är en livsbejakande resa genom det som till synes verkar vara ett ”tomrum”, men som i själva verket visar sig vara ett hav av medvetande. 97 sidor.

Nr 17 Värdsreligion och världspolitik – (Kosmiska lektioner 2)
Ger oss svar på det dagliga livets mysterium: Varför finns det krig och lidanden? Artikeln ”Orsaken till den jordiska människans öde” visar att tanken om att vara ett offer måste ersättas med insikten om att man själv skapar sitt öde. I artikeln ”Pilatus, Kristus och Barabbas” ser vi att dessa personer representerar tre sidor av människans psyke. I artikeln ”Varför skall man förlåta sin nästa?” analyseras skillnaden mellan principerna "rätt" och "makt" samt hur förlåtelse skapar fred. 100 sidor.

Nr 18 Livets ödesspel – (Kosmiska lektioner och Kosmiska lektioner 2)
Livet ses som ett skådespel i vilket vi alla är både skådespelare och åskådare. Artikeln ”Den stora födelsen” beskriver människans utveckling från okunnighet till vaken dagsmedveten kunskap om sin egen odödlighet och såsom varande ett med Gud. Artikeln ”Primitiv och intellektuell gudsdyrkan” beskriver evolutionen från instinktiv religiositet genom materialism till ett högintellektuellt gudsförhållande. I artikeln ”Djurets avbild och Guds avbild” visas skillnaden mellan egoismen och kärleken till nästan som drivkraft i människans medvetande. 113 sidor.

Nr 19 Kosmiska glimtar
Livsupplevelsen skiftar mellan sorg och glädje. Det kan vara farligt att forcera sin andliga utveckling. Den långsamma, stillsamma mognadsprocessen rekommenderas. Artikeln ”Högintellektualitet och lågintellektualitet” redogör för medvetandets utveckling i det kosmiska spiralkretsloppet. I artikeln ”Det femte budet” förklarar Martinus att principen att inte "dräpa" är den viktigaste och att den djupast sett omfattar de övriga nio budorden. 64 sidor.

Nr 20 Meditation
Att meditera är att tänka över livet. Vissa former av meditation kan ge upplevelser i form av kosmiska glimtar, men är inte riskfritt. En meditation utan mental risk är bönen "Fader vår". Artikeln ”På kärlekens altare” handlar om vår tids pengadyrkan, en orsak till kultursammanbrott. Artikeln ”Mänskligheten ett med Gud” visar att vi i kraft av karmalagen utvecklas genom mörker och ”domedag” till att bli ett med Gud. 87 sidor.

Nr 21 Bortom dödsfruktan – (Kosmiska lektioner och Kosmiska lektioner 2)
När människan fruktar både livet och döden. Vetenskapens mått- och viktfacit avlägsnar inte dödsfruktan. Artikeln ”Det psykiska templet” visar en djupare symbolik i Bibelns berättelse om Salomos tempel. Artikeln ”Döm inte” talar om varför vi inte skall döma våra medmänniskor. Artikeln ”Vägen, sanningen och livet” förklarar hur det har uppstått ”villfarelser” inom kristendomen – och hur den moderna människan hittar tillbaka till kristendomens kärna, kärleksbudskapet. 107 sidor.

Nr 22 Livets väg
Livet för mänskligheten från mörker till ljus i ett kosmiskt kretslopp. Martinus kallar mörkret och lidandena för ”livets kosmiska visdomsskola”. Artikeln ”Mentala fängelser” visar hur livsprincipen, "var och en är sig själv närmast", alltjämt lever i människans mentalitet, bland annat som en önskan att ändra på andra i stället för att ändra på sig själv. Artikeln ”Den sekundära och den primära uppståndelsen” handlar om Jesu uppståndelse och frågor om materialisation av den fysiska kroppen. 85 sidor.

Nr 23 De levande väsendenas odödlighet – (Kosmiska lektioner 4)
Endast utifrån tanken om alla väsens odödlighet är det möjligt att påvisa, att livet är rättvist. Artikeln ”Den andliga vetenskapens nödvändighet” behandlar vetenskapens förhållande till samhället, till diktatur och demokrati. Artikeln ”Primitivitet och övertro” beskriver former av övertro i vår kultur samt den nuvarande moderna kulturens ofärdiga sidor. 81 sidor.

