Stjernesymbol i menu


Tidskriften Kosmos
 

Prenumeration:
DKK 420 | SEK 490
(4 nummer per år)


 

Beställ prenumeration online

Självbetjäning för prenumeranter

Läs den digitala e-tidskriften


 

 

Martinus gav ut Kosmos första gången redan år 1933. Du kan läsa äldre årgångar av Kosmos på danska på hemsidan.

En tidskrift för andligt intresserade

Tidskriften Kosmos har till syfte att upplysa om Martinus analyser och öka förståelsen av hans världsbild. Tidskriften belyser hur den nya humana världskulturen vinner inflytande i människors liv och i utvecklingen världen över.

I tidskriften införs både artiklar som skrivits av Martinus själv – eller är baserade på hans föredrag - och artiklar som skrivits av andra med intresse för hans arbete. Artiklarna för läsaren genom ett brett spektrum av andligtvetenskapliga ämnen, som till exempel naturvetenskap kontra andlig vetenskap, reinkarnation, depression och livskraft, hälsa och livsglädje, äktenskapets kris, intellektualiserad kristendom, ödesvetenskap och utvecklingen av den nya humana världskulturen. Genom att belysa dessa ämnen söker Kosmos visa exempel på praktiserandet av den nya etiska livssynen i Martinus världsbild, och som Kosmos-läsare får man därigenom inspiration till att se sitt eget liv och den värld man lever i, i ett bredare perspektiv.

I den stående frågespalten kan man ställa frågor om allt som angår Martinus kosmologi. Dessutom tar redaktionen mycket gärna emot artiklar från läsarna. Send email til redaktionen her.

Kosmos kommer ut på danska och svenska 4 gånger årligen, dessutom publiceras gratis e-utgåvor på tyska och engelska fyra gånger per år och gratis e-utgåver på spanska och esperanto två gånger per år.

Syftet med Kosmos

Martinus har bland annat gett följande exempel angående sina önskningar om syftet och innehållet i Kosmos.

"Syftet är för det första att tala om min Saks tillväxt och nyskapelser, så att intresserade kan följa med i detta, och så att tidskriften med tiden därigenom – tillsammans med annat material – tillika kan bilda grundval för Sakens historia.

För det andra är syftet att påvisa den nya världsimpulsens inflytande i jordmänniskornas liv och naturen, och här är möjligheterna många. Områden som särskilt skall omtalas i tidskriften är till exempel sociala och humana framsteg, nya naturvetenskapliga upptäckter, framsteg inom teknik och ekonomi, konst, religion, litteratur och mycket annat, alltsammans så långt som möjligt utformat så att det förbinds med den nya kosmiska världsbilden. I allt väsentligt är det tillräckligt att påvisa de spirande positiva sidorna, eftersom livets alla negativa sidor i överflöd upplevs eller bringas till kännedom genom tidningar, radio, krigslitteratur osv., så att blott en hänvisning till detta oftast gör framhållandet av den sidan onödig." (Brev till NN 9/8 1952)

"... det skikt av befolkningen som hungrar efter livsvisdom, är mycket tunnare än det som hungrar efter underhållning. Det blir alltså en långt större publik till en tidskrift som ger underhållning, än till en tidskrift som ger livsvisdom. Därför måste sistnämnda sortens tidskrifter alltid bli dyrare än den förstnämnda." (Kosmos nr 1/1939)