Nr 24 Kulturens skapelse
Om de faktorer som ligger bakom den mänskliga kulturens utveckling ända fram till vår tids krigströtta värld. För att skapa fred på jorden är det inte tillräckligt med materialistisk vetenskap, det är också nödvändigt med en vetenskap för sättet att vara och en livsinställning. 83 sidor.

Nr 25 Vägen till paradiset
Många människor tror att döden är ett totalt upphörande av liv och tillvaro. Men Martinus visar att vi både har en fysisk och en andlig förnimmelsehorisont. Efter ”döden” kan vi därför förnimma och skapa oberoende av den fysiska organismen. Döden blir således en gudomlig befrielse från ålderdom, sjukdom, sorg och lidande. Här ges en inblick i livet mellan de fysiska inkarnationerna. 101 sidor.

Nr 26 Djävulsmedvetande och kristusmedvetande –(Kosmiska lektioner 3)
Beskriver hur nutidsmänniskans intelligensutveckling tillsammans med en djurisk moral skapar kulminationen av mörker, och hur kärleken till nästan utvecklas som resultat av detta. Artikeln ”Odödlighet” belyser hur dödsfruktan och tron på död och undergång kommer att ersättas av kunskap om människans odödliga andliga natur. I artikeln ”Guds skapelse av människan” visas förvandlingen från religiös dogmatik till den färdiga människan som ”Guds avbild”. I artikeln ”Världssituationen och Guds avbild” beskriver Martinus hur den växande humaniteten kommer att stoppa krigen och den "falska affärsprincipen" och utveckla ett internationellt världsrike. 137 sidor.

Nr 27 Världsfredens skapelse
Kommer krigen aldrig att upphöra? Jo, svarar Martinus, men först när lidandet och smärtan har utvecklat människans förmåga till nästankärlek och förlåtelse. Artikeln ”Jaget och evigheten” förklarar bland annat varför vi inte behöver frukta döden, som Martinus kallar ”en välsignelse för organismens upphov”. 107 sidor.

Nr 28 Två slags kärlek
I denna bok ger Martinus en överblick över hela den väldiga världsbilden. Han går igenom utvecklingen i spiralkretsloppen fram till ”de olyckliga äktenskapens zon” i vår tid. Denna zon markerar övergången från den själviska förälskelsesympatin till den mänskliga allkärleken. 136 sidor.

Kosmiska lektioner
Pocketserien Kosmiska lektioner består av valda artiklar som ger en lättläst introduktion till Martinus författarskap. Denna första volym innehåller 14 artiklar ur tidskriften Kosmos och Kontaktbrev samt följande 5 artiklar ur danska småböcker: ”Det psykiska templet” (bok nr 21), ”Genom världsalltets tomrum” (bok nr 16), ”Kosmiska glimtar” (bok nr 19), ”Livets ödesspel” (bok nr 18) och ”Onaturligt trötthet” (bok nr 16). 192 sidor.

Kosmiska lektioner 2
Innehåller artiklarna ”Universums vintergator” samt ”Reinkarnationsprincipen” (bok nr 16), ”Världsreligion och världspolitik”, ”Pilatus, Kristus och Barabbas” samt ”Varför ska man förlåta sin nästa?” (bok nr 17), ”En glimt från världsåterlösningen”, ”Getsemane trädgård” samt ”Ut ur mörkret” (bok nr 15), ”Den stora födelsen”, ”Primitiv och intellektuell gudsdyrkan” samt ”Djurets avbild och Guds avbild” (bok nr 18), ”Bortom dödsfruktan”, ”Döm inte” samt ”Vägen, sanningen och livet” (bok nr 21). 224 sidor.

Kosmiska lektioner 3
Innehåller de danska småböckerna nr 14 ”Medvetandets skapelse”, nr 26 ”Djävulsmedvetande och kristusmedvetande” och nr 7 ”Den längst levande avguden”. 254 sidor.

Genom dödens port
Det vi kallar ”döden” är egentligen en port in till en annan tillvaroform och är verkligen inget att vara rädd för. 41 sidor